Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Τίτλος Μαθήματος

Κονιομεταλλουργία (7.2.47.9)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Κατ' επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Δεξαμενής: 9ου Εξαμήνου

Ωριαίο Πρόγραμμα

Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Ασκήσεων
Εργαστηριακές Φροντιστηριακές
2 1 -

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Παράδοση:
Τρίτη, 08.45 - 10.30, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, αίθουσα 2.03

Ασκήσεις:
Τρίτη, 15.00 - 16.00, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, αίθουσα 2.03

Διδάσκοντες

Χρήστος Παναγόπουλος , Καθηγητής
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών
2 Όροφος , Γραφείο 2.18
Τηλ. +30 210 772 2171
e-mail: chpanagATmetal.ntua.gr

Βιβλία Διδασκαλίας

«Βασικές Αρχές Κονιομεταλλουργίας» Χρ. Ν. Παναγόπουλος, Ε.Μ.Π., 2003

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

  • F. Thṻmmler and R. Oberacker, “Introduction to Powder Metallurgy”, Κεντρ. Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π.
  • I. Jenkins and J.V. Wood, “Power Metallurgy”, Κεντρ. Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π.

Σύντομη περιγραφή της ύλης

Εισαγωγή, μέθοδοι παραγωγής μεταλλικών κόνεων, ιδιότητες των κόνεων (κατανομή του μεγέθους των σωματιδίων, ειδική επιφάνεια, προσμείξεις), θερμική κατεργασία των κόνεων. Συμπίεση και διαμόρφωση του σχήματος των κόνεων, πυροσυσσωμάτωση (ενός συστατικού, πολλών συστατικών). Προϊόντα της κονιομεταλλουργίας: σίδηρος και χάλυβας, χαλκός και κράματα, νικέλιο και υπερκράματα, σκληρά μέταλλα, μέταλλα υψηλού σημείου τήξης, σύνθετα μεταλλικά υλικά.

Βαθμολογία

Τελ. Εξετάσεις 70%

Ασκήσεις  30%

Πρόγραμμα Παραδόσεων

Θέμα

Διάφορες μέθοδοι παραγωγής κόνεων

Κατανομή των σωματιδίων και μέγεθος

Ειδική επιφάνεια και προσμείξεις

Παραγωγή κεραμικών κόνεων

Συμπίεση και διαμόρφωση των κόνεων

Πυροσυσσωμάτωση κόνεων

Προϊόντα της κονιομεταλλουργίας

Λεπτομερές Πρόγραμμα Παραδόσεων

-