Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Τίτλος Μαθήματος

Στατιστικές Μέθοδοι στην Έρευνα & στην Παραγωγή (7.2.46.9)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Μάθημα Επιλογής Δεξαμενής: 9ου Εξαμήνου

Ωριαίο Πρόγραμμα

Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Ασκήσεων
Εργαστηριακές Φροντιστηριακές
2 1 -

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Παράδοση:
Τετάρτη 12.45 - 14.30, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, αίθουσα 2.04

Ασκήσεις:
Τετάρτη 15.00 - 16.00, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, αίθουσα 2.04

Διδάσκοντες

Στυλιανή Αγατζίνη - Λεονάρδου , Καθηγήτρια
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών
2 Όροφος , Γραφείο 2.44
Τηλ. +30 210 772 2216 , +30 210 772 2218 (FAX)
e-mail: agatziATmetal.ntua.gr
ώρες επικοινωνίας: 12.00 - 17.00

Βιβλία Διδασκαλίας

 • Σημειώσεις Καθηγητού

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

Από τη βιβλιοθήκη του ΕΜΠ:

 1. The design and analysis of industrial experiments / authors: George E.P. Box...[et al] ; edited by Owen L. Davies. London : Oliver and Boyd, 1967
 2. Statistical methods in research and production : with special reference to the chemical industry / edited by Owen L. Davies and Peter L. Goldsmith. Edinburgh : : Oliver and Boyd,, 1972
 3. Response surface methodology : process and product optimization using designed experiments / Raymond H. Myers and Douglas C. Montgomery. New York : John Wiley and Sons, Inc.,, c1995

Σύντομη περιγραφή της ύλης

 1. Εισαγωγή - Φύση και αξία του πειραματικού σχεδιασμού.
 2. Γενικοί παραγοντικοί σχεδιασμοί με μεταβολή των παραγόντων σε δύο επίπεδα - Πλήρεις σχεδιασμοί δύο επιπέδων.
  Βασικές αρχές. Ονοματολογία και συμβολισμοί. Ορισμός κυρίων επιδράσεων και αλληλεπιδράσεων. Μέθοδοι υπολογισμού επιδράσεων και  αλληλεπιδράσεων. Αλγόριθμος Yates. Ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιώντας κανονικό λογαριθμικό χαρτί. Πρακτική σημασία των παραγοντικών σχεδιασμών δύο επιπέδων.
 3. Κλασματικοί παραγοντικοί σχεδιασμοί δύο επιπέδων.
  Βασικές αρχές και κατασκευή. Πεδίο εφαρμογής.
 4. Στατιστικές εκτιμήσεις.
  Δοκιμές σημαντικότητος. Στατιστικές υποθέσεις και έλεγχος υποθέσεων. Τυχαιοποίηση δοκιμών. Διαστήματα εμπιστοσύνης.
 5. Ανάλυση διακύμανσης.
  Έννοια του πειραματικού σφάλματος. Υπολογισμός πειραματικού σφάλματος. Έλεγχος ομοιογένειας των διακυμάνσεων με τα κριτήρια Cochran και Bartlett.
 6. Προσδιορισμός της επιφάνειας απόκρισης με τη μέθοδο της παλινδρόμησης (απλής γραμμικής και πολλαπλής).
  Η αρχή των ελαχίστων τετραγώνων. Υπολογισμός και ερμηνεία των συντελεστών της εξίσωσης παλινδρόμησης. Διακυμάνσεις και συνδιακυμάνσεις των συντελεστών. Υπολογισμός της εξίσωσης παλινδρόμησης στους παραγοντικούς σχεδιασμούς δύο επιπέδων. Έλεγχος επάρκειας της εξίσωσης. Αριστοποίηση της απόκρισης.
 7. Σύνθετοι παραγοντικοί σχεδιασμοί δευτέρας τάξεως.
  Κατασκευή. Ορθογώνιοι και μη ορθογώνιοι σχεδιασμοί. Κεντρικοί σύνθετοι περιστρεφόμενοι σχεδιασμοί.

Βαθμολογία

Ασκήσεις: 15%
Προαιρετικό Τεστ: 10%
Εργαστήριο: 20%
Απαλλακτικό τεστ: 20%
Βαθμολογία τελικών εξετάσεων: 35%

Πρόγραμμα Παραδόσεων

-

Λεπτομερές Πρόγραμμα Παραδόσεων

-