Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Τίτλος Μαθήματος

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (4.x.x.9)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Κατ' επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Δεξαμενής: 9ου Εξαμήνου

Ωριαίο Πρόγραμμα

Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Ασκήσεων
Εργαστηριακές Φροντιστηριακές
2 2 -

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Παράδοση:
Πέμπτη, 12.45 - 14.30, κτήριο Τοπογράφων Μηχανικών, PCLab

Ασκήσεις:
Πέμπτη, 15.00 - 17.00, κτήριο Τοπογράφων Μηχανικών, PCLab

Διδάσκοντες

Μ. Κάβουρας, Καθηγητής

Βιβλία Διδασκαλίας

-

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

-

Σύντομη περιγραφή της ύλης

Σκοπός: Το μάθημα αποτελεί μια προσπάθεια ολοκληρωμένης εφαρμογής της τεχνολογίας των Γ.Σ.Π. στην ανάλυση χώρου που αποτελεί τη βασικότερη προϋπόθεση για περιβαλλοντικές μελέτες και εφαρμογές μεταλλειοκτησίας. Η ανάλυση, ο σχεδιασμός και η παρουσίασή τους έχουν γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να φέρουν σε επαφή το σπουδαστή με μια τυπική εφαρμογή τους και έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για το σύγχρονο Μεταλλειολόγο Μηχανικό. Δεδομένου ότι τα Γ.Σ.Π. είναι ένα σύνολο εργαλείων που αναφέρονται στην εισαγωγή, στη διαχείριση, στην ανάλυση και την απεικόνιση των δεδομένων, το μάθημα προκαλεί τους σπουδαστές να εστιάσουν την προσοχή τους στην εφαρμογή των διαφόρων εργαλείων των Γ.Σ.Π. στο Σχεδιασμό του Χώρου, σε όλα του τα στάδια.

Οι γενικοί στόχοι του μαθήματος είναι:

  • Να αυξήσει την κατανόηση των σταδίων μιας τυπικής μελέτης που υλοποιείται με Γ.Σ.Π.
  • Να τονίσει τη χρησιμότητα της τεχνολογίας των Γ.Σ.Π. στην ανάλυση και στο Σχεδιασμό, καθώς και να θίξει πιθανές τάσεις εξέλιξής τους.
  • Να εστιάσει στα αναλυτικά εργαλεία των Γ.Σ.Π., τα οποία χρησιμοποιούνται σε μια μελέτη Σχεδιασμού του Χώρου.
  • Γενικά, να συμβάλλει στην εξοικείωση με τα Γ.Σ.Π., μέσα από την εκμάθηση ενός δημοφιλούς πακέτου λογισμικού (ARCGIS).

Το μάθημα καλύπτεται με Διαλέξεις Θεωρίας και Εργαστηριακές Ασκήσεις. Στα πλαίσια των ασκήσεων και της εφαρμογής των μεθόδων και τεχνικών που θα παρουσιαστούν στις διαλέξεις του μαθήματος, εκπονείται ένα σπονδυλωτό θέμα από κάθε φοιτητή με αντικείμενο την επίλυση ενός περιβαλλοντικού προβλήματος.

Βαθμολογία

-

Πρόγραμμα Παραδόσεων

-

Λεπτομερές Πρόγραμμα Παραδόσεων

-