Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Τίτλος Μαθήματος

Γεωστατιστική (7.1.15.8)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα 8ου εξαμήνου στις Κατευθύνσεις:

 • Μεταλλευτικής Τεχνολογίας
 • Γεωτεχνολογίας
 • Περιβαλλοντικής Μηχανικής και Γεωπεριβάλλοντος

Ωριαίο Πρόγραμμα

Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Ασκήσεων
Εργαστηριακές Φροντιστηριακές
2 1 -

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Παρασκευή 11.45 - 14.30, αίθουσα 201

Διδάσκοντες

Κωνσταντίνος Μόδης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Μεταλλευτικής
2 Όροφος , Γραφείο 2.38
Τηλ. +30 210 772 2323
e-mail: kmodisATmail.ntua.gr

Βιβλία Διδασκαλίας

Εισαγωγή στη Γεωστατιστική, Κ.Μόδης 2010, Σημειώσεις στο σύστημα Εύδοξος

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

 • Journel, A. G., and Huijbregts, Ch. J., 1978, Mining geostatistic: Academic Press, New York, 600 p.
 • Goovaerts, P., 1997, Geostatistics for Natural Resources Evaluation: Oxford University Press, 483 p.
 • Chilès J.P. and Delfiner P., 1999, Geostatistics: Modeling Spatial Uncertainty, Wiley series in Probability and Statistics, New-York, 695p.

Σύντομη περιγραφή της ύλης

Εισαγωγή στη γεωστατιστική. Γεωστατιστικές υποθέσεις. Δομική ανάλυση. Εκτίμηση. Διακύμανση εκτίμησης. Kriging. Γενικευμένο Kriging. Διακύμανση διασποράς. Σχέση περιεκτικότητας αποθεμάτων. Ανακτήσιμα αποθέματα. Προσομοίωση κοιτάσματος. Εφαρμογές της γεωστατιστικής στην μεταλλευτική έρευνα. Παραδείγματα. Εφαρμογές της γεωστατιστικής στην εκμετάλλευση των μεταλλείων. Παραδείγματα. Εξελίξεις στη γεωστατιστική.

Βαθμολογία

Εργασία + Τελική Εξέταση

Πρόγραμμα Παραδόσεων

Εβδομάδα Κεφάλαιο Σελίδα
1ο 1-9
2ο 10-12
3ο 13-19
4ο 20-23
5ο 24-27
5ο 28-33
6ο 34-41
7ο 42-47
8ο 61-66
10η 8ο 67-73
11η 8ο 86-93
12η - Χρήση Λογισμικού              
13η - Χρήση Λογισμικού

Λεπτομερές Πρόγραμμα Παραδόσεων

Κεφάλαιο:

 1. Συνοπτική παρουσίαση αιτιοκρατικών μεθόδων χαρτογράφησης (παρεμβολής). Παλινδρόμηση, μέθοδος τομών, μέθοδος πολυγώνων, μέθοδος αντιστρόφου τετραγώνου της απόστασης. Σύγκριση και παραδείγματα.
 2. Υπενθυμίζονται ορισμένες έννοιες της θεωρίας των πιθανοτήτων που θα χρειαστούν για την κατανόηση των Τυχαίων Συναρτήσεων (ΤΣ) που θα αναπτυχθούν στα επόμενα. Εφαρμογές στην επεξεργασία δεδομένων από γεωτρήσεις δειγματοληψίας.
 3. Συνοπτική παρουσίαση θεμάτων της στατιστικής δύο Τυχαίων Μεταβλητών (ΤΜ) με έμφαση στην αναπαράσταση των ΤΜ ως διανυσμάτων σε χώρο Hilbert. Η γεωμετρική απεικόνιση χρησιμοποιείται ως βοήθεια στην κατανόηση της έννοιας της Συνδιασποράς η οποία εισάγεται εδώ. Τέλος, χρησιμοποιούνται εφαρμογές στο Excel για την οπτική αναπαράσταση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της από κοινού κατανομής δύο ΤΜ.
 4. Χρήση του μοντέλου της ακολουθίας ΤΜ για την αναπαράσταση φυσικών φαινομένων, ως εισαγωγή για την έννοια της ΤΣ. Μη αρνητικά ορισμένοι πίνακες και εφαρμογή τους για την παραγωγή μαθηματικά αποδεκτών πινάκων συνδιασποράς.
 5. Παρουσίαση της έννοιας της ΤΣ, οπτικοποίηση και παραδείγματα από τον φυσικό κόσμο και τις Γεωεπιστήμες. Εφαρμογές στο Excel για βοήθεια στην κατανόηση της θεωρίας.
 6. Η συνθήκη μη αρνητικά ορισμένου για την παραγωγή μαθηματικά αποδεκτών συναρτήσεων συνδιασποράς. Απλοποιημένα μοντέλα ΤΣ που χρησιμοποιούνται στην πράξη.
 7. Δομική ανάλυση ΤΣ και των φυσικών φαινομένων που αναπαριστούν αυτές. Μαθηματικά μοντέλα συναρτήσεων συνδιασποράς και βαριογραμμάτων που χρησιμοποιούνται συνήθως στο εμπορικό λογισμικό. Προσαρμογή των μαθηματικών μοντέλων στα πειραματικά δεδομένα. Παραδείγματα με τοExcel.
 8. Αλγόριθμοι χωρικής παρεμβολής τιμών (χαρτογράφησης). Η μέθοδος της προβολής με γνωστή μέση τιμή (αλγόριθμος simple Kriging) και η μέθοδος της προβολής με άγνωστη μέση τιμή (αλγόριθμος ordinary Kriging). Οπτικοποίηση με γεωμετρική αναπαράσταση διανυσμάτων. Παραδείγματα με χρήση Excel.
 9. Εφαρμογή σε πραγματικό πρόβλημα: Υπολογισμός αποθεμάτων του κοιτάσματος Μολάων Λακωνίας, βασισμένο σε προγενέστερη μελέτη. Ανάλυση του προβλήματος, μεθοδολογία επίλυσης, ενδιάμεσα κει τελικά αποτελέσματα.
 10. Εφαρμογή σε πραγματικό πρόβλημα: Σύγκριση μεθόδων αντιστρόφου τετραγώνου απόστασης και γεωστατιστικής στην εκτίμηση αποθεμάτων του χαλκούχου κοιτάσματος Φοίνικα νήσου Κύπρου. Ανάλυση του προβλήματος, μεθοδολογία επίλυσης, ενδιάμεσα κει τελικά αποτελέσματα
 11. Εφαρμογή σε πραγματικό πρόβλημα: Αβέβαια δεδομένα στην χαρτογράφηση της ρύπανσης των υπόγειων υδάτων. Ανάλυση του προβλήματος, μεθοδολογία επίλυσης, ενδιάμεσα κει τελικά αποτελέσματα
 12. Εμπέδωση της θεωρίας με χρήση λογισμικού γεωστατιστικής. Εκμάθηση ερευνητικού και εμπορικού λογισμικού. Εφαρμογή σε γεωλογική απεικόνιση υδροφορέα.
 13. Εμπέδωση της θεωρίας με χρήση λογισμικού γεωστατιστικής. Εκμάθηση ερευνητικού και εμπορικού λογισμικού. Εφαρμογή σε χαρτογράφηση γεωμηχανικών χαρακτηριστικών υπεδάφους.