Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Τίτλος Μαθήματος

Τεχνολογία Επεξεργασίας Αερίων Αποβλήτων (7.2.20.8)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης Περιβαλλοντικής Μηχανικής και Γεωπεριβάλλοντος: 8ου Εξαμήνου

Ωριαίο Πρόγραμμα

Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Ασκήσεων
Εργαστηριακές Φροντιστηριακές
2 - 1

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

-

Διδάσκοντες

Άνθιμος Ξενίδης , Αναπληρωτής Καθηγητής
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών
3 Όροφος , Γραφείο 3.4
Τηλ. +30 210 772 2300 , +30 210 772 2168 (FAX)
e-mail: axenATmetal.ntua.gr
ώρες επικοινωνίας: 10.00 - 14.00

Βιβλία Διδασκαλίας

 • Έλεγχος Αέριας Ρύπανσης: Σχεδιασμός αντιρυπαντικής τεχνολογίας, C. David Cooper, F.C. Alley, Εκδόσεις Τζιόλα, 2004
 • Υπολογιστικές Ασκήσεις σε ηλεκτρονικό υπολογιστή

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

 1. Parker, A.: "Industrial Air Pollution Handbook". McGraw-Hill, 1977.
 2. Heinsohn R.J. and R.L.Kabel : "Sources and Control of Air Pollution". Prentice Hall, Inc., New Jersey, 1998.
 3. William L. Heumann.: "Industrial Air Pollution Control Systems". McGraw Hill Professional, 1997.
 4. Kenneth Wark, Cecil F. Warner and Wayne T. Davis: "Air Pollution: Its Origin and Control (3rd Edition)". Addison-Wesley Pub Co, 1997.
 5. Noel De Nevers.: "Air Pollution Control Engineering". McGraw-Hill, 2000.
 6. Buonicore, A.J. and Davis, W.T.: "Air Pollution Engineering Manual". Van Nostrand Reinhold, New York, 1992.
 7. Crawford, M.: "Air Pollution ControlTheory". McGraw-Hill, 1976.
 8. Flagan R.C and Seinfeld J.H.: Fundamentals of Air Pollution Engineering, Prentice Hall Inc., New Jersey, 1988
 9. Ζευγώλης, Μ.Ν.: "Προστασία Περιβάλλοντος στην Εξαγωγική Μεταλλουργία". Σημειώσεις από το μάθημα Προστασία Περιβάλλοντος, ΕΜΠ, Αθήνα, 1985.

Σύντομη περιγραφή της ύλης

Το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης κατά τη δραστηριότητα της βιομηχανίας. Τύποι και προέλευση των ατμοσφαιρικών (βιομηχανικών και αστικών) ρυπαντών. Αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Συγκράτηση ρυπαντών. Νομοθετικά, Διοικητικά και Χωροταξικά μέτρα. Θεωρία και Τεχνολογία (γενικά μέτρα και ειδικές τεχνολογίες) απομάκρυνσης ρυπαντών από  αέρια απόβλητα. Διαστασιολόγηση αποκονιωτών. Μέθοδοι απομάκρυνσης αερίων ρυπαντών από  αέρια απόβλητα. Συγκράτηση SO2. Παραγωγή H2SO4 και στοιχειακού θείου. Συγκράτηση φθοριούχων, χλωριούχων και αζωτούχων ενώσεων. Δύσοσμες πτητικές οργανικές ουσίες, CH4 και CO. Κατανάλωση ενέργειας των μονάδων αντιρρύπανσης. Διασκορπισμός αερίων αποβλήτων στην ατμόσφαιρα από καμινάδες. Υπολογισμός καμινάδας. Υπολογισμοί συγκέντρωσης εδάφους. Μοντέλα διασποράς ατμοσφαιρικών ρυπαντών. Όξινη βροχή. Επιλογή τοποθεσίας εγκατάστασης βιομηχανίας. Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων των αερίων ρύπων. Σημασία της ατμοσφαιρικής ρύπανσης έναντι της ρύπανσης των υδάτων ή της ρύπανσης της ξηράς. Σύγκριση των ξηρών και υγρών μεθόδων καθαρισμού, των αερίων αποβλήτων. Επιλογή μεθόδου καθαρισμού αερίων αποβλήτων. Ανακύκλωση δυσκατέργαστων κόνεων από αέρια απόβλητα στη μεταλλουργική βιομηχανία. Παραδείγματα από τη μεταλλευτική και μεταλλουργική βιομηχανία, τη βιομηχανία εμπλουτισμού, τη βιομηχανία τσιμέντου, ασβέστη, πυριμάχων, αδρανών, κλπ.

Βαθμολογία

Η τελική βαθμολογία κάθε σπουδαστή διαμορφώνεται μετά από τελική εξέταση ή από τον μέσο όρο βαθμολογίας σε σειρά υπολογιστικών ασκήσεων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Πρόγραμμα Παραδόσεων

Εβδομάδα

Κεφάλαιο

Γενικά για την αέρια ρύπανση

Αιωρούμενα σωματίδια

Κονιοθάλαμοι: Ανάλυση και Σχεδιασμός

4η – 5η

Κυκλώνες

6η – 7η

Ηλεκτροστατικά Φίλτρα

8η – 9η

Σακόφιλτρα

10η – 11η

Πλυντρίδες σωματιδίων

12η – 13η

Βοηθητικός εξοπλισμός

Λεπτομερές Πρόγραμμα Παραδόσεων

 1. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΡΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ: Είδη ρύπων. Ρύποι παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Νομοθεσία (όρια εκπομπών, όρια ποιότητας περιβάλλοντος). Αιωρούμενα σωματίδια. Διοξείδιο του Θείου. Οξείδια του αζώτου. Ψωτοχημικοί Οξειδωτικοί παράγοντες και VOCs. Μονοξείδιο του άνθρακα. Δείκτης ρύπανσης του αέρα.
 2. ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ: Εισαγωγή. Χαρακτηριστικά των σωματιδίων. Συμπεριφορά του σωματιδίου στα ρευστά. Εξοπλισμός ελέγχου σωματιδίων. 
 3. ΚΟΝΙΟΘΑΛΑΜΟΙ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
 4. ΚΥΚΛΩΝΕΣ: Εισαγωγή. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Τυπικές διαστάσεις. Απόδοση συλλογής
 5. ΚΥΚΛΩΝΕΣ (συνέχεια): Ζητήματα σχεδιασμού. Κόστος
 6. ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ: Εισαγωγή. Θεωρία. Παραδείγματα.
 7. ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ (συνέχεια): Ζητήματα σχεδιασμού (Διαστασιολόγηση πλακών, Κορόνα, Ειδική ηλεκτρική αντίσταση των σωματιδίων, Εσωτερική διαμόρφωση, Πλάκες και σύρματα, Απομάκρυνση σωματιδίων σκόνης, Κατανάλωση ενέργειας, Προετοιμασία καπναερίων). Κόστος.
 8. ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΑ: Εισαγωγή. Θεωρία. Παραδείγματα.
 9. ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΑ (συνέχεια): Ζητήματα σχεδιασμού (σακόφιλτρα με ρεύμα αέρα αντίθετης ροής και με μηχανική δόνηση, σακόφιλτρα δόνησης με αέρα υπό πίεση, άλλοι παράγοντες σχεδιασμού συστημάτων σακόφιλτρων). Κόστος.
 10. ΠΛΥΝΤΡΙΔΕΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ: Εισαγωγή. Πλυντρίδες με θάλαμο ψεκασμού. Θάλαμοι ψεκασμού με κυκλώνα. Πλυντρίδες με στόμιο και πλυντρίδες πρόσκρουσης σε υγρό. Πλυντρίδες Venturi και Venturi δέσμης.
 11. ΠΛΥΝΤΡΙΔΕΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ (συνέχεια): Τυπικές εφαρμογές πλυντρίδων υγρού καθαρισμού. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα πλυντρίδων υγρού καθαρισμού. Ζητήματα σχεδιασμού. Άλλα ζητήματα. Κόστος.
 12. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Αεριοσυλλέκτες. Αγωγοί. Ανεμιστήρες.
 13. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (συνέχεια): Ψύξη θερμών ρευμάτων αερίων. Κόστος