Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Τίτλος Μαθήματος

Υπόγεια Έργα (7.1.29.9)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης Γεωτεχνολογίας: 9ου Εξαμήνου

Ωριαίο Πρόγραμμα

Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Ασκήσεων
Εργαστηριακές Φροντιστηριακές
1 - 1

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Παράδοση:
Δευτέρα, 9.45 - 10.30, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, αίθουσα 2.02

Ασκήσεις:
Δευτέρα, 10.45 - 11.30, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, αίθουσα 2.02

Διδάσκοντες

Δημήτριος Καλιαμπάκος , Καθηγητής
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Μεταλλευτικής
2 Όροφος , Γραφείο 2.32
Τηλ. +30 210 772 2211 , +30 210 772 2156 (FAX)
e-mail: dkalATcentral.ntua.gr
ώρες επικοινωνίας:10.00 - 14.00

Ανδρέας Μπενάρδος , Επίκουρος Καθηγητής
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Μεταλλευτικής
2 Όροφος , Γραφείο 2.45
Τηλ. +30 210 772 2182 , +30 210 772 2156 (FAX)
e-mail: abenardosATmetal.ntua.gr
ώρες επικοινωνίας: 10:00 - 16:00

Βιβλία Διδασκαλίας

 • Υπόγεια Έργα, Α. Μπενάρδος - Δ. Καλιαμπάκος, Εκδόσεις Ε.Μ.Π., Αθήνα 2010

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

 1. Mining Methods & Equipment
  By Koehler S. Stout,
  McGraw-Hill, Inc., 1980
 2. Support of Underground Excavations In Hard Rock
  By E. Hoek, P.K. Kaiser, W.F. Bawden A.A.
  Balkema, 1995
 3. Tunneling - Design, Stability And Construction
  By B.N. Whittaker and R.C. Frith
  The Institution of Mining and Metallurgy, 1990

Σύντομη περιγραφή της ύλης

Η σύγχρονη αστική ανάπτυξη, τα προβλήματα και ο ρόλος των υπογείων έργων. Πλεονεκτήματα υπογείων έργων σε σχέση με το περιβάλλον. (Απόκρυψη - απομόνωση των υπογείων έργων, Οφέλη από την εγκατάσταση «επικίνδυνων - ρυπογόνων» δραστηριοτήτων σε υπόγειους χώρους, Εξοικονόμηση ενέργειας - μειωμένη ρύπανση). Ειδικά υπόγεια έργα και σύγχρονες υποδοµές. Τύποι και χρήσεις υπόγειων κατασκευών. Η μεταλλευτική αρωγός στην κατασκευή υπογείων τεχνικών έργων. Κατασκευή υπογείων τεχνικών έργων με την μέθοδο των θαλάμων και στύλων. Σχεδιασμός μεγάλων υπογείων θαλάμων. Διαμόρφωση υπογείου συγκροτήματος. Κοστολόγιο εξόρυξης υπογείων έργων. Προοπτικές ανάπτυξης των υπογείων έργων. Προβλήματα της Ελληνικής πραγματικότητας και η αντιμετώπισή τους με υπόγεια έργα.

Βαθμολογία

Τελικές Εξετάσεις 100%

Πρόγραμμα Παραδόσεων

Εβδομάδα Κεφάλαιο Σελίδα
1η 1ο 1-26
2η,3η 2ο 26-74
4η,5η 3ο 74-104
6η,7η 3ο 105-114
8η,9η 4ο 115-127
10η 4ο 128-143
11η 5ο 144-156
12η 6ο 157-169

Λεπτομερές Πρόγραμμα Παραδόσεων

 1. Υπόγεια έργα και σύγχρονες υποδομές - Σημασία υπογείων έργων στην αντιμετώπιση σύγχρονων προβλημάτων Σελ. 1-26
 2. Παραδείγματα υπόγειων εφαρμογών - Αναλυτική περιγραφή. Σελ. 26-74
 3. Σχεδιασμός και κατασκευή υπόγειων έργων με την μέθοδο θαλάμων και στύλων - Σχεδιασμός και συμπεριφορά στύλων πετρώματος. Σελ. 74-104
 4. Σχεδιασμός και κατασκευή υπόγειων έργων με την μέθοδο θαλάμων και στύλων - Σχεδιασμός και συμπεριφορά θαλάμων. Σελ. 74-104
 5. Σχεδιασμός και κατασκευή υπόγειων έργων με την μέθοδο θαλάμων και στύλων - Ασκήσεις. Σελ. 105-114
 6. Σχεδιασμός και κατασκευή μεγάλων υπογείων θαλάμων (caverns). Σελ. 115-127
 7. Σχεδιασμός και κατασκευή μεγάλων υπογείων θαλάμων - Παραδείγμα εφαρμογής: Σχεδιασμός υπόγειου συγκροτήματος αποθήκευσης πετρελαιοειδών. Σελ. 118-143
 8. Εργασίες τελικής διαμόρφωσης υπογείων χώρων - Ειδικές απαιτήσεις. Σελ.144-156
 9. Εκτίμηση κόστους κατασκευής υπογείων έργων. Σελ. 157-169
 10. Αξιολόγηση κόστους κατασκευής ελληνικών σηράγγων.
 11. Παραδείγματα εφαρμογής υπογείων έργων