Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Τίτλος Μαθήματος

Μορφοποίηση Πολυμερών & Σύνθετων Υλικών (7.2.43.9)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών: 9ου Εξαμήνου

Ωριαίο Πρόγραμμα

Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Ασκήσεων
Εργαστηριακές Φροντιστηριακές
2 1 -

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Παράδοση:
Τρίτη, 11:45 - 13:30, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, γραφείο Καθηγητή

Ασκήσεις:
Τρίτη, 13:45 - 14:30, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, γραφείο Καθηγητή

Διδάσκοντες

Ευάγγελος Μητσούλης , Καθηγητής
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών
1 Όροφος , Γραφείο 1.34
Τηλ. +30 210 772 2163 , +30 210 772 2251 (FAX)
e-mail: mitsouliATmetal.ntua.gr
ώρες επικοινωνίας: 09.00 - 17.00

Βιβλία Διδασκαλίας

  • Βασικές αρχές μορφοποίησης πολυμερών (Ε. Μητσούλης).

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

  1. Επεξεργασία των Πολυμερών, Ε. Καμπούρης, ΕΜΠ, 1989.
  2. Επεξεργασία Πολυμερών και Σχεδιασμός Προϊόντων, Α.Γ. Ανδρεόπουλος, ΕΜΠ, Αθήνα 1990.
  3. Μaterials Science and Engineering: An Introduction, W.D. Callister, Jr., Wiley, New York, 1997.
  4. Fundamentals of Polymer Processing, S. Middleman, McGraw-Hill, New York, 1977.
  5. Principles of Polymer Processing, Z. Tadmor and C.G. Gogos, SPE Monograph Series, Wiley, New York, 1979.
  6. Polymer Processing: Principles and Design, D.G. Baird and D.I. Collias, Butterworth-Heinemann, Boston, 1995.

Σύντομη περιγραφή της ύλης

Η σημασία της ρεολογίας στη μορφοποίηση πλαστικών. Ρεομετρία, ρεολογικές ιδιότητες πολυμερών και μέτρησή τους. Ρεολογικές καταστατικές εξισώσεις. Διεργασίες μορφοποίησης πολυμερών (εκβολή, κυλίνδρωση, επικάλυψη καλωδίων, εκβολή με φύσημα, εκβολή ινών, χύτευση με έγχυση, κλπ.). Διεργασίες μορφοποίησης σύνθετων υλικών (εκβολή, χύτευση με έγχυση, επίστρωση, κλπ.). Αριθμητικές μέθοδοι στην μορφοποίηση πολυμερών και σύνθετων υλικών. Ανάλυση και σχεδιασμός στη μορφοποίηση πολυμερών με την προσεγγιστική μέθοδο λίπανσης.

Βαθμολογία

Ασκήσεις: 20%
Βαθμολογία τελικών εξετάσεων: 80%

Πρόγραμμα Παραδόσεων

Εβδομάδα Κεφάλαιο Παράγραφοι
1η

Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή στη Μορφοποίηση Πολυμερών

Κεφάλαιο 2 – Ροή πολυμερικών τηγμάτων σε αγωγούς

1.1-1.16

2.1-2.21

2η Κεφάλαιο 2 – Ανάλυση σε τριχοειδές ιξωδόμετρο 2.22-2.47
3η Κεφάλαιο 5 – Εκβολή 5.1-5.31
4η Κεφάλαιο 6 – Εκβολή με εμφύσηση 6.1-6.30
5η Κεφάλαιο 7 – Εκβολή ινών 7.1-7.33
6η Κεφάλαιο 8 – Χύτευση φύλλων 8.1-8.31
7η Κεφάλαιο 9 – Επίστρωση καλωδίων Ι 9.1-9.20
8η Κεφάλαιο 9 – Επίστρωση καλωδίων ΙΙ 9.20-9.40
9η Κεφάλαιο 10 – Κυλίνδρωση Ι 10.1-10.25
10η Κεφάλαιο 10 – Κυλίνδρωση ΙΙ 10.25-10.50

Λεπτομερές Πρόγραμμα Παραδόσεων

-