Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Τίτλος Μαθήματος

Αποκατάσταση Ρυπασμένων Εδαφών (7.2.19.8)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης Περιβαλλοντικής Μηχανικής & Γεωπεριβάλλοντος: 8ου Εξαμήνου

Ωριαίο Πρόγραμμα

Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Ασκήσεων
Εργαστηριακές Φροντιστηριακές
2 2 -

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Παράδοση:
Τρίτη, 11.45 - 13.30, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών,  Αμφιθέατρο 01

Ασκήσεις:
Τρίτη, 13.45 – 14.30, 3.0-4.0 κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, Εργαστήριο Μεταλλουργίας 3ος όροφος

Διδάσκοντες

Νυμφοδώρα Παπασιώπη , Καθηγήτρια
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών
3 Όροφος , Γραφείο 3.2 - 3.3
Τηλ. +30 210 772 2298
e-mail: papasiopATmetal.ntua.gr
ώρες επικοινωνίας: 10.00 - 18.00

Βιβλία Διδασκαλίας

-

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

-

Σύντομη περιγραφή της ύλης

ΥΛΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

1. Εισαγωγικά στοιχεία: Ρύπανση εδαφών - διαστάσεις του προβλήματος, Πηγές ρύπανσης, Κατηγορίες ρύπων, Κατηγορίες μεθόδων αποκατάστασης.

2. Βασικές ιδιότητες ρύπων: Οργανικοί ρύποι - Φυσικοχημικές ιδιότητες, Ανόργανοι ρύποι -μηχανισμοί δέσμευσης στα εδάφη.

3. Ανάλυση διακινδύνευσης: Περιγραφή μεταφοράς ρύπων, Ανάλυση κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία.

4. Φυσικές μέθοδοι απομάκρυνσης οργανικών ρύπων: Απομάκρυνση πτητικών ρύπων με άντληση εδαφικού αέρα

5. Βιολογικές μέθοδοι: Επιτόπιες μέθοδοι, Επεξεργασία μετά από εκσκαφή

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ (8)

1. Προσδιορισμός κοκκομετρίας των εδαφών, 2. Προσδιορισμός pΗ και δυναμικού εξουδετέρωσης, 3. Διαδοχικές εκχυλίσεις για τον προσδιορισμό της γεωχημικής κατανομής των μεταλλικών ρύπων, 4. Προσδιορισμός φυτοδιαθέσιμου κλάσματος (EDTA) 5. Δοκιμή τοξικότητας (TCLP), 6. Προσδιορισμός υδατοδιαλυτού κλάσματος (DIN, EN), 7. Βιολογικές μέθοδοι επεξεργασίας, 8. Μέθοδοι σταθεροποίησης

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ PCLAB(2)

Εξάσκηση στη γεωχημική μοντελοποίηση

Βαθμολογία

Η βαθμολογία των επιδόσεων των σπουδαστών θα προκύψει:

  • 40% από την επίλυση ασκήσεων και θεμάτων κατά τη διάρκεια των μαθημάτων
  • 60% από την τελική γραπτή εξέταση του μαθήματος.

  • Πρόγραμμα Παραδόσεων

    -

    Λεπτομερές Πρόγραμμα Παραδόσεων

    -