Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Τίτλος Μαθήματος

Mηχ. Προπαρασκευή & Εμπλουτισμός Μεταλλευμάτων & Βιομηχανικών Ορυκτών ΙΙ (7.2.14.6)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Υποχρεωτικό Μάθημα Κορμού: 6ου Εξαμήνου

Ωριαίο Πρόγραμμα

Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Ασκήσεων
Εργαστηριακές Φροντιστηριακές
2 2 -

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Παραδόσεις Εμπλουτισμού (6ο εξάμηνο): Κάθε Παρασκευή 10.45 – 12.30
Εργαστήρια (6ο εξάμηνο): Κάθε Δευτέρα 8.45 - 10.30 (1η εργαστηριακή ομάδα) και  επίσης 12.45 - 14.30 (2η εργαστηριακή ομάδα)

Διδάσκοντες

Μηχανική Προπαρασκευή:

Κωνσταντίνος Γ. Τσακαλάκης , Καθηγητής
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών
2 Όροφος , Γραφείο 2.21
Τηλ. +30 210 772 2101 , +30 210 772 2218 (FAX)
e-mail: kostsakgATmetal.ntua.gr
ώρες επικοινωνίας: 9.00 - 15.00

 

Εμπλουτισμός:

Γεώργιος N. Αναστασάκης , Καθηγητής
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών
2 Όροφος , Γραφείο 2.20
Τηλ. +30 210 772 2162 , + 30 210 7722119 (FAX)
e-mail: ganastasATmetal.ntua.gr
ώρες επικοινωνίας: 10.00 - 14.00

Βιβλία Διδασκαλίας

 1. Μηχανική Προπαρασκευή Μεταλλευμάτων και Βιομηχανικών Ορυκτών, Γ. Σταμπολτζής, Αθήνα 1994, Εκδόσεις Ε.Μ.Π.
 2. Εμπλουτισμός Μεταλλευμάτων και Βιομηχανικών Ορυκτών (Ορυκτουργία), Α.Ζ. Φραγκίσκος, Αθήνα 1995, Εκδόσεις Ε.Μ.Π.
 3. Φυλλάδιο Εργαστηριακών Ασκήσεων

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

Α. Βιβλία

 1. Mineral Processing Handbook, Norman Weiss (Ed.), S.M.E., New York, 1985.
 2. Mineral Processing Technology, B.A. Wills, Pergamon Press, Oxford, 1997.
 3. Mineral Processing Plant Design, A.L. Mular and R.B. Bhappu (Eds.), SME, New York, 1980.
 4. Gravity Concentration Technology, R.O. Burt, Elsevier, Amsterdam, 1984.
 5. Magnetic Methods for the Treatment of Minerals, J. Svoboda, Elsevier, Amsterdam, 1987.
 6. Mineral Crushing and Grinding Circuits: Their Simulation, Optimization, Design and Control, A.J. Lynch, Elsevier, Amsterdam, 1984.

Β. Περιοδικά

 1. International Journal of Mineral Processing, Elsevier.
 2. Minerals Engineering, Elsevier.

Σύντομη περιγραφή της ύλης

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ

Κεφάλαιο 1 ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ: Γενικές αρχές και μηχανισμός λειτουργίας. Το μαγνητικό πεδίο στον εμπλουτισμό των μεταλλευμάτων. Μαγνητικοί διαχωριστές. Μαγνητικός διαχωρισμός τεμαχίων με τεχνητή μαγνητική ιδιότητα.
Κεφάλαιο 2 ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ: Βασικές έννοιες. Είδη ηλεκτροστατικών διαχωριστών. Διαλογέας αγωγιμότητας.
Κεφάλαιο 3 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ.
Κεφάλαιο 4 ΕΠΙΠΛΕΥΣΗ: α) Προοδοποιητικές επεξεργασίες στον εμπλουτισμό. Βασικές αρχές της επίπλευσης. Καταβύθιση, ενεργοποίηση. Κολλοειδή. Συσσωμάτωση και διασπορά.  β) Φυσικοχημεία της επίπλευσης: Επιφανειακά φαινόμενα. Επιφανειακό φορτίο. Ηλεκτρική διπλή στιβάδα, ζ-δυναμικό. Φαινόμενα στη διεπιφάνεια στερεού-υγρού. Ρόφηση από διάλυμα, καμπύλες ρόφησης. Γωνία επαφής, επιφανειακή τάση. Αντιδραστικότητα επιφάνειας και επιφανειακή κατάσταση. Μηχανισμός επίπλευσης. Θερμοδυναμική της επίπλευσης. γ) Αντιδραστήρια επίπλευσης: συλλέκτες  για θειούχα και μη θειούχα μεταλλεύματα, καταβυθιστικά, ενεργοποιητικά, κροκιδωτικά, διασπορικά, αποσκληρυντικά του νερού, ρυθμιστικά του pH, αφριστικά. γ) Υδροδυναμική της επίπλευσης: Αιώρηση τεμαχιδίων σε στροβιλώδη πολφό. Παραγωγή φυσαλίδων. Μέθοδοι προσκόλλησης των τεμαχιδίων στις φυσαλίδες. Επίδραση του μεγέθους στην επίπλευση. δ) Η πρακτική της προπαρασκευής του πολφού για επίπλευση: Προοδοποίηση, υπολογισμός προοδοποιητή, τροφοδοσία αντιδραστηρίων. ε) Κυψέλες επίπλευσης: Είδη, γεωμετρικές και λειτουργικές παράμετροι, υπολογισμός κυψελών επίπλευσης. Κινητική. Έλεγχος διαδικασίας.  στ) Κυκλώματα επίπλευσης.
Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ-ΥΓΡΩΝ: Πύκνωση: Βασικές αρχές, θεωρία, τύποι πυκνωτών. Διήθηση: Αρχές διήθησης, μηχανήματα. Αφυδάτωση. Μορφοποίηση λεπτομερών τεμαχιδίων.
Κεφάλαιο 6 ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ: Ερπυστριοφόροι, παλινδρομικοί, δονούμενοι τροφοδότες.
Κεφάλαιο 7 ΜΕΣΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ: α) Στερεών: Οχετοί, λούκια μεταφοράς, κοχλιοφόροι μεταφορείς, αναβατόρια, μεταφορικές ταινίες. Ταινιοζυγοί και δοσομετρικοί τροφοδότες. β) Υγρών και πολφών: Αντλίες. Είδη, υπολογισμός και επιλογή αντλίας.
Κεφάλαιο 8 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
Κεφάλαιο 9 ΑΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: Γενική ανασκόπηση. Προγραμματισμός και σχεδιασμός φράγματος. Μέθοδοι κατασκευής. Σταθερότητα φράγματος.
Κεφάλαιο 10 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ
Κεφάλαιο 11 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Ταξινόμηση, Δειγματοληψία, Αποδέσμευση, Υδροσυγκέντρωση, Παλλόμενη τράπεζα, Βαριά υγρά, Μαγνητικός διαχωρισμός, Απλή επίπλευση, Διαφορική επίπλευση, Πύκνωση, Διήθηση.

 

Βαθμολογία

Τελική εξέταση: 75%
Eργαστήρια: 25%

Πρόγραμμα Παραδόσεων

-

Λεπτομερές Πρόγραμμα Παραδόσεων

-