Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Τίτλος Μαθήματος

Εξαγωγική Μεταλλουργία Ι (7.2.09.5)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Υποχρεωτικό Μάθημα Κορμού: 5ου Εξαμήνου

Ωριαίο Πρόγραμμα

Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Ασκήσεων
Εργαστηριακές Φροντιστηριακές
3 - 1

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Παράδοση:
Τρίτη, 12.45 - 14.30, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, αίθουσα 2.02
Τετάρτη, 08.45 - 10.30, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, αίθουσα 1.01

Διδάσκοντες

Ιωάννης Πασπαλιάρης , Καθηγητής
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών
2 Όροφος , Γραφείο 2.17
Τηλ. +30 210 772 2176 , +30 210 772 2168 (FAX)
e-mail: paspaliATmetal.ntua.gr

Μαρία Ταξιάρχου , Λέκτορας
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών
2 Όροφος , Γραφείο 2.16
Τηλ. +30 210 772 2219
e-mail: taxiarhATmetal.ntua.gr

Βιβλία Διδασκαλίας

 • Eξαγωγική Μεταλλουργία Πυρομεταλλουργικές και Υδρομεταλλουργικές Διεργασίες, Π.Νέου - Συγκούνα, EΜΠ
 • Υπολογιστικές Ασκήσεις (Δίδεται η εκφώνηση σε φωτοτυπίες)

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

a. Βιβλία Εξαγωγικής Μεταλλουργίας

 1. Εξαγωγική Μεταλλουργία: Θεωρητικαί και Τεχνολογικαί Βάσεις – Λ. ΜΟΥΣΟΥΛΟΣ, Αθήνα.
 2. A text-Book of Metallurgy, A. BALLEY, Macmillan and Co Ltd.
 3. Dust Extraction Technology, W. BATEL, Technocopy limited
 4. Fundamentals of Metallurgical Processes, L. COUDURIER, D. HOPKINS, I. WILKOMIRSKY, Pergamon Press.
 5. The chemistry of Hydometallurgical Processes, . BURKIN, E. and F. SPON LTD.
 6. Physical Chemistry of Metals, L. DARKEN, R. GURRY, McGRAW-Hill Book Company, Inc.
 7. Extractive Metallurgy, A. DENNIS, Sir Isaac Pitman and Sons, LTD.
 8. The Theory of Metallurgical Processes, S. PHILIPPOV, MIR Publishers, Moscow.
 9. Metallurgische Electrochemie, W. FISHER, D. JANKE, Springer Verlag
 10. Introduction to Metallurgical Thermodynamics, D. GASKELL, McGraw Hill Inc. New York.
 11. Extraction Metallurgy, J. GILCHRIST, Pergamon Press.
 12. Furnaces, J. GILCHRIST, Pergamon Press.
 13. Principles of Extractive Metallurgy, F. HABASHI, Science Publishers, Paris.
 14. Progress in Extractive Metallurgy, F. HABASHI, Gordon and Breach Science Publishers.
 15. Extractive Metallurgy, Vol 2, Hydrometallurgy, F. HABASHI, Science Publishers.
 16. Principles of Extractive Metallurgy, Pyrometallurgy, vol. 3, F HABASHI, Gordon and Breach Science Publishers.
 17. Metallurgical Thermochemistry, O. KUBASCHEWSKI, C. ALCOCK, Pergamon Press.
 18. Phase Diagrams for Ceramists, E. LEVIN, C. ROBBINS and H. McMURDIE, The American Ceramic Society, Inc.
 19. Chemical Thermodynamics of Materials, C.H. LUPIS, North Holland.
 20. Μεταλλουργία. Θεωρητικές βάσεις, Θερμοδυναμική των καθαρών σωμάτων. Π. Νέου-Συγκούνα, ΕΜΠ
 21. Μεταλλουργία. Θεωρητικές βάσεις. Διαλύματα. Π. Νέου Συγκούνα, ΕΜΠ.
 22. Chemical Metallurgy, J. MOORE, Butterworths, London, Boston.
 23. An Introduction to Chemical Metallurgy, P. PARKER, Pergamon Press.
 24. Unit Processes of Extractive Metallurgy R. PEHLKE, American Elsevier Publishing Co, Inc.
 25. Chemical Engineers Handbook, J. PERRY, McGraw Hill Book Company, Inc.
 26. Physical Chemistry of Metals in Metallurgy, vol I,II, J. RICHARSON, Academic Press.
 27. Principles of Extractive Metallurgy, T. ROSENQVIST, McGraw Hill inc. New York.
 28. Rate Processes in Extractive Metallurgy, H. SOHN and M. WARDWORTH, Plenum Press, New York.
 29. Physicochemical Properties of Molten Slags and Glasses, E. TURKDOGAN, the metals Society London.
 30. Theory and Metallurgical Processes, A. VOLSKY, E. SEEGIEVSKAYA, MIR Publishers, Moscow . 
 31. Βασικαί Φυσικαί Διεργασίαι Χημικής Μηχανικής, W. McCabe, J. Smith, Τεχν. Επιμελ. Ελλάδας.

 β. Περιοδικά Μεταλλουργίας

 1. Canadian Metallurgical Quarterly
 2. Erzmetall
 3. Hydrometallurgy
 4. Iron and Steel Engineer
 5. Iron and Steelmaking
 6. Journal of Metals
 7. Μεταλλειολογικά και Μεταλλουργικά Χρονικά - http://www.geocities.com/mmx_hsmme/
 8. Metallurg
 9. Ορυκτός Πλούτος
 10. La Revue de Mètallurgie - http://www.ffa.fr/rm/index.htm
 11. Τεχνικά Χρονικά
 12. Transactions of the Institution of Mining and Metallurgy, Section B - http://www.tms.org/pubs/journals/MT/MT.html
 13. Historical Metallurgy (Contents) - http://hist-met.org/hm_index.html
 14. International Journal of Powder Metallurgy - http://www.mpif.org/apmi/index_frame4.html
 15. Metallurgical and Materials Transactions - http://www.tms.org/pubs/journals/MT/MT.html
 16. Scandinavian Journal of Metallurgy - http://www.munksgaard.dk/journals/metallurgy/

γ. Πηγές Θερμοδυναμικών δεδομένων

 1. Thermochemical properties of inorganic substances. I. BARIN and O. KNACKE, Sringer Verlag, Berlin.
 2. Thermochemistry for Steelmaking, Vol I, II, J.F. ELLIOT and M. GLEISER, Addison-Wesley Publishing Company Inc.
 3. Selected values of the thermodynamic properties of Binary alloys. R. HULTGREN, P. DESAI, American Society for Metals.
 4. Metallurgical Thermochemistry, O. KUBASCHENSKI and E. EVANS, Pergamon Press.
 5. U.S. Bureau of Mines, Διάφορα bulletin όπως 542, 584, 592, 668, 605, 672.
 6. Outokumpu HSC Chemistry for windows, version 3.0, 1997.

δ. Ασκήσεις

 1. Ασκήσεις Εξαγωγικής Μεταλλουργίας, Π. Νέου και Η. Βαζαρλής, ΕΜΠ.
 2. Problems in Metallurgical Thermodynamics and Kinetics, C.S. UPADHYAYA, R.K. DUBE, Pergamon Press.
 3. Metallurgical Problems, A. BUTTS, McGraw Hill.
 4. Handbook of Material and Energy, Balance Calculations in Metallurgical Processes, ALAN FINE, GORDON A. GEIGER, The Metallurgical Society of AIME.

 

Σύντομη περιγραφή της ύλης

Εισαγωγή. Μεταλλουργικές Ενώσεις. Μηχανισμός, τεχνική και τεχνολογία της ξήρανσης. Χημισμός, τεχνική και τεχνολογία της πύρωσης, φρύξης, τήξης, απόσταξης. Ασκήσεις: Θερμοδυναμικοί και άλλοι υπολογισμοί στις διάφορες μεταλλουργικές διεργασίες.

Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσει ο Σπουδαστής τις βασικές γνώσεις της Εξαγωγικής Μεταλλουργίας, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μαθημάτων μεγαλυτέρων εξαμήνων. Οι γνώσεις αυτές βοηθούν επίσης στην κατανόηση μαθημάτων στην περιοχή των Υλικών και τέλος συντελούν  στη διαμόρφωση του υποβάθρου εκείνου, που είναι απαραίτητο για την εκπόνηση εργασιών και μελετών.

Βαθμολογία

Η βαθμολογία του μαθήματος διαμορφώνεται σε ποσοστό 60% από την επίδοση του Σπουδαστή στην γραπτή εξέταση της εξεταστικής περιόδου και σε ποσοστό 40% από το βαθμό που λαμβάνει ο σπουδαστής από την παράδοση εβδομαδιαίων ασκήσεων. Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει ερωτήσεις αναφερόμενες στη θεωρία του μαθήματος και ασκήσεις.

Πρόγραμμα Παραδόσεων

Οι παραδόσεις πραγματοποιούνται στις αίθουσες που αναφέρονται στο εκάστοτε ωρολόγιο πρόγραμμα σύμφωνα με το πρόγραμμα που αναπτύσσεται παρακάτω.

Εβδομάδα Διάλεξη Κεφάλαιο βιβλίου Σελίδες
Eισαγωγή 19-29
Eισαγωγή 30-37
Μεταλλουργικές Ενώσεις 39-50
Μεταλλουργικές Ενώσεις 50-63
Μεταλλουργικές Ενώσεις 63-72
Μεταλλουργικές Ενώσεις 73-89
Ασκήσεις
Ασκήσεις 2η,3η
Πυρομεταλλουργικές Διεργασίες 91-99
10η Πυρομεταλλουργικές Διεργασίες 99-113
11η Ασκήσεις
12η Ασκήσεις
13η Πυρομεταλλουργικές Διεργασίες 114-126
14η Ασκήσεις
15η Πυρομεταλλουργικές Διεργασίες 127-138
16η Πυρομεταλλουργικές Διεργασίες 138-143
17η Πυρομεταλλουργικές Διεργασίες 144-155
18η Ασκήσεις
10η 19η Πυρομεταλλουργικές Διεργασίες 155-167
20η Πυρομεταλλουργικές Διεργασίες 167-176
11η 21η Πυρομεταλλουργικές Διεργασίες 177-189
22η Ασκήσεις
12η 23η Πυρομεταλλουργικές Διεργασίες 189-195
24η Ασκήσεις
13η 25η Ασκήσεις 10η
26η Ανακεφαλαίωση μαθήματος. Υποδείξεις για την γραπτή εξέταση  

Λεπτομερές Πρόγραμμα Παραδόσεων

1η Εβδομάδα

Διάλεξη Νο 1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ :

Συνοπτική παρουσίαση της δραστηριότητας της Εξαγωγικής Μεταλλουργίας στον χώρο παραγωγής. Μεταλλουργικά προϊόντα (μέταλλα, κράματα, μεταλλικές ενώσεις). Ιδιότητες των μετάλλων, που ενδιαφέρουν την εξαγωγική διαδικασία.

Διάλεξη Νο 2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ :

Μεταλλουργικές πρώτες ύλες (Μεταλλεύματα, παλαιομέταλλα, μεταλλουργικά κατάλοιπα, θαλάσσιος χώρος). Κατηγορίες μεταλλουργικών διεργασιών. Μεταλλουργικές μέθοδοι.

Σχετική Βιβλιογραφία

•  A text-Book of Metallurgy, A. BALLEY, Macmillan and Co Ltd.

•  Extractive Metallurgy, A. DENNIS, Sir Isaac Pitman and Sons, LTD.

•  Principles of Extractive Metallurgy, F. HABASHI, Science Publishers, Paris .

•  Progress in Extractive Metallurgy, F. HABASHI, Gordon and Breach Science Publishers

•  Principles of Extractive Metallurgy, T. ROSENQVIST, McGraw Hill inc. New York


 

2η Εβδομάδα

Διάλεξη Νο 3

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ :

Γενικά για τις μεταλλουργικές ενώσεις. Οξείδια : I διότητες των οξειδίων. Διάγραμμα Ε llingham των οξειδίων. Διάσπαση των οξειδίων.

Διάλεξη Νο 4

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ :

Οξείδια.Αναγωγή των οξειδίων με άνθρακα, μονοξείδιο του άνθρακα, υδρογόνο. M εταλλοθερμική αναγωγή. Αναγωγή δεσμευμένων οξειδίων.

Σχετική Βιβλιογραφία

•  Fundamentals of Metallurgical Processes, L. COUDURIER, D. HOPKINS, I. WILKOMIRSKY, Pergamon Press.

•  Physical Chemistry of Metals, L. DARKEN, R. GURRY, McGRAW-Hill Book Company, Inc.

•  Introduction to Metallurgical Thermodynamics, D. GASKELL, McGraw Hill Inc. New York Press.

•  Metallurgical Thermochemistry, O. KUBASCHEWSKI, C. ALCOCK, Pergamon.

•  Chemical Thermodynamics of Materials, C.H. LUPIS, North Holland.

•  Μεταλλουργία. Θεωρητικές βάσεις. Θερμοδυναμική των καθαρών σωμάτων. Π. Νέου-Συγκούνα, ΕΜΠ

•  Chemical Metallurgy , J . MOORE , Butterworths , London , Boston .

•  An Introduction to Chemical Metallurgy, P. PARKER, Pergamon Press .


 

3η Εβδομάδα

Διάλεξη Νο 5

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ :

Θειούχες ενώσεις. Ιδιότητες των θειούχων ενώσεων. Διάγραμμα Ellingham των θειούχων ενώσεων. Οι κυριότερες αντιδράσεις των θειούχων ενώσεων.

Διάλεξη Νο 6

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ :

Αλογονούχες ενώσεις. Ιδιότητες των αλογονούχων ενώσεων. Διάγραμμα του Ellingham των αλογονούχων ενώσεων. Καρβίδια, Νιτρίδια. Φωσφίδια, Πυριτίδια. Κυανιούχες ενώσεις. Ανθρακικές ενώσεις. Θειικές ενώσεις.

Σχετική Βιβλιογραφία

•  Fundamentals of Metallurgical Processes, L. COUDURIER, D. HOPKINS, I. WILKOMIRSKY, Pergamon Press.

•  Physical Chemistry of Metals, L. DARKEN, R. GURRY, McGRAW-Hill Book Company, Inc.

•  Introduction to Metallurgical Thermodynamics, D. GASKELL, McGraw Hill Inc. New York, Peragamon Press.

•  Metallurgical Thermochemistry, O. KUBASCHEWSKI, C. ALCOCK, Pergamon Press.

•  Chemical Thermodynamics of Materials, C.H. LUPIS, North Holland.

•  Μεταλλουργία. Θεωρητικές βάσεις. Θερμοδυναμική των καθαρών σωμάτων. Π. Νέου-Συγκούνα, ΕΜΠ.

•  Chemical Metallurgy , J . MOORE , Butterworths , London , Boston .

•  An Introduction to Chemical Metallurgy, P. PARKER, Pergamon Press .


 

4η Εβδομάδα

Διάλεξη Νο 7

ΑΣΚΗΣΗ 1 η

Υπολογισμοί διαφόρων μεγεθών με μετατροπή μονάδων, υπολογισμοί συστάσεων. Υπολογισμοί κανονικότητας και μοριακότητας διαλυμάτων, υπολογισμοί pH .

Διάλεξη Νο 8

AΣΚΗΣΗ 2 η

Θερμοδυναμικοί υπολογισμοί. Ενθαλπία αντίδρασης, ελεύθερη ενθαλπία αντίδρασης, τάση διάσπασης οξειδίου κ.ά.

AΣΚΗΣΗ 3 η

Θερμοδυναμικοί υπολογισμοί σε κατάσταση ισορροπίας του συστήματος.

Σχετική Βιβλιογραφία

•  Ασκήσεις Εξαγωγικής Μεταλλουργίας, Π. Νέου και Η. Βαζαρλής, ΕΜΠ

•  Problems in Metallurgical Thermodynamics and Kinetics , C.S. UPADHYAYA, R.K. DUBE, Pergamon Press.


 

5η Εβδομάδα

Διάλεξη Νο 9

ΠΥΡΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ :

Ξήρανση. Γενικά για την διεργασία της ξήρανσης. Στάδια της ξήρανσης. Μηχανισμός μεταφοράς της υγρασίας. Αμεση και έμμεση ξήρανση.

Διάλεξη Νο 10

ΠΥΡΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ :

Αντιδραστήρες ξήρανσης. Ξηραντήρια ακαριαίας δράσης. Ξηραντήρια με ψεκασμό. Ξηραντήρια ρευστοστερεών. Ξηραντήρια πολλαπλών δαπέδων. Περιστροφικά ξηραντήρια. Ξηραντήρια με ράφια. Σηραγγοειδή ξηραντήρια. Ξηραντήρια με μεταφορική ταινία. Ξηραντήρια τυμπάνου. Ξήρανση με θερμό αέρα. Μαθηματικές σχέσεις για τον υπολογισμό ποσότητας αέρα, θερμότητας και χρόνου, που απαιτούνται για την ξήρανση.

Σχετική Βιβλιογραφία

•  Extractive Metallurgy, A. DENNIS, Sir Isaac Pitman and Sons, LTD.

•  Extraction Metallurgy, J. GILCHRIST, Pergamon Press .

•  Principles of Extractive Metallurgy, T. ROSENQVIST, McGraw Hill inc. New York .

•  Βασικαί Φυσικαί Διεργασίαι Χημικής Μηχανικής, W . McCabe , J . Smith , Τεχν. Επιμελ. Ελλάδας.


 

6η Εβδομάδα

Διάλεξη Νο 11

ΑΣΚΗΣΗ 4 η

Υπολογισμοί στη διεργασία της ξήρανσης Ξήρανση μεταλλεύματος με θερμό αέρα.

Διάλεξη Νο 12

ΑΣΚΗΣΗ 5 η

Υπολογισμοί στη διεργασία της ξήρανσης. Ξήρανση μεταλλεύματος με θερμό καπναέριο.

Σχετική Βιβλιογραφία

α. Βιβλία

•  Metallurgical Problems, A. BUTTS, McGraw Hill

•  Ασκήσεις Εξαγωγικής Μεταλλουργίας, Π. Νέου και Η. Βαζαρλής, ΕΜΠ


 

7η Εβδομάδα

Διάλεξη Νο 13

ΠΥΡΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ :

Πύρωση.Γενικά για την πύρωση. Απομάκρυνση κρυσταλλικού νερού. Αφυδροξυλίωση. Αλλοτροπική μεταβολή. Πύρωση οξειδίων και θειούχων ενώσεων. Πύρωση ανθρακικών ενώσεων. Συσσωματωτική πύρωση (Πλινθοποίηση, Κονδυλοποίηση, Πυροσυσσωμάτωση, Συσφαίρωση ).

Διάλεξη Νο 14

ΑΣΚΗΣΗ 6 η

Υπολογισμοί στη διεργασία της πύρωσης. Πύρωση ανθρακικού ασβεστίου.

Σχετική Βιβλιογραφία

•  Extractive Metallurgy, A. DENNIS, Sir Isaac Pitman and Sons, LTD.

•  Extraction Metallurgy, J. GILCHRIST, Pergamon Press .

•  Furnaces, J. GILCHRIST, Pergamon Press .

•  Principles of Extractive Metallurgy, F. HABASHI, Science Publishers, Paris .

•  Principles of Extractive Metallurgy, Pyrometallurgy, V ol. 3, F HABASHI, Gordon and Breach Science Publishers

•  Principles of Extractive Metallurgy, T. ROSENQVIST, McGraw Hill Inc. New York.


 

8η Εβδομάδα

Διάλεξη Νο 15

ΠΥΡΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ :

Φρύξη. Γενικά για τη διεργασία της φρύξης. Οξειδωτική φρύξη (ολική και μερική). Θειωτική φρύξη. Θερμοδυναμική και κινητική της οξειδωτικής και της θειωτικής φρύξης.

Διάλεξη Νο 16

ΠΥΡΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ :

Αναγωγική φρύξη. Χλωριωτική φρύξη. Συσσωματωτική φρύξη.

Σχετική Βιβλιογραφία

•  Extractive Metallurgy, A. DENNIS, Sir Isaac Pitman and Sons, LTD.

•  Extraction Metallurgy, J. GILCHRIST, Pergamon Press.

•  Furnaces, J. GILCHRIST, Pergamon Press.

•  Principles of Extractive Metallurgy, F. HABASHI, Science Publishers, Paris.

•  Principles of Extractive Metallurgy, Pyrometallurgy, vol. 3, F HABASHI, Gordon and Breach Science Publishers.

•  Principles of Extractive Metallurgy, T. ROSENQVIST, McGraw Hill inc. New York.


 

9η Εβδομάδα

Διάλεξη Νο 17

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ :

M εταλλουργικοί αντιδραστήρες φρύξης. Κάμινος πολλαπλών δαπέδων. Περιστροφική κάμινος. Αντιδραστήρας ακαριαίας φρύξης. Κάμινος ρευστοστερού στρώματος. Πλακοταινία.

Διάλεξη Νο 18

ΑΣΚΗΣΗ 7 η

Υπολογισμοί στη διεργασία της φρύξης. Οξειδωτική φρύξη θειούχου συμπυκνώματος.

Σχετική Βιβλιογραφία

•  Furnaces, J. GILCHRIST, Pergamon Press.

•  Extractive Metallurgy, vol 2, Hydrometallurgy, F. HABASHI, Science Publishers.

•  Principles of Extractive Metallurgy, Pyrometallurgy, vol. 3, F HABASHI, Gordon and Breach Science Publishers.


 

10η Εβδομάδα

Διάλεξη Νο 19

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ :

Τήξη. Γενικά για τη διεργασία της τήξης. Τήξη χωρίς αντίδραση : A πλή τήξη. Ρεύστωση. Τήξη με αντίδραση: O ξειδωτική τήξη μετάλλων (καθαρισμός αργών μετάλλων) και κραμάτων (εμπλουτισμός κραμάτων). Οξειδωτική τήξη μεταλλεύματος (παραγωγή matte ). Οξειδωτική τήξη matte (μεταλλαγή matte ). Αναγωγική τήξη: A ναγωγικά μέσα και είδη αναγωγικής τήξης. Αναγωγική τήξη για παραγωγή matte . K ατεργασία σουλφιδίου παραγόμενου από την μεταλλαγή της matte . X λωριωτική τήξη.

Διάλεξη Νο 20

METAΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ :

Μεταλλουργικοί αντιδραστήρες τήξης. Γενικές προϋποθέσεις για τη λειτουργία των αντιδραστήρων τήξης. Φρεατώδεις κάμινοι (περιγραφή και λειτουργικά στοιχεία της υψικαμίνου).

Σχετική Βιβλιογραφία

•  A text-Book of Metallurgy, A. BALLEY, Macmillan and Co Ltd.

•  Dust Extraction Technology, W. BATEL, Technocopy limited.

•  Extractive Metallurgy, A. DENNIS, Sir Isaac Pitman and Sons, LTD.

•  Extraction Metallurgy, J. GILCHRIST, Pergamon Press.

•  Furnaces, J. GILCHRIST, Pergamon Press.

•  Principles of Extractive Metallurgy, Pyrometallurgy, Vol. 3, F HABASHI, Gordon and Breach Science Publishers.

•  Physical Chemistry of Metals in Metallurgy, vol I,II, J. RICHARSON, Academic Press.

•  Principles of Extractive Metallurgy, T. ROSENQVIST, McGraw Hill inc. New York.

•  Rate Processes in Extractive Metallurgy, H. SOHN and M. WARDWORTH, Plenum Press, New York.

•  Physicochemical Properties of Molten Slags and Glasses, E. TURKDOGAN, the metals Society London.


 

11η Εβδομάδα

Διάλεξη Νο 21

META ΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ :

Εμφλογες κάμινοι. Ηλεκτρικές κάμινοι (αντίστασης, τόξου, επαγωγική). Ορθοκάμινοι. Ηλεκτρικές κάμινοι πλάσματος. Μεταλλάκτες. Αντιδραστήρες ακαριαίας δράσης.

Διάλεξη Νο 22

Ασκηση 8 η

Υπολογισμοί στη διεργασία της φρύξης. Μερική οξειδωτική φρύξη θειούχου συμπυκνώματος σε αντιδραστήρα ρευστοστερεού στρώματος.

Σχετική Βιβλιογραφία

•  A text-Book of Metallurgy, A. BALLEY, Macmillan and Co Ltd.

•  Dust Extraction Technology, W. BATEL, Technocopy limited.

•  Extractive Metallurgy, A. DENNIS, Sir Isaac Pitman and Sons, LTD.

•  Extraction Metallurgy, J. GILCHRIST, Pergamon Press.

•  Furnaces, J. GILCHRIST, Pergamon Press.

•  Principles of Extractive Metallurgy, Pyrometallurgy, vol. 3, F HABASHI, Gordon and Breach Science Publishers.

•  Physical Chemistry of Metals in Metallurgy, vol I,II, J. RICHARSON, Academic Press.

•  Physicochemical Properties of Molten Slags and Glasses, E. TURKDOGAN, the metals Society London.

•  Ασκήσεις Εξαγωγικής Μεταλλουργίας, Π. Νέου και Η. Βαζαρλής, ΕΜΠ.

•  Metallurgical Problems, A. BUTTS, McGraw Hill.

•  Handbook of Material and Energy, Balance Calculations in Metallurgical Processes, ALAN FINE, GORDON A. GEIGER, The Metallurgical Society of AIME.


 

12η Εβδομάδα

Διάλεξη Νο 23

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ :

Απόσταξη. Γενικά για τη διεργασία της απόσταξης. Απόσταξη χωρίς χημική αντίδραση. Απόσταξη με χημική αντίδραση. Αντιδραστήρες απόσταξης.

Διάλεξη Νο 24

Ασκηση 9 η .

Υπολογισμοί στη διεργασία της φρύξης. Οξειδωτική φρύξη θειούχου χαλκούχου μεταλλεύματος.

Σχετική Βιβλιογραφία

•  Extraction Metallurgy, J. GILCHRIST, Pergamon Press.

•  Principles of Extractive Metallurgy, Pyrometallurgy, vol. 3, F HABASHI, Gordon and Breach Science Publishers.

•  Principles of Extractive Metallurgy, T. ROSENQVIST, McGraw Hill inc. New York .

•  Ασκήσεις Εξαγωγικής Μεταλλουργίας, Π. Νέου και Η. Βαζαρλής, ΕΜΠ.

•  Metallurgical Problems, A. BUTTS, McGraw Hill.

•  Handbook of Material and Energy, Balance Calculations in Metallurgical Processes, ALAN FINE, GORDON A. GEIGER, The Metallurgical Society of AIME.


 

13η Εβδομάδα

Διάλεξη Νο 25

Ασκηση 10 η

Υπολογισμοί στη διεργασία της φρύξης. Οξειδωτική φρύξη θειούχου μεταλλεύμα-τος.

Διάλεξη Νο 26

Γίνεται μια ανακεφαλαίωση του μαθήματος. Δίδονται γενικές οδηγίες για τη γραπτή εξέταση του μαθήματος. Οι Σπουδαστές έχουν την ευκαιρία να διατυπώσουν ερωτήσεις και να ζητήσουν τη λύση αποριών τους σχετικών με το μάθημα.

Σχετική Βιβλιογραφία

•  Ασκήσεις Εξαγωγικής Μεταλλουργίας, Π. Νέου και Η. Βαζαρλής, ΕΜΠ.

•  Metallurgical Problems, A. BUTTS, McGraw Hill.

•  Handbook of Material and Energy, Balance Calculations in Metallurgical Processes, ALAN FINE, GORDON A. GEIGER, The Metallurgical Society of AIME.