Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Τίτλος Μαθήματος

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό (3.3.44.1)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Υποχρεωτικό Μάθημα Κορμού: 1ου Εξαμήνου

Ωριαίο Πρόγραμμα

Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Ασκήσεων
Εργαστηριακές Φροντιστηριακές
2 2 -

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Παράδοση:
Δευτέρα, 10.45 - 12.30, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, αίθουσα 2.01 (PCLab) και αίθουσα 1.02

Ασκήσεις:
Δευτέρα, 12.45 - 14.30, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, αίθουσα 2.01 (PCLab) και αίθουσα 1.02

Διδάσκοντες

Στασινόπουλος Γεώργιος, ΔΕΠ - Καθηγητής 
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολ.
Τομ. Επικ., Ηλεκτρονικής & Συστ. Πληροφ., Εργαστήριο Ψηφιακών Επικοινωνιών & Ανοικτών Συστημάτων
+30 210 772 2531 - Ηλεκτρ. 22Γ (Ζ), Γραφείο
+30 210 772 2534 - Ηλεκτρ. 22Γ (Ζ), Γραφείο (FAX)
stassin@cs.ntua.gr

Βιβλία Διδασκαλίας

  • Εισαγωγικές Σημειώσεις Η/Υ (με εκτύπωση στο ΕΜΠ)
  • Ελληνική Office Access 2007 Βήμα-Βήμα, Εκδόσεις Κλειδάριθμος

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

-

Σύντομη περιγραφή της ύλης

Αριθμητικά συστήματα, παραστάσεις αριθμών και κώδικες, αριθμητικές πράξεις, καταχωρητές και χρήσεις αυτών, αρχές von Neuman, μνήμη, μονάδα ελέγχου και ALU, ροή και εκτέλεση προγράμματος, προγραμματιστικά περιβάλλοντα,

Πολύ γενικά για λειτουργικά συστήματα, διεργασίες, συστήματα διαχείρισης αρχείων, δίκτυα επικοινωνιών.

Πολύ γενικά περί Windows (αρχεία βασικά των Word, Excel), Access. Πίνακες στο περιβάλλον σχεσιακών βάσεων δεδομένων, δημιουργία φορμών, ερωτημάτων, αλληλοσυνδέσεις φορμών, στοιχεία GUI.

Στοιχειώδης προγραμματισμός σε περιβάλλον Visual Basic και σύνδεση με βάση MS Access.

Παράδειγμα σε μεταλλευτικές εργασίες παρμένο από βιβλίο Κονοφάγου για Λαύριο. Ανάπτυξη σχετικής εφαρμογής στο εργαστήριο.

Βαθμολογία

Η επίδοση στο εργαστήριο με κύριο αντικείμενο εξέτασης την επίδειξη της τελικής ολοκληρωμένης εφαρμογής βαρύνει με 20% στον τελικό βαθμό.

Πρόγραμμα Παραδόσεων

Οι τρεις αρχικές εβδομάδες με απλές παραδείγματα / ασκήσεις στον πίνακα. Οι υπόλοιπες εβδομάδες αποκλειστικά στο εργαστήριο σε δύο τμήματα, όπου καλύπτεται η ύλη η σχετική με Visual Basic, MS Access και αναπτύσσεται η σχετική ‘μεταλλευτική’ εφαρμογή σταδιακά από τους σπουδαστές.

Λεπτομερές Πρόγραμμα Παραδόσεων

-