Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Τίτλος Μαθήματος

Φυσική Μεταλλουργία Σιδήρου & Χάλυβα (7.2.44.9)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών: 9ου Εξαμήνου

Ωριαίο Πρόγραμμα

Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Ασκήσεων
Εργαστηριακές Φροντιστηριακές
2 2 -

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Παράδοση:
Πέμπτη, 10.45 - 12.30, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, αίθουσα 2.04

Ασκήσεις:
Πέμπτη, 08.45 - 10.30, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, αίθουσα 2.04

Διδάσκοντες

Γεώργιος Φούρλαρης , Καθηγητής
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών
2 Όροφος , Γραφείο 2.19
Τηλ. +30 210 772 2481
e-mail: mmgfATmail.ntua.gr

Βιβλία Διδασκαλίας

-

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

-

Σύντομη περιγραφή της ύλης

Μελέτη καταστάσεων εκτός ισορροπίας. Περλιτικός, Μπαινιτικός και μαρτενσιτικός μετασχηματισμός. Επίδραση των κραματικών στοιχείων στους χάλυβες. Βαφή του χάλυβα, εμβαπτότητα, μέτρηση της εμβαπτότητας. Ελαφρά κραματωμένοι χάλυβες. Χάλυβες εργαλείων και Ταχυχάλυβες. Χάλυβες ανθεκτικοί σε υψηλές θερμοκρασίες και στον ερπυσμό. Ενανθράκωση - Εναζώτωση. Χάλυβες ανθεκτικοί στην οξείδωση σε υψηλές θερμοκρασίες. Ισχυρά κραματωμένοι χάλυβες. Ανοξείδωτοι χάλυβες. Επιφανειακές κατεργασίες των χαλύβων και επιφανειακές επικαλύψεις.

Βαθμολογία

-

Πρόγραμμα Παραδόσεων

-

Λεπτομερές Πρόγραμμα Παραδόσεων

-