Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Τίτλος Μαθήματος

Φαινόμενα Μεταφοράς ΙΙ (7.2.11.5)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Υποχρεωτικό Μάθημα Κορμού: 5ου Εξαμήνου

Ωριαίο Πρόγραμμα

Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Ασκήσεων
Εργαστηριακές Φροντιστηριακές
2 1 -

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Παράδοση:
Δευτέρα, 08.45 - 10.30, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, αίθουσα 101

Ασκήσεις:
Τετάρτη, 10.45 – 11.30, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, αίθουσα 202

Διδάσκοντες

Νυμφοδώρα Παπασιώπη , Καθηγήτρια
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών
3 Όροφος , Γραφείο 3.2 - 3.3
Τηλ. +30 210 772 2298
e-mail: papasiopATmetal.ntua.gr
ώρες επικοινωνίας: 10.00 - 18.00

Βιβλία Διδασκαλίας

Μεταφορά Mάζας και Θερμότητας των Δ. Ασημακόπουλου, Β. Λυγερού, Γ. Αραμπατζή
Σημειώσεις Μαθήματος

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

 • Y.A. Cengel, "Μεταφορά θερμότητας. Μια πρακτική προσέγγιση". Εκδόσεις Τζιόλας, 2005. 
 • K. D. Hagen, “Heat Transfer with Applications”, Prentice Hall, 2000.
 • R. B. Bird, W. E. Stewart, E. N. Lightfoot, “Transport Phenomena”, second edition, John Wiley & Sons, 2002.
 • F. P. Incropera, D. P. De Witt, “Fundamentals of Heat and Mass Transfer”, Fifth edition, John Wiley & Sons, 2002.

Σύντομη περιγραφή της ύλης

Το μάθημα εστιάζεται στα θέματα Μεταφοράς Θερμότητας και περιλαμβάνει μια συνοπτική εισαγωγή στα φαινόμενα Μεταφοράς Μάζας.

 • Μεταφορα Θερμότητας:

  Γίνεται σύντομη αναφορά στους τρεις μηχανισμούς μεταφοράς θερμότητας (αγωγή, συναγωγή και ακτινοβολία) και καλύπτονται αναλυτικά τα αντικείμενα αγωγής και συναγωγής. Στην αγωγή εξετάζονται οι περιπτώσεις μονοδιάστατης και πολυδιάστατης αγωγής σε μόνιμη κατάσταση, καθώς και χαρακτηριστικά προβλήματα μεταβατικής αγωγής. Στη συναγωγή αναλύονται οι περιπτώσεις εξαναγκασμένης κυκλοφορίας με εξωτερική ροή ή ροή σε αγωγούς και χαρακτηριστικές περιπτώσεις συναγωγής με φυσική κυκλοφορία. Μια ενότητα της διδασκαλίας αφιερώνεται στους εναλλάκτες θερμότητας και στις τεχνικές που εφαρμόζονται για την διαστασιολόγησή τους.

 • Μεταφορά Μάζας:

  Παρουσιάζονται οι αναλογίες και οι διαφορές μεταξύ των φαινομένων μεταφοράς θερμότητας και μεταφοράς μάζας. Αναλύεται η εξίσωση διάχυσης του Fick και τα χαρακτηριστικά των συντελεστών διάχυσης. Εξετάζονται προβλήματα διάχυσης μάζας σε στάσιμο και μη-στάσιμο περιβάλλον.

 • Βαθμολογία

  Η βαθμολογία των επιδόσεων των σπουδαστών θα προκύψει:

 • 20% από την επίλυση ασκήσεων και θεμάτων κατά τη διάρκεια των μαθημάτων
 • 80% από την τελική γραπτή εξέταση του μαθήματος.

 • Πρόγραμμα Παραδόσεων

  -

  Λεπτομερές Πρόγραμμα Παραδόσεων

  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

  1. Βασικές Αρχές
   1.1. Θερμοδυναμική και μεταφορά θερμότητας
   1.2. Θερμότητα και άλλες μορφές ενέργειας
   1.3. Τρόποι μεταφοράς θερμότητας (Αγωγή, Συναγωγή, Ακτινοβολία)
  1η εβδομάδα
  2. Αγωγή
   2.1. Μονοδιάστατη αγωγή σε μόνιμη κατάσταση
   2.2. Σύνθετα τοιχώματα – Άθροιση αντιστάσεων
  2η εβδομάδα
   2.3. Αγωγή με σύγχρονη παραγωγή
  3η εβδομάδα
   2.4. Διδιάστατη και τριδιάστατη αγωγή θερμότητας
  4η εβδομάδα
   2.5. Μεταβατική αγωγή
  4η εβδομάδα
  3. Συναγωγή

   3.1 Βασικές αρχές συναγωγής
   3.2. Εξωτερική ροή - Εξαναγκασμένη κυκλοφορία
  6η εβδομάδα
   3.3. Ροή σε αγωγούς
  7η εβδομάδα
   3.4. Φυσική κυκλοφορία
   3.5 Συμπύκνωση και βρασμός
  8η εβδομάδα
  4. Εναλλάκτες Θερμότητας
  9η εβδομάδα
  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΖΑΣ

  1. Αναλογία μεταξύ μεταφοράς θερμότητας και μάζας
  2. Συγκέντρωση, ρυθμός μεταφοράς μάζας και διάχυση

  10η εβδομάδα
  3. Μεταφορά μάζας με διάχυση
  11η εβδομάδα
  4. Μεταφορά μάζας με συναγωγή
  12η εβδομάδα
  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
  13η εβδομάδα