Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Τίτλος Μαθήματος

Εκμετάλλευση Μεταλλείων (7.1.02.5)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Υποχρεωτικό Μάθημα Κορμού: 5ου Εξαμήνου

Ωριαίο Πρόγραμμα

Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Ασκήσεων
Εργαστηριακές Φροντιστηριακές
3 2 -

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Παράδοση:
Δευτέρα, 12.45 - 14.30, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, αίθουσα 1.01
Τρίτη, 8.45-9.30, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, αίθουσα 1.02

Ασκήσεις:
Δευτέρα, 15.00 -17.00, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, αίθουσα 1.01

Διδάσκοντες

Κωνσταντίνος Μόδης , Αναπληρωτής Καθηγητής
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Μεταλλευτικής
2 Όροφος , Γραφείο 2.38
Τηλ. +30 210 772 2323
e-mail: kmodisATmail.ntua.gr

Βιβλία Διδασκαλίας

 • Εκμετάλλευσις Μεταλλείων, Ιωάννου Ν. Οικονομόπουλου,
  Εκδόσεις Ε.Μ.Π., Αθήνα 1989

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

 1. SME Mining Engineering Handbook, Second Edition
  By A.B. Cummins, I.A Given, H.L. Hartman
  Society for Mining, Metallurgy and Exploration  /  01 June, 1992  /  0873351002
 2. SME Mining Reference Handbook
  By Ray Lowrie  Society for Mining, Metallurgy and Exploration  /  01 January, 2003  /  0873351754
 3. Elements Of Mining
  By Robert S. Lewis,
  E.M.John Wiley & Sons, 1964
 4. Underground Mining Methods Handbook
  By W.A HustrulidThe American Institute of Mining Metallurgical and Petroleum Engineers, 1982     
 5. Mining Methods & Equipment
  By Koehler S. Stout McGraw-Hill, Inc.,1980
 6. Συμπληρωματικό φυλλάδιο: Εκμετάλλευση Μεταλλείων
  (Εισαγωγή - Προσπέλαση - Ανάπτυξη)
  Α. Μπενάρδος, Α. Μαυρίκος Υ.Δ., Αθήνα 2002

Σύντομη περιγραφή της ύλης

Εισαγωγή: Γενικά επί της εκμετάλλευσης του ορυκτού πλούτου και του ρόλου του στην εξέλιξη και πρόοδο του ανθρώπινου γένους. Εξέλιξη, χαρακτήρες, προβλήματα και προοπτικές της μεταλλευτικής τεχνολογίας και βιομηχανίας. Η Ελληνική μεταλλευτική βιομηχανία και η εκβιομηχάνιση της χώρας. Θεμελιώδεις αρχές και χαρακτηριστικά της εκμετάλλευσης των μεταλλείων. Προσπέλαση-Ανάπτυξη: Παράγοντες επιδρώντες επί της θέσης, του τύπου και της διάταξης των κυρίων μεταλλευτικών έργων προσπέλασης στις υπόγειες εκμεταλλεύσεις. Τεχνική, εξοπλισμός και μέθοδοι όρυξης στοών, κεκλιμένων και φρεάτων. Σύγχρονες επιτεύξεις. Γενική διάταξη και σχεδίαση των έργων ανάπτυξης για την προετοιμασία του κοιτάσματος προς εκμετάλλευση. Προσπέλαση (διάνοιξη) του κοιτάσματος στις επιφανειακές εκμεταλλεύσεις. Οικονομικά στοιχεία. Ασκήσεις.

Βαθμολογία

Τελικές Εξετάσεις 100%

Πρόγραμμα Παραδόσεων

Εβδομάδα Κεφάλαιο Σελίδα
1η 1ο 4-38
2η 2ο 47-96
3η 3ο 97-132
4η 4ο 148-154
5η,6η 5ο 132-148
7η 6ο 154-156
8η 7ο 165-180
9η,10η 8ο φυλλάδιο

Λεπτομερές Πρόγραμμα Παραδόσεων

Κεφάλαιο

 1. Υπόγεια προσπέλαση. Παράγοντες επηρεασμού της υπόγειας προσπέλασης. Είδη προσπελαστικών έργων. Κριτήρια επιλογής θέσης και τύπου προσπέλασης. Σελ. 4-38
  (Κεφάλαιο 1 - online)

 2. Όρυξη φρεάτων. Μέθοδοι διάνοιξης, προβλήματα κατά την κατασκευή και αντιμετώπιση. Διατομές, μεγέθη. Υποστήριξη και εξοπλισμός φρεάτων. Εκβάθυνση φρεάτων. Σελ. 47-96
  (Κεφάλαιο 2 - online)

 3. Όρυξη στοών. Διάνοιξη με εκρηκτικές ύλες, διατομές και μεγέθη. Διάνοιξη σε χαλαρούς σχηματισμούς, τμηματική όρυξη. Η επίδραση της γεωλογίας και υδρογεωλογίας κατά τη διάνοιξη. Υποστήριξη. Σελ. 97-132
  (Κεφάλαιο 3 - online)

 4. Όρυξη κεκλιμένων και ελικοειδών κεκλιμένων (ράμπες). Διαφορές σε σχέση με την όρυξη φρεάτων και στοών. Ειδικά προβλήματα. Σελ.148-154
  (Κεφάλαιο 4 - online)

 5. Μηχανική όρυξη σηράγγων. Μηχανές ολομέτωπου κοπής. Τύποι, μηχανικά χαρακτηριστικά, αρχές λειτουργίας και πεδίο εφαρμογής. Μηχανολογικός εξοπλισμός, θέματα υποστήριξης. Αντιμετώπιση προβλημάτων κατά τη διάνοιξη, πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα. Μηχανές σημειακής κοπής. Διαφορές σε σχέση με τις μηχανές ολομέτωπης κοπής και πεδίο εφαρμογής. Σελ. 132-148
  (Κεφάλαιο 5 - online)

 6. Ειδικές μέθοδοι διάνοιξης κεκλιμένων και φρεάτων μικρής διατομής. Μέθοδος Alimak, μέθοδος Jora-Lift, μέθοδος Raise-Boring. (1 εβδομάδα).154-156
  (Κεφάλαιο 6 - online)

 7. Ανάπτυξη μεταλλείου. Έργα ανάπτυξης, καθορισμός ετήσιας παραγωγής, διαίρεση του κοιτάσματος σε ορόφους και σχεδιασμός της παραγωγής. Σελ. 165-180
  (Κεφάλαιο 7 - online)

 8. Ασκήσεις – επιλύσεις παραδειγμάτων. Συζήτηση σε θέματα κατανόησης των επί μέρους τμημάτων του μαθήματος. Συμπληρωματικό φυλλάδιο.
  (Κεφάλαιο 8 - online)