Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Τίτλος Μαθήματος

Διάθεση Στερεών Αποβλήτων, Ανακύκλωση Υλικών (7.1.17.9)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης Περιβαλλοντικής Μηχανικής & Γεωπεριβάλλοντος: 9ου Εξαμήνου

Ωριαίο Πρόγραμμα

Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Ασκήσεων
Εργαστηριακές Φροντιστηριακές
2 - -

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Τρίτη, 12.45 – 14.30, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, αμφιθέατρο 0.1

Διδάσκοντες

Γεώργιος N. Αναστασάκης , Καθηγητής
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών
2 Όροφος , Γραφείο 2.20
Τηλ. +30 210 772 2162 , + 30 210 7722119 (FAX)
e-mail: ganastasATmetal.ntua.gr
ώρες επικοινωνίας: 10.00 - 14.00

Δημήτριος Καλιαμπάκος , Καθηγητής
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Μεταλλευτικής
2 Όροφος , Γραφείο 2.32
Τηλ. +30 210 772 2211 , +30 210 772 2156 (FAX)
e-mail: dkalATcentral.ntua.gr
ώρες επικοινωνίας: 10.00 - 14.00

Βιβλία Διδασκαλίας

-

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

-

Σύντομη περιγραφή της ύλης

Εισαγωγή (κοινωνικές, περιβαλλοντικές και πολιτικές διαστάσεις), Πηγές παραγωγής στερεών αποβλήτων, Σύνθεση, χαρακτηρισμός και δειγματοληψίες αποβλήτων, Θεσμικό πλαίσιο για στερεά απόβλητα, Συλλογή, μεταφορά ,αποθήκευση, μεταφόρτωση, Διαλογή στην πηγή (μέθοδοι, μηχανήματα κλπ.), Ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση υλικών, Αρχές σχεδιασμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων-Ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης, Επεξεργασία στερεών αποβλήτων, Χώροι διάθεσης στερεών αποβλήτων, Εκτίμηση κινδύνων από χώρους διάθεσης, Στερεά απορρίμματα από μεταλλευτικές δραστηριότητες, Στερεά απορρίμματα από μεταλλουργικές διεργασίες και διεργασίες εμπλουτισμού.

Βαθμολογία

-

Πρόγραμμα Παραδόσεων

-

Λεπτομερές Πρόγραμμα Παραδόσεων

-