Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Τίτλος Μαθήματος

Τεχνολογία επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (7.2.34.9)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης Περιβαλλοντικής Μηχανικής & Γεωπεριβάλλοντος: 9ου Εξαμήνου

Ωριαίο Πρόγραμμα

Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Ασκήσεων
Εργαστηριακές Φροντιστηριακές
2 1 -

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Παράδοση:
Τετάρτη, 10.45 – 12.30, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, αίθουσα 2.04

Ασκήσεις:
Τετάρτη, 15.00 – 16.00, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, αίθουσα 2.03

Διδάσκοντες

Μάριος Τσέζος , Καθηγητής
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών
1 Όροφος , Γραφείο 1.43
Τηλ. +30 210 772 2172 , +30 210 772 2173 (FAX)
e-mail: tsezosATmetal.ntua.gr

Βιβλία Διδασκαλίας

Σημειώσεις για το μάθημα «Τεχνολογία επεξεργασίας υγρών αποβλήτων», 100 σελίδες.

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία


Βιβλιογραφία διαθέσιμη στην Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π.

Επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, 2001.

Μηχανική βιοδιεργασιών: βασικές έννοιες, M.L. Shuler, F. Kargi, Δ. Κέκος, Φ. Κολίσης, Β. Μακρής κ.ά., Αθήνα: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Ε.Μ.Π., 2005.
(Πρωτότυπη έκδοση: Bioprocess Engineering: Basic concepts, M.L. Shuler & F. Kargi, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, Inc., 1992).

Μηχανική υγρών αποβλήτων: επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση, Α. Κούγκολος & Π. Σαμαράς (μτφ.), Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα, 2006-2007.
(Πρωτότυπη έκδοση: Wastewater Engineering: Treatment and Reuse, 4th ed., Metcalf & Eddy, Inc., revised by G. Tchobanoglous, F.L. Burton & H.D. Stensel, Boston: McGraw-Hill, 2003).

Biological wastewater treatment: theory and applications, C.P. Leslie Grady, Jr. & H.C. Lim, New York: Marcel Dekker, 1980.

Τεχνολογία Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων, Βοηθητικές Σημειώσεις, Μ. Τσέζος & Α. Χατζηκιοσεγιάν, Αθήνα: Εκτυπωτική Μονάδα Ε.Μ.Π., 2009.

 

Άλλη βιβλιογραφία

Αγγελάκης, Α.Ν. & Tchobanoglous, G., Υγρά απόβλητα: Φυσικά συστήματα επεξεργασίας και ανάκτηση, επαναχρησιμοποίηση και διάθεση εκροών, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1995.

Ξένος, Κ., & Ξένου, Ε., Ρύπανση & Τεχνικές Ελέγχου Ποιότητας του Νερού, Εκδόσεις Ίων, 2005.

Droste, R.L., Theory and Practice of Water and Wastewater Treatment, John Wiley and Sons, 1996.

Ghassemi, A., Handbook of Pollution Control and Waste Minimization, CRC Press, 2001.

Visilind, A., Wastewater Plant Design: Textbook, IWA Publishing, 2003.

Woodard & Curran, Inc., Industrial Waste Treatment Handbook, 2nd ed., Elsevier, 2006.


 

Σύντομη περιγραφή της ύλης

Φυσικές και βιολογικές τεχνικές επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Σχεδιασμός των αντιστοίχων εγκαταστάσεων. Ανάλυση βιολογικών αντιδραστήρων.

Βαθμολογία

Ο βαθμός του μαθήματος προκύπτει από το βαθμό της τελικής εξέτασης.

Πρόγραμμα Παραδόσεων

Η ύλη κατανέμεται στις προβλεπόμενες εβδομάδες του ωρολογίου προγράμματος του εξαμήνου.

Λεπτομερές Πρόγραμμα Παραδόσεων

-