Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Τίτλος Μαθήματος

Διαχείριση Ποιότητας - Πιστοποίηση (7.2.48.9)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Κατ' επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Δεξαμενής: 9ου Εξαμήνου

Ωριαίο Πρόγραμμα

Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Ασκήσεων
Εργαστηριακές Φροντιστηριακές
2 2 -

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Παράδοση:
Τετάρτη, 15.00 - 17.00, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, αίθουσα 2.03

Ασκήσεις:
Τρίτη, 15.00 - 17.00, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, αίθουσα 2.03

Διδάσκοντες

Ευάγγελος Βασίλειος Χριστοφόρου , Καθηγητής
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών
2 Όροφος , Γραφείο 2.9
Τηλ. +30 210 772 2178
e-mail: ehATmetal.ntua.gr

Εμμανουέλλα Ρεμουντάκη , Καθηγήτρια
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών
, Γραφείο 0.17
Τηλ. +30 210 772 2173 , +30 210 772 2173 (FAX)
e-mail: remoundATmetal.ntua.gr

Βιβλία Διδασκαλίας

Διδακτικές Σημειώσεις στο Μάθημα «Διασφάλιση Ποιότητας - Πιστοποίηση», Ευάγγελος Χριστοφόρου

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

Juran's Quality Handbook, 5th Edition, J. Juran, A.B. Godfrey, McGraw - Hill Professional, 1998

Σύντομη περιγραφή της ύλης

Βασικές αρχές διασφάλισης ποιότητας, πιστοποίησης και μετρολογίας. Εισαγωγή στα πρότυπα της σειράς ΕΛΟΤ-ΕΝ-ΙSO 9000. Εισαγωγή στα πρότυπα της σειράς ISO 14000. Εισαγωγή στα πρότυπα EN 45000. Δομή και λειτουργία των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας. Τεχνικές πιστοποίησης. Τεχνικές διακριβώσεων.

Βαθμολογία

Βαθμολογία τελικών εξετάσεων: 50%
Παρουσίαση εργασίας: 50%

Πρόγραμμα Παραδόσεων

 • 1η εβδομάδα: ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ
 • 2η Εβδομάδα: ΑΡΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
 • 3η Εβδομάδα: ΔΟΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
 • 4η Εβδομάδα: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
 • 5η Εβδομάδα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΟΚΙΜΩΝ
 • 6η Εβδομάδα: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
 • 7η Εβδομάδα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
 • 8η Εβδομάδα: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
 • 9η Εβδομάδα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
 • 10η Εβδομάδα: ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
 • 11η Εβδομάδα: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
 • 12η Εβδομάδα: Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ & ΤΗΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ
 • 13η Εβδομάδα: ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Λεπτομερές Πρόγραμμα Παραδόσεων

Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ
1.2. Ορισμοί
1.3. Οργανισμοί προτυποποίησης
1.4. Οι διάφορες κατηγορίες προτύπων
1.5. Η ανάγκη  της ύπαρξης προτύπων
1.6. Πιστοποίηση και διαπίστευση

Κεφάλαιο 2. ΑΡΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
2.1. Ορισμός της ποιότητας
2.2. Ο σχεδιασμός για την ποιότητα
2.3. Η διαδικασία του ποιοτικού ελέγχου
2.4. Οι φάσεις του ποιοτικού ελέγχου
2.5. Η διαδικασία της βελτίωσης της ποιότητας

Κεφάλαιο 3. ΔΟΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
3.1. Διαχείριση ποιότητας και διασφάλιση ποιότητας
3.2. Οι απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001/2000
3.3.  Σύνοψη

Κεφάλαιο 4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
4.1. Ορισμός της TQM
4.2. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την εφαρμογή της TQM
4.3. Οι τρεις βασικές αρχές της TQM
4.4. Οι τρεις βασικές δυνάμεις της TQM
4.5. Οι τρεις κρίσιμες διαδικασίες της TQM
4.6. Η υποδομή ενός συστήματος TQM
4.6. Τα εργαλεία της TQM

Κεφάλαιο 5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΟΚΙΜΩΝ
5.1. Πρότυπα που σχετίζονται με την διαπίστευση των εργαστηρίων δοκιμών
5.2. Μετρολογία

Κεφάλαιο 6. ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
6.1. Ορισμοί
6.2. Νομοθεσία για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία
6.3. Διαχείριση της ασφάλειας
6.4. Πρόληψη ατυχημάτων
6.5. Η  Υγιεινή της εργασίας

Κεφάλαιο 7. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
7.1. Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης
7.2. Το πρότυπο ISO 14001
7.3. Η εθνική και κοινοτική νομοθεσία για το περιβάλλον

Κεφάλαιο 8. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
8.1. Βασικοί ορισμοί
8.2. Στόχοι επιθεώρησης
8.3. Η διενέργεια της επιθεώρησης
8.4. Έγγραφα της επιθεώρησης
8.5. Κριτήρια για την επιλογή των επιθεωρητών ποιότητας

Κεφάλαιο 9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
9.1. Ανάλυση κόστους
9.2. Στατιστικός έλεγχος

Κεφάλαιο 10. ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
10.1. Ορισμοί του κόστους ποιότητας
10.2. Στοιχεία του κόστους ποιότητας
10.3. Δυσκολίες σχετικά με τους ορισμούς του κόστους ποιότητας
10.4. Συλλογή δεδομένων για τον υπολογισμό του κόστους ποιότητας
10.5.  Πηγές των στοιχείων του κόστους ποιότητας
10.6. Παρουσίαση των δεδομένων του κόστους ποιότητας
10.7. Χρήσεις του κόστους ποιότητας
10.8. Οργάνωση και έλεγχος

Κεφάλαιο 11. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
11.1. Αναγνώριση των στοιχείων του κόστους ποιότητας
11.2. Υπολογισμός των στοιχείων του κόστους ποιότητας
11.3. Αλγόριθμοι για τον υπολογισμό του κόστους ποιότητας
11.4. Το κόστος απόδοσης ποιότητας

Κεφάλαιο 12. Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ & ΤΗΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ
12.1. Γενικές αρχές
12.2. Μεταλλευτική
12.3. Εμπλουτισμός
12.4. Μεταλλουργία
12.5. Η ποιότητα στην μεταλλευτική και μεταλλουργία