Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Τίτλος Μαθήματος

Ασφάλεια - Υγιεινή - Δίκαιο (7.2.18.7)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Υποχρεωτικό Μάθημα Κορμού: 7ου Εξαμήνου

Ωριαίο Πρόγραμμα

Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Ασκήσεων
Εργαστηριακές Φροντιστηριακές
3 1 2

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Πέμπτη 09.45 - 12.30, Αίθουσα 2.03

Διδάσκοντες

Ιωάννης Πασπαλιάρης , Καθηγητής
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών
2 Όροφος , Γραφείο 2.17
Τηλ. +30 210 772 2176 , +30 210 772 2168 (FAX)
e-mail: paspaliATmetal.ntua.gr

Γεώργιος Ν. Παναγιώτου , Καθηγητής
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Μεταλλευτικής
2 Όροφος , Γραφείο 2.33
Τηλ. +30 210 772 2198 , +30 210 772 2191 (FAX)
e-mail: panagiotouATmetal.ntua.gr
ώρες επικοινωνίας: 10.00 - 14.00

Αικατερίνη Αδάμ , Επίκουρη Καθηγήτρια
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Μεταλλευτικής
2 Όροφος , Γραφείο 2.40
Τηλ. +30 210 7721293 , +30 210 7722191 (FAX)
e-mail: katadamATmetal.ntua.gr
ώρες επικοινωνίας: 09.00 - 15.00

Βιβλία Διδασκαλίας

Ζευγώλης Μ. Ν., “Η Ασφάλεια στη Βιομηχανία”, ΕΜΠ, Αθήνα, 2000

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

  1. Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών, ΚΜΛΕ, Αρ. Δ7/Α/οικ.12050/2223, ΦΕΚ 1227/14 Ιουνίου 2011
  2. ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε et al : “Oδηγός Καλής Πρακτικής ΑΥΕ για τις Εργασίες Εξορύξεων (Λατομεία)”, 2008
  3. ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε et al : “Oδηγός Καλής Πρακτικής ΑΥΕ για τις Εργασίες Εξορύξεων (Mεταλλεία)”, 2008

Σύντομη περιγραφή της ύλης

Μελέτη των ατυχημάτων στη μεταλλουργία και τεχνολογία υλικών. Ανάλυση των ατυχημάτων και μέτρα προστασίας. Συστηματική κατάταξη των μεθόδων προστασίας. Κατάταξη κινδύνων ατυχημάτων. Το έμμεσο κόστος από ατυχήματα. Μετρολογία ατυχημάτων. Αξιοποίηση στατιστικών στοιχείων. Πρόγραμμα ασφάλειας στον τομέα συναρμολόγησης επισκευών και λειτουργίας (παραγωγής) στην περιοχή της μεταλλευτικής, της μεταλλουργίας και τεχνολογίας υλικών. Ανάλυση αιτίων των ατυχημάτων. Κατανομή ευθυνών. Πυρασφάλεια. Κίνδυνοι ηλεκτρικού ρεύματος και μέτρα προστασίας. Ειδικά μέτρα ασφάλειας στη μεταλλευτική και μεταλλουργική βιομηχανία. Διαχείριση των βιομηχανικών κινδύνων (ανθρώπινος παράγοντας, πρόληψη και αντιμετώπιση των ατυχημάτων, εγγενής , ασφάλεια, εκτίμηση κινδύνου, σχεδιασμός ασφαλών εγκαταστάσεων και αλλαγές στην παραγωγική διαδικασία). Πρώτες βοήθειες. Υγιεινή της εργασίας. Δίκαιο. Επιτροπή υγιεινής και ασφάλειας. Κανονισμός των μεταλλευτικών και λατομικών εργασιών. Λοιπή νομοθεσία.

Βαθμολογία

Εργασίες:

50%

1η: 0,2x0,5
2η: 0,3x0,5
3η: 0,5x0,5

Γραπτές εξετάσεις:

50%

Σπουδαστές που δεν έχουν υποβάλει εργασίες, ή δεν επιθυμούν να προσμετρηθεί ο βαθμός των εργασιών στον βαθμό του μαθήματος θα εξετασθούν σε επιπλέον θέματα.

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Για το Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, η βαθμολογία του μαθήματος Ασφάλεια-Υγιεινή-Δίκαιο επιμερίζεται σε 50% εργασίες, και 50% τελική εξέταση. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου οι σπουδαστές υποβάλλουν ηλεκτρονικά τρείς (3) εργασίες οι οποίες βαθμολογούνται με το 10%, 15% και 25% της τελικής βαθμολογίας αντίστοιχα.  Για τους σπουδαστές προηγούμενων ετών, ή σπουδαστές που δεν υπέβαλαν έγκαιρα τις ως άνω εργασίες,  η τελική εξέταση θα περιλαμβάνει επιπλέον θέματα. Όπως ήδη αναφέρθηκε στο μάθημα, το θέμα για την πρώτη εργασία, μπορεί να αφορά μία από τις παρακάτω ενότητες που έχουν ήδη αναπτυχθεί στις διαλέξεις 08/10/2015.

  • Εισαγωγή –Βασικές Έννοιες-Στατιστικά στοιχεία

Ενδεικτικοί τίτλοι εργασιών που ολοκληρώθηκαν στο παρελθόν, αφορούν τη Στρατηγική Υ& Α εξορυκτικών βιομηχανιών, με έμφαση στους δείκτες καταγραφής ατυχημάτων, στατιστικά στοιχεία, ανάλυση μεγάλων ατυχημάτων που σχετίζονται με την εξορυκτική και μεταλλουργική βιομηχανία, κλπ. Στόχος των εργασιών είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία σε θέματα Υ&Α.

Καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή της 1ης Εργασίας, στη διεύθυνση http://old-2017.metal.ntua.gr/index.pl/uss7d2d18d7_gr είναι η 29/10/2015 και ώρα 12.00 μμ. Εργασίες που τυχόν υποβληθούν εκπρόθεσμα δεν θα αξιολογηθούν

Πρόγραμμα Παραδόσεων

-

Λεπτομερές Πρόγραμμα Παραδόσεων

-