Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Τίτλος Μαθήματος

Επιχειρησιακή Έρευνα (2.1.19.6)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Υποχρεωτικό Μάθημα Κορμού: 6ου Εξαμήνου

Ωριαίο Πρόγραμμα

Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Ασκήσεων
Εργαστηριακές Φροντιστηριακές
2 - 1

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Παράδοση: Παρασκευή, 8.45 – 10.30, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, αίθουσα 2.01

Ασκήσεις: Παρασκευή, 10.45 -11.30, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, αίθουσα 2.01

Διδάσκοντες

Κωνσταντίνος Μόδης , Αναπληρωτής Καθηγητής
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Μεταλλευτικής
2 Όροφος , Γραφείο 2.38
Τηλ. +30 210 772 2323
e-mail: kmodisATmail.ntua.gr

Αικατερίνη Αδάμ , Επίκουρη Καθηγήτρια
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Μεταλλευτικής
2 Όροφος , Γραφείο 2.40
Τηλ. +30 210 7721293 , +30 210 7722191 (FAX)
e-mail: katadamATmetal.ntua.gr
ώρες επικοινωνίας: 09.00 - 15.00

Βιβλία Διδασκαλίας

R. Bronson and G. Naadimuthu: Επιχειρησιακή Έρευνα. Schaum’s Outlline Series, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα 2010, είναι στον Εύδοξο.

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

  • F. Hillier, M. Hillier and G. Lieberman: Introduction to Management Science- a Modeling and Case Studies Approach with Spreadsheets. McGraw- Hill International Editions, Singapore, 2000.
  • I. Κολέτσος και Δ. Στογιάννης: Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα, Εκδόσεις Συμεών, Αθήνα 2012.

Σύντομη περιγραφή της ύλης

Αντικείμενο και Μεθοδολογία: Ιστορικό, Φύση και Ορισμός της Επιχειρησιακής Έρευνας (ΕΕ), Βασικά χαρακτηριστικά, μεθοδολογία, κατηγορίες προβλημάτων, συγγενείς επιστημονικοί κλάδοι, η πρακτική εξάσκηση της ΕΕ.

Γραμμικός Προγραμματισμός (ΓΠ): Εισαγωγή, Διατύπωση του γενικού προτύπου του ΓΠ Μαθηματική Μοντελοποίηση προβλημάτων - Γραφική Επίλυση Προβλημάτων Γραμμικού Προγραμματισμού, Επίλυση προβλημάτων Γραμμικού Προγραμματισμού με την βοήθεια υπολογιστικών πακέτων, Εxcel, solver.

To Δυικό πρόβλημα-Ανάλυση Ευαισθησίας

Ειδικά Προβλήματα Γραμμικού Προγραμματισμού: Tο πρόβλημα Μεταφοράς, το πρόβλημα Αντιστοίχισης, το πρόβλημα Κατανομής πόρων.

Μη-Γραμμικός Προγραμματισμός (ΜΓΠ): Εισαγωγή, αλγόριθμοι αδέσμευτου ακροτάτου, αλγόριθμοι δεσμευμένου ακροτάτου, Επίλυση προβλημάτων  ΜΓΠ με την βοήθεια υπολογιστικών πακέτων, Εxcel, solver

Δυναμικός Προγραμματισμός (ΔΠ): Εισαγωγή, μονοδιάστατες διαδικασίες ΔΠ και εφαρμογές, πολυδιάστατες διαδικασίες ΔΠ, ΔΠ υπό αβεβαιότητα. Ανάλυση Επενδύσεων: Εισαγωγή, πρόβλημα επενδύσεων, σχεδίου επενδύσεων, κριτήρια επιλογής επενδύσεων, ανάλυση κόστους - ωφελειών. Ανάλυση Αποφάσεων.

Κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης έμφαση δίνεται στην επίλυση επιλεγμένων προβλημάτων από τις προαναφερθείσες ενότητες με Γραφική Επίλυση και με την βοήθεια υπολογιστικών πακέτων, Εxcel, solver

Βαθμολογία

Εξετάσεις + Ασκήσεις

Πρόγραμμα Παραδόσεων

-

Λεπτομερές Πρόγραμμα Παραδόσεων

-