Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Τίτλος Μαθήματος

Γεωλογία Ι (7.3.02.1)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Υποχρεωτικό Μάθημα Κορμού: 1ου Εξαμήνου

Ωριαίο Πρόγραμμα

Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Ασκήσεων
Εργαστηριακές Φροντιστηριακές
2 - -

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Τετάρτη, 10.45-12.30, Κτ.Γεν. Εδρ. Κτίρ.Α, Αμφ.1

Διδάσκοντες

Θεοδώρα Ροντογιάννη - Τσιαμπάου , Καθηγήτρια
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Γεωλογικών Επιστημών
1 Όροφος , Γραφείο 1.26
Τηλ. +30 210 772 3970
e-mail: rondoATcentral.ntua.gr
ώρες επικοινωνίας: 10.00 - 14.00

Βιβλία Διδασκαλίας

  • Σημειώσεις από τις παραδόσεις του μαθήματος (Θ. Ροντογιάννη) ανηρτημένες στο MY COURSES

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

  • Chernicoff S., 1999 Geology, Houghton Mifflin Co, Boston.
  • Beazly M., 1980 Anatomy of the Earth
  • Δερμιτζάκης, Μ.,  Λέκκας, Σ.,  (1982): Διερευνώντας τη Γη. Εισαγωγή στη Γενική Γεωλογία. Παν/μιο Αθηνών, Εργαστήριο Γεωλογίας Παλαιοντολογίας (βιβλιοθήκη Γεωλογικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών)
  • Δούτσος Θ., 2001 Γεωλογία: Αρχές και Εφαρμογές, Leader Books, Αθήνα.
  • Κούκης, Γ. & Σαμπατακάκης, Ν., 2002. Τεχνική Γεωλογία, Εκδόσεις Παπασωτηρίου,
  • Tarburck E.J., Lutgens K.F. 1997 Earth Science, Prentice Hall..
  • Παυλόπουλος Κ. 2011. Γεωμορφολογία. Εκδόσεις ΙΩΝ

Σύντομη περιγραφή της ύλης

Η γη στο ηλιακό μας σύστημα. Ατμόσφαιρα, Υδρόσφαιρα, Κλίμα. Δομή και σύσταση της γης. Ιδιότητες της γης (Βαρύτητα, Μαγνητισμός, Γεωθερμία). Ισοστασία. Ο γεωλογικός χρόνος. Το γήινο ανάγλυφο. Εξωγενείς μορφογενετικές διεργασίες. Αποσάθρωση και Διάβρωση. Καρστική διάβρωση και μορφές. Αιολική και Παγετώδης δράση. Ορυκτά. Πυριγενή, Ιζηματογενή και Μεταμορφωμένα πετρώματα. Στρωματογραφική διάταξη ιζημάτων. Εδάφη. Υδρογραφικά συστήματα, επιφανειακά και υπόγεια νερά. Ωκεανοί. Ακτές, μεταβολές της στάθμης της θάλασσας. Κινήσεις μαζών (κατολισθήσεις, καθιζήσεις). Ανθρωπογενής επίδραση στο γεωλογικό περιβάλλον.

Βαθμολογία

-

Πρόγραμμα Παραδόσεων

-

Λεπτομερές Πρόγραμμα Παραδόσεων

-