Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Τίτλος Μαθήματος

Διαχείριση Έργου (7.1.25.9)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Κατ' επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Δεξαμενής: 9ου Εξαμήνου

Ωριαίο Πρόγραμμα

Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Ασκήσεων
Εργαστηριακές Φροντιστηριακές
2 1 -

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Παράδοση:
Παρασκευή, 10.45 - 12.30, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, PC-Lab

Ασκήσεις:
Παρασκευή, 12.45 - 13.30, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, PC-Lab

Διδάσκοντες

Αικατερίνη Αδάμ , Επίκουρη Καθηγήτρια
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Μεταλλευτικής
2 Όροφος , Γραφείο 2.40
Τηλ. +30 210 7721293 , +30 210 7722191 (FAX)
e-mail: katadamATmetal.ntua.gr
ώρες επικοινωνίας: 09.00 - 15.00

Βιβλία Διδασκαλίας

 • Σύγγραμμα: Rory Burke, Διαχείριση Έργου, Project Management, 2002
 • Βοηθήματα: J.K.Pinto, Project Management, Achieving Competitive Advantage, Pearsons Prentice Hall, 2007

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

 • Γρ. Μέντζας (2001) - Προγραμματισμός Έργων
 • PMI Standards Committee (1997) - A Guide to the Project Management Body of Knowledge
 • Meredith, J. and S. Mantel (1995) - Project Management, A Managerial Approach
 • Kezner, H. (1989) - Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling
 • Phillips, J. (2002) - IT Project Management – On Track from Start to Finish
 • Microsoft Project professional, 2003

Σύντομη περιγραφή της ύλης

Εισαγωγή στη Διαχείριση Εργων. Χαρακτηριστικές φάσεις του έργου. Χρονικός προγραμματισμός. Διαχείριση μέσων παραγωγής. Ελεχγος χρονικής προόδου και κόστους εκτέλεσης. Προγραμματισμός γραμμικών έργων. Ολική ποιότητα έργου. Ασκήσεις με χρήση λογισμικού.

Βαθμολογία

 • Γραπτή Εξέταση
 • Εργασία

Πρόγραμμα Παραδόσεων

 • Εισαγωγή στη Διαχείριση έργου-Ιστορία
 • Κύκλος Ζωής έργου
 • Kρίσιμοι Παράγοντες Έργου-Μελέτη Σκοπιμότητας
 • Επιλογή έργου- Εκτίμηση Έργου
 • Κύκλος προγραμματισμού και ελέγχου
 • Μέθοδος κρίσιμης διαδρομής
 • Χρονοδιαγράμματα-Προγραμματισμός Πόρων
 • Λογιστική έργου
 • Έλεγχος έργου- Πιστοποιημένη άξία
 • Διαχείριση Ποιότητας-Διαχείριση Κινδύνου
 • Επικοινωνία έργου- Οργάνωση –Ομάδες –Αρχηγεσία Έργου Διοίκηση έργου με Η/Υ

Λεπτομερές Πρόγραμμα Παραδόσεων

-