Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Τίτλος Μαθήματος

Οπλισμένο Σκυρόδεμα - Μεταλλικές Κατασκευές (1.1.51.7)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Υποχρεωτικό Μάθημα Κορμού: 7ου Εξαμήνου

Ωριαίο Πρόγραμμα

Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Ασκήσεων
Εργαστηριακές Φροντιστηριακές
2 1 -

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Οπλισμένο Σκυρόδεμα
Παρασκευή 08.45 – 10.30, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, αίθουσα 1.01

Μεταλλικές Κατασκευές

Πέμπτη,  11.45 – 12.30, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, αίθουσα 2.03

Διδάσκοντες

Δ. Βαμβάτσικος, Λέκτορας
Ε. Βουγιούκας, Λέκτορας
Τ. Αβραάμ, Λέκτορας

Βιβλία Διδασκαλίας

-

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

-

Σύντομη περιγραφή της ύλης

Οπλισμένο σκυρόδεμα: Δεδομένα για το σκυρόδεμα και τον οπλισμό, κάμψη και αξονική στοιχείων με ορθογωνική διατομή (δοκοί, πλάκες), κάμψη πλακοδοκών, διάτμηση, στρέψη, λυγισμός υποστυλωμάτων.

Σιδηρές Κατασκευές: Δεδομένα για τους δομικούς χάλυβες και τα μέσα σύνδεσης, αντοχή μελών σε εφελκυσμό, θλίψη, κάμψη, διάτμηση και συνδυασμός αυτών, αντοχή κοχλιώσεων και συγκολλήσεων, ευστάθεια θλιβομένων μελών και πλαισίων.

Βαθμολογία

-

Πρόγραμμα Παραδόσεων

-

Λεπτομερές Πρόγραμμα Παραδόσεων

- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ


Α. ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

1Η εβδομάδα: Αντικείμενο- Εισαγωγή
2Η εβδομάδα: Σύνδεση με Μηχανική
Ισοστατικοί Φορείς: Εξισώσεις ισορροπίας – Διαγράμματα εντατικών μεγεθών – Παραμορφώσεις
Διατομές: Ροπές Αδράνειας –Διαγράμματα τάσεων – Ανηγμένες παραμορφώσεις
3Η εβδομάδα: Σκυρόδεμα
Εισαγωγή, Σύνθεση, παραγωγή, έλεγχοι ποιότητας και εφαρμογή.
Συμπεριφορά σκυροδέματος: ρηγμάτωση, (μονο- ,δι-,) τριαξονική συμπεριφορά.
Το διάγραμμα σ-ε του υλικού. Στατιστική διασπορά.
Ερπυσμός, συστολή ξηράνσεως, κτλ.
4Η εβδομάδα:  Χάλυβας και συνεργασία του με το σκυρόδεμα
Μηχανικά χαρακτηριστικά και τεχνικά στοιχεία χάλυβα.
 Αλληλεπίδραση σκυροδέματος/χάλυβα (συνάφεια)
Ρηγματωμένες και αρηγμάτωτες διατομές οπλισμένου σκυροδέματος – Οριακές καταστάσεις
5Η - 6Η εβδομάδα:   Δοκοί από Ο.Σ - Οριακή κατάσταση λειτουργικότητας
Καμπτική επιπόνηση
Καμπτοδιατμητική επιπόνηση
7Η - 8Η εβδομάδα:   Δοκοί από Ο.Σ - Οριακή Κατάσταση Αστοχίας
Καμπτική επιπόνηση
Καμπτοδιατμητική επιπόνηση
Σχεδιασμός
9Η εβδομάδα:  Επίδραση αξονικών φορτίων (υποστυλώματα)
10Η εβδομάδα:  Τοιχώματα, πλάκες, θεμέλια
11Η εβδομάδα:  Στοιχεία ικανοτικών ελέγχων
12Η εβδομάδα:  Στοιχεία προεντεταμένου σκυροδέματος
13Η εβδομάδα:  Τεχνική επίσκεψη ή επαναληπτική άσκηση

Β. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

1Η εβδομάδα: Εισαγωγή – Δομικός Χάλυβας, Ποιότητες χάλυβα, Διατομές μελών, Φορείς από δομικό χάλυβα, Οριακές Καταστάσεις Αστοχίας & Λειτουργικότητας
2Η εβδομάδα: Αντοχή μελών σε Καθαρό Εφελκυσμό
3Η εβδομάδα: Αντοχή μελών σε Μονοαξονική Κάμψη
4Η εβδομάδα: Αντοχή μελών σε Διάτμηση, Αντοχή μελών σε Κάμψη & Διάτμηση
5Η εβδομάδα: Αντοχή μελών σε Διαξονική Κάμψη με ή χωρίς Αξονική Δύναμη
6Η εβδομάδα: Αντοχή μελών σε Αξονική Θλίψη (λυγισμός) – Καμπύλες λυγισμού
7Η εβδομάδα: Θλιπτική Αντοχή στύλων που ανήκουν σε Πλαίσια
8Η εβδομάδα: Σύγχρονη Θλίψη και Κάμψη Μελών
9Η εβδομάδα: Αντοχή μελών σε Στρέψη
10Η εβδομάδα: Πλευρικός Λυγισμός Δοκών, Στρεπτοκαμπτικός Λυγισμός
11Η εβδομάδα: Συνδέσεις μελών – Κοχλιωτές Συνδέσεις
12Η εβδομάδα: Συγκολλητές Συνδέσεις
13Η εβδομάδα: Επίσκεψη στο Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών ΕΜΠ.