Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Τίτλος Μαθήματος

Μεταλλευτική Έρευνα (7.1.01.4)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Υποχρεωτικό Μάθημα Κορμού: 4ου Εξαμήνου

Ωριαίο Πρόγραμμα

Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Ασκήσεων
Εργαστηριακές Φροντιστηριακές
4 1 -

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Παράδοση:
Τρίτη, 12.45 - 14.30, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, αίθουσα 1.01
Παρασκευή, 8.45-10.30, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, αίθουσα 1.01

Ασκήσεις:
Παρασκευή, 10.45-11.30, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, αίθουσα 1.01

Διδάσκοντες

Κωνσταντίνος Μόδης , Αναπληρωτής Καθηγητής
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Μεταλλευτικής
2 Όροφος , Γραφείο 2.38
Τηλ. +30 210 772 2323
e-mail: kmodisATmail.ntua.gr

Γεώργιος Αποστολόπουλος , Αναπληρωτής Καθηγητής
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Μεταλλευτικής
2 Όροφος , Γραφείο 2.30
Τηλ. +30 210 772 2195
e-mail: gapoATmetal.ntua.gr

Βιβλία Διδασκαλίας

 1. Στοιχεία Μεταλλευτικής Έρευνας, Κ. Μόδη, Αθήνα 1998
 2. Σημειώσεις Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής : Αναγνωριστικές Γεωφυσικές Μέθοδοι στην Μεταλλευτική Ερευνα
 3. Δειγματοληπτικές Γεωτρήσεις. Εφαρμογή στη Μεταλλευτική Ερευνα

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

 • Introduction to Mineral Exploration, edited by C. Moon, M. Whateley and A. Evans, Blackwell Publishing, MA, USA
 • “High Technology in Drilling and Exploration”, Clugh, C.P., Balkema,1992.
 • “Applied Geophysics” W.M.Telford, L.P.Geldart, R.E.Sheriff, D.A.Keys, 1980, Cambridge University Press.
 • “An Introduction to Geophysical Exploration” P. Kearey, M.Brooks, I.Hill, 2003, Blackwell Science Ltd.
 • “Geotechnical and Environmental Geophysics” S.Ward, 1990, Investigations in Geophysics no.5, SEG.
 • “Near-Surface Geophysics” D.K. Butler, 2005, Investigations in Geophysics no.13, SEG.

Σύντομη περιγραφή της ύλης

Φύση της μεταλλευτικής έρευνας. Φάσεις και κίνδυνος αποτυχίας τους. Μεταβλητότητα. Κατηγορίες αποθεμάτων και βιομηχανική τους αξία. Εφαρμογές της κλασικής στατιστικής στη μεταλλευτική έρευνα. Δειγματοληπτικές γεωτρήσεις (σκοπός – μέθοδοι - γεωτρύπανα, περιστροφική διάτρηση – μηχανολογικός εξοπλισμός, τύποι αδαμαντοκοπτικών, το σύστημα κυκλοφορίας ρευστών, παράμετροι της διάτρησης, δειγματοσυλλέκτες, εδαφολήπτες)

Βαθμολογία

Εξετάσεις + Ασκήσεις

Πρόγραμμα Παραδόσεων

Εβδομάδα

Κεφάλαιο

Σελίδα

Ι.1

3-19 από «Στοιχεία Μεταλλευτικής Έρευνας»

1.1

6-21 από «Αναγνωριστικές Γεωφυσικές Μέθοδοι στην Μεταλλευτική Ερευνα

1.1

22-42 από «Αναγνωριστικές Γεωφυσικές Μέθοδοι στην Μεταλλευτική Ερευνα

1.1

42-70 από «Αναγνωριστικές Γεωφυσικές Μέθοδοι στην Μεταλλευτική Ερευνα

Ασκήσεις Υπαίθρου επεξεργασία στο Εργαστήριο

1-59 από «Δειγματοληπτικές Γεωτρήσεις». …

60-92 από «Δειγματοληπτικές Γεωτρήσεις». …

8η,

Ι.2, Ι.3

20-39 από «Στοιχεία Μεταλλευτικής Έρευνας»  

9η,

ΙΙΙ.1

50-61 από «Στοιχεία Μεταλλευτικής Έρευνας»

10η,

ΙΙΙ.2

62-66 από «Στοιχεία Μεταλλευτικής Έρευνας»

11η

ΙΙΙ.3

67-71 από «Στοιχεία Μεταλλευτικής Έρευνας»

12η

 

Εφαρμογές Θεωρίας Πιθανοτήτων στη Μεταλλευτική Έρευνα 

13η

 

Εφαρμογές Θεωρίας Πιθανοτήτων στη Μεταλλευτική Έρευνα  

Λεπτομερές Πρόγραμμα Παραδόσεων

Εβδομάδα

 1. Ορισμός της μεταλλευτικής έρευνας. Χαρακτηριστικά της μεταλλευτικής έρευνας που αφορούν στη διάρκεια, τις δαπάνες, το προσωπικό, καθώς και στον ενεχόμενο κίνδυνο λανθασμένης εκτίμησης. Στάδια που ακολουθούνται. Αποτελέσματα που αναμένονται.
 2. Βαρυτομετρική μέθοδος. Πυκνότητες πετρωμάτων. Βαρυτικές διορθώσεις. Ανωμαλία Bouguer. Επεξεργασία και ερμηνεία βαρυτικών ανωμαλιών.
 3. Μαγνητική Μέθοδος. Μαγνητισμός πετρωμάτων. Γεωμαγνητικό πεδίο. Οργανα μέτρησης. Επεξεργασία και ερμηνεία μαγνητικών ανωμαλιών.
 4. Μέθοδος Φυσικού Δυναμικού. Επεξεργασία και ερμηνεία ανωμαλιών φυσικού δυναμικού στην μεταλλευτική έρευνα και στην γεωθερμία. Μέθοδος της επαγόμενης πόλωσης και εφαρμογές της στην μεταλλευτική έρευνα. Ηλεκτρομαγνητική μέθοδος.
 5. Ασκήσεις υπαίθρου και επεξεργασία-ερμηνεία των μετρήσεων στο Εργαστήριο στις μεθόδους βαρυτική, μαγνητική, ηλεκτρομαγνητική
 6. Δειγματοληπτικές γεωτρήσεις. Στοιχεία γεωτρυπάνου, τυποποίηση διατρητικού εξοπλισμού, σωλήνωση, δειγματοσυλέκτες, εδαφολήπτες.
 7. Δειγματοληπτικές γεωτρήσεις. Κοπτικά άκρα. Δειγματοληψία. Ασκήσεις. Επιδειξη διαφόρων δειγματοληπτικών γεωτρήσεων σε video ή και στο ύπαιθρο.
 8. Συστήματα κατάταξης αποθεμάτων κατά κατηγορίες, καθώς και οι αντίστοιχες προδιαγραφές που διευκολύνουν στον καθορισμό της βιομηχανικής αξίας κάθε κατηγορίας. Καθορισμός της οικονομικότητας του κοιτάσματος. Ενδεικτικά αποθέματα διαφόρων ορυκτών πόρων ανά τον κόσμο.
 9. Αριθμός ερευνητικών γεωτρήσεων και βαθμός ασφάλειας της έρευνας. Χρήση του Διαστήματος Εμπιστοσύνης για την απόδοση του σφάλματος στην εκτίμηση της μέσης τιμής της περιεκτικότητας και του πάχους του κοιτάσματος.
 10. Σχεδιασμός της γεωτρητικής έρευνας τόσο κατά την αναγνωριστική φάση της αναζήτησης, όσο και κατά τη φάση της συστηματικής έρευνας και αξιολόγησης της μεταλλοφορίας που εντοπίστηκε. Περιγράφονται τα είδη των χρησιμοποιούμενων ερευνητικών καννάβων γεωτρήσεων, καθώς και οι πιθανότητες εντοπισμού. Επίσης, συγκρίνονται οι αποδοτικότητές τους ανάλογα με τον τύπο του κοιτάσματος.
 11. Έλεγχοι Υποθέσεων και Σημαντικότητας στην εκτίμηση της μέσης τιμής της περιεκτικότητας και του πάχους του κοιτάσματος. Έλεγχος κανονικότητας της κατανομής της μεταλλοφορίας. Στατιστικός έλεγχος της προέλευσης δείγματος.
 12. Μελέτες περίπτωσης και ασκήσεις για την εμπέδωση της εφαρμογής της Θεωρίας των Πιθανοτήτων και της Στατιστικής σε πραγματικά προβλήματα έρευνας και εντοπισμού κοιτασμάτων.
 13. Μελέτες περίπτωσης και ασκήσεις για την εμπέδωση της εφαρμογής της Θεωρίας των Πιθανοτήτων και της Στατιστικής σε πραγματικά προβλήματα έρευνας και εντοπισμού κοιτασμάτων.