Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Τίτλος Μαθήματος

Τεχνικές Εξαγωγικής Μεταλλουργίας (7.2.25.8)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης Μεταλλουργικών Διεργασιών: 8ου Εξαμήνου

Ωριαίο Πρόγραμμα

Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Ασκήσεων
Εργαστηριακές Φροντιστηριακές
- 3 -

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

-

Διδάσκοντες

'Ολο το προσωπικό του Εργαστηρίου Μεταλλουργίας

Βιβλία Διδασκαλίας

Εργαστηριακές σημειώσεις 51 σελίδων, για κάθε εργαστηριακή άσκηση ξεχωριστά, απ’ όλους τους διδάσκοντες.

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

-

Σύντομη περιγραφή της ύλης

Το μάθημα περιλαμβάνει την εργαστηριακή διδασκαλία οκτώ πειραματικών ασκήσεων που αφορούν διεργασίες της εξαγωγικής μεταλλουργίας (Τήξη φρύγματος σε κάμινο Τammann για παραγωγή κράματος, οξειδωτική φρύξη θειούχου μεταλλεύματος για την απομάκρυνση του S, αναγωγική φρύξη σιδηρονικελιούχου μεταλλεύματος, εκχύλιση φρύγματος από θειούχο συμπύκνωμα χαλκού, ηλεκτροχημικές διεργασίες-ηλεκτρολυτικός καθαρισμός /ηλεκτροανάκτηση χαλκού-, εξαγωγή μετάλλων με οργανικούς διαλύτες, όξινη κατεργασία και μέτρηση ειδικής επιφάνειας μπεντονίτη, μέτρηση ιοντοεναλλακτικής ικανότητας υλικών ως προς το αμμώνιο). Ειδικό φυλλάδιο με το θεωρητικό υπόβαθρο και την περιγραφή κάθε εργαστηριακής άσκησης μοιράζεται σε κάθε έναν σπουδαστή πριν την πραγματοποίηση του πειράματος. Οι σπουδαστές χωρίζονται σε ομάδες των τριών ή τεσσάρων ατόμων και παρακολουθούν την επίδειξη της εργαστηριακής άσκησης από τον υπεύθυνο, και συμμετέχουν επικουρικά σ’ αυτήν. Λαμβάνουν τα πειραματικά δεδομένα-μετρήσεις και παραδίδουν έκθεση όπου περιγράφουν το αντικείμενο και την εργαστηριακή μεθοδολογία, και παρουσιάζουν τα πειραματικά αποτελέσματα, την επεξεργασία τους για υπολογισμό διαφόρων μεγεθών, το σχολιασμό και συζήτηση αποτελεσμάτων.

Βαθμολογία

Παράδοση κατ’ οίκον εργασίας, για κάθε εργαστηριακή άσκηση, με περιγραφή του αντικείμενου και της εργαστηριακής μεθοδολογίας, και παρουσίαση των πειραματικών αποτελεσμάτων, την επεξεργασία τους για υπολογισμό διαφόρων μεγεθών, το σχολιασμό και συζήτηση αποτελεσμάτων.

Πρόγραμμα Παραδόσεων

Παράλληλη πραγματοποίηση με τις ομάδες των σπουδαστών, κυκλικά ανά εβδομάδα, των παρακάτω εργαστηριακών ασκήσεων:

  1. Τήξη στην κάμινο TAMMAN
  2. Ηλεκτροχημικές διεργασίες
  3. Εξαγωγή μετάλλου με οργανικούς διαλύτες
  4. Όξινη κατεργασία μπετονίτη
  5. Μέτρηση της ιοντοεναλλακτικής ικανότητας
  6. Οξειδωτική φρύξη
  7. Αναγωγική φρύξη
  8. Εκχύλιση φρύγματος από θειούχο μετάλλευμα

Λεπτομερές Πρόγραμμα Παραδόσεων

-