Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Τίτλος Μαθήματος

Σχεδίαση - Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής (3.3.46.3)

Online Σημειώσεις και Υλικό Διδασκαλίας

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Υποχρεωτικό Μάθημα Κορμού: 3ου Εξαμήνου

Ωριαίο Πρόγραμμα

Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Ασκήσεων
Εργαστηριακές Φροντιστηριακές
2 1 -

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Παράδοση:
Δευτέρα, 15.00 - 17.00, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, αίθουσα 2.01 (PCLab)

Ασκήσεις:
Δευτέρα, 17.00 - 18.00, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, αίθουσα 2.01 (PCLab)

Διδάσκοντες

Καμπουράκης Γεώργιος, ΔΕΠ - Αν.Καθηγητής 
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολ.
Τομ. Επικ., Ηλεκτρονικής & Συστ. Πληροφ., Εργαστήριο Ακουστικής Επικοινωνίας και Τεχνολογίας ΜΜΕ
+30 210 772 2284 - Ηλεκτρ. 22Γ (Ζ), Εργαστ.
+30 210 772 1758 - Ηλεκτρ. 22Γ (Ζ), Εργαστ.
+30 210 772 4322 - Ηλεκτρ. 22Γ (Ζ), Γραφείο
+30 210 772 3763 - Ηλεκτρ. 22Γ (Ζ), Εργαστ. (FAX)
gcamb@cs.ntua.gr

Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης , Επίκουρος Καθηγητής
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Γεωλογικών Επιστημών
1 Όροφος , Γραφείο 1.20
Τηλ. +30 210 772 2092 , +30 210 772 2126 (FAX)
e-mail: e.chatzitheodoridisATmetal.ntua.gr

Βιβλία Διδασκαλίας

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

-

Online Υλικό & Σημειώσεις Διδασκαλίας

Σύντομη περιγραφή της ύλης

Στο μάθημα αυτό γίνεται προσπάθεια εισαγωγής των φοιτητών σε δύο διαφορετικά περιβάλλοντα προγραμματισμού:
Το MathCad, που είναι ένα περιβάλλον όπου ο χρήστης μπορεί να εκτελέσει πολύπλοκες μαθηματικές πράξεις και να σχεδιάζει διαγράμματα, και
το περιβάλλον της γλώσσας VISUAL BASIC 6.0 Professional, που δίνει την δυνατότητα παραγωγής κανονικού κώδικα προγραμμάτων επαγγελματικών προδιαγραφών που τρέχουν σε περιβάλλον MICROSOFT WINDOWS.

Μετά την λήξη των μαθημάτων, ο φοιτητής έχει στην διάθεσή του δύο ισχυρά εργαλεία επίλυσης όλων των προβλημάτων του, μαθηματικών, γραφικών, αυτοματισμών, επικοινωνίας με το internet, βάσεων δεδομένων, επικοινωνίας με άλλα μηχανήματα, συνοπτικά εφαρμογών που δεν θα διαφέρουν σε τίποτα από τις εμπορικές εφαρμογές που γνωρίζουμε.

Βαθμολογία

Η βαθμολογία βγαίνει μετά την γραπτή εξέταση του μαθήματος με άριστα το 10. Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα να αναλάβετε μικρές εργασίες (2 για την Visual Basic και 2 για το MathCAD -συνολικά 4) και να πάρετε ένα bonus μέχρι και δύο βαθμούς που θα προστεθεί στο βαθμό του γραπτού σας.

Πρόγραμμα Παραδόσεων

Το μάθημα χωρίζεται σε δύο μέρη:
1. Εισαγωγή στο περιβάλλον επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων MathCAD (Διδάσκων Γ. Καμπουράκης)
2. Εισαγωγή στον προγραμματισμό μετην γλώσσα Visual Basic Version 6.00 (Διδάσκων Η. Χατζηθεοδωρίδης).

Το μάθημα γίνεται στο PC-Lab με συνεχή πρακτική εφαρμογή στον ηλεκτρονικό υπολογιστή που διαθέτει τα δύο παραπάνω πακέτα λογισμικού.
Είναι αδύνατη η κατανόηση των μαθημάτων αυτών χωρίς την συνεχή παρακολούθηση των φοιτητών.

Λεπτομερές Πρόγραμμα Παραδόσεων

-