Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Τίτλος Μαθήματος

Μεταλλοτεχνία (7.2.42.9)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών: 9ου Εξαμήνου

Ωριαίο Πρόγραμμα

Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Ασκήσεων
Εργαστηριακές Φροντιστηριακές
3 1 -

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Παράδοση:
Τετάρτη, 10.45 – 13.30, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, αίθουσα 2.02

Ασκήσεις:
Τετάρτη, 13.45 – 14.30, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, αίθουσα 2.02

Διδάσκοντες

Γεώργιος Φούρλαρης , Καθηγητής
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών
2 Όροφος , Γραφείο 2.19
Τηλ. +30 210 772 2481
e-mail: mmgfATmail.ntua.gr

Βιβλία Διδασκαλίας

-

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

-

Σύντομη περιγραφή της ύλης

Βασικές αρχές της μαθηματικής θεωρίας της πλαστικότητας. Μέθοδοι υπολογισμού. Βασικές αρχές της διαμόρφωσης με πλαστική παραμόρφωση. Δυναμική ανακρυστάλλωση και δυναμική αποκατάσταση. Σχηματισμός ιστού. Σφυρηλασία. Έλαση. Διέλαση. Ολκή. Διαμόρφωση ελασμάτων.

Βαθμολογία

-

Πρόγραμμα Παραδόσεων

-

Λεπτομερές Πρόγραμμα Παραδόσεων

-