Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Τίτλος Μαθήματος

Σχεδιασμός & Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Μεταλλουργικών Βιομηχανιών (7.2.37.9)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης Μεταλλουργικών Διεργασιών: 9ου Εξαμήνου

Ωριαίο Πρόγραμμα

Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Ασκήσεων
Εργαστηριακές Φροντιστηριακές
2 2 -

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Παράδοση:
Πέμπτη, 12.45 - 14.30, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, αίθουσα 2.01

Ασκήσεις:
Πέμπτη, 15.00 - 17.00, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, αίθουσα 2.01

Διδάσκοντες

Ιωάννης Πασπαλιάρης , Καθηγητής
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών
2 Όροφος , Γραφείο 2.17
Τηλ. +30 210 772 2176 , +30 210 772 2168 (FAX)
e-mail: paspaliATmetal.ntua.gr

Εμμανουέλλα Ρεμουντάκη , Καθηγήτρια
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών
, Γραφείο 0.17
Τηλ. +30 210 772 2173 , +30 210 772 2173 (FAX)
e-mail: remoundATmetal.ntua.gr

Βιβλία Διδασκαλίας

-

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

-

Σύντομη περιγραφή της ύλης

Στάδια σχεδιασμού: Βασικός λεπτομερής σχεδιασμός. Τα δεδομένα του σχεδιασμού. Οικονομική ανάλυση επενδυτικών σχεδίων. Το διάγραμμα ροής. Βαθμοί ελευθερίας, μεταβλητές σχεδιασμού. Ισοζύγια μάζας και ενέργειας. Προσομοιωτές. Αριστοποίηση σχεδιασμού. Ενεργειακή αριστοποίηση.

Βαθμολογία

-

Πρόγραμμα Παραδόσεων

-

Λεπτομερές Πρόγραμμα Παραδόσεων

-