Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Τίτλος Μαθήματος

Χωροταξία & περιφερειακή Ανάπτυξη (4.x.x.9)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Κατ' επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Δεξαμενής: 9ου Εξαμήνου

Ωριαίο Πρόγραμμα

Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Ασκήσεων
Εργαστηριακές Φροντιστηριακές
2 1 -

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Παράδοση:
Δευτέρα, 10.45 - 12.30, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, αίθουσα 2.02

Ασκήσεις:
Δευτέρα, 12.45 - 13.30, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, αίθουσα 2.02

Διδάσκοντες

Δ. Γεωργούλης, Αν. Καθηγητής

Βιβλία Διδασκαλίας

-

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

-

Σύντομη περιγραφή της ύλης

Οι βασικές έννοιες οργάνωσης της οικονομίας του χώρου. Η διαδικασία της ανάπτυξης και μεταβολές στο χώρο. Η γεωγραφία της εξόρυξης στην Ελλάδα. Η ανάπτυξη του Ελληνικού χώρου. Έννοια και διαδικασία σχεδιασμού. Χωροταξικός σχεδιασμός. Η περιφερειακή και χωροταξική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παραγωγική διαδικασία και χώρος. Η έννοια και κοινωνιολογία του βιομηχανικού χώρου. Πολιτική βιομηχανικής ανάπτυξης και σχεδιασμός της χωροθέτησης βιομηχανίας. Κοινοτικό πλαίσιο και μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Υπόγειες μεταφορές και δίκτυα τεχνικής υποδομής.

Βαθμολογία

-

Πρόγραμμα Παραδόσεων

-

Λεπτομερές Πρόγραμμα Παραδόσεων

-