Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Τίτλος Μαθήματος

Εξόρυξη Πετρωμάτων Ι (Εξόρυξη με Εκρηκτικές Ύλες) (7.1.06.7)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Υποχρεωτικό Μάθημα Κορμού: 7ου Εξαμήνου

Ωριαίο Πρόγραμμα

Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Ασκήσεων
Εργαστηριακές Φροντιστηριακές
3 2 -

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Παράδοση:
Τρίτη,  10.45 – 13.30, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, αίθουσα 1.01

Εργαστήριο:
Τετάρτη,  08.45 – 10.30, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών, αίθουσα 1.01 ή Εργαστήριο Εξόρυξης Πετρωμάτων 0.7

Διδάσκοντες

Γεώργιος Ν. Παναγιώτου , Καθηγητής
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Μεταλλευτικής
2 Όροφος , Γραφείο 2.33
Τηλ. +30 210 772 2198 , +30 210 772 2191 (FAX)
e-mail: panagiotouATmetal.ntua.gr
ώρες επικοινωνίας: 10.00 - 14.00

Το μάθημα έχει μεταφερθεί στο mycourses