Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Τίτλος Μαθήματος

Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία (7.3.07.8)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης Περιβαλλοντικής Μηχανικής & Γεωπεριβάλλοντος: 8ου Εξαμήνου

Ωριαίο Πρόγραμμα

Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Ασκήσεων
Εργαστηριακές Φροντιστηριακές
2 2 -

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

 • Δευτέρα 12:45 έως 14:30
 • Ασκήσεις 15:00 έως 17:00

αίθουσα 203

Διδάσκοντες

Θεοδώρα Ροντογιάννη - Τσιαμπάου , Καθηγήτρια
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Γεωλογικών Επιστημών
1 Όροφος , Γραφείο 1.26
Τηλ. +30 210 772 3970
e-mail: rondoATcentral.ntua.gr
ώρες επικοινωνίας: 10.00 - 14.00

Ανδρέας Καλλιώρας , Επίκουρος Καθηγητής
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Γεωλογικών Επιστημών
1 Όροφος , Γραφείο 1.30
Τηλ. +30 210 772 2098 , +30 210 772 2117 (FAX)
e-mail: kalliorasATmetal.ntua.gr

Βιβλία Διδασκαλίας

Διανομή Εύδοξος

 • Βουδούρης Κ. (2009). Υδρογεωλογία Περιβάλλοντος. Υπόγεια Νερά και Περιβάλλον, Εκδόσεις Τζιόλα, 460 σελ.
 • Σούλιος Γ. (2006). Γενική Υδρογεωλογία - Τόμος Δ΄ - Ποιότητα υπόγειου νερού, Ρύπανση-μόλυνση υπόγειου νερού, University Studio Press, 238 σελ.

Σημειώσεις

 • Κουμαντάκης I. (1984). Kεφάλαια Υδρογεωλογίας – Σημειώσεις 
 • Καλλιώρας Α. (2013). Θαλάσσια Διείσδυση σε Παράκτιους Υδροφορείς – Σημειώσεις

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

Ελληνική Βιβλιογραφία

 • Καλλέργης Γ. (1999). Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία, Έκδοση Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Δεύτερη Έκδοση, Τόμος Α, σελ. 331, Αθήνα.
 • Καλλέργης Γ. (2000). Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία, Έκδοση Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Δεύτερη Έκδοση, Τόμος Β, σελ. 345, Αθήνα.
 • Καλλέργης Γ. (2001). Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία, Έκδοση Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Δεύτερη Έκδοση, Τόμος Γ, σελ. 432, Αθήνα.
 • Σούλιος Γ. (2010). Γενική Υδρογεωλογία - Τόμος Α΄ - Επιφανειακή υδρολογία, Αποθήκευση και κατανομή του υπόγειου νερού, Οι ροές του υπόγειου νερού (Β΄ έκδ.), UniversityStudioPress, 374 σελ.
 • Σούλιος Γ. (2008). Γενική Υδρογεωλογία - Τόμος Β΄ (Β΄ έκδ.) - Ροή του υπόγειου νερού προς τα υδρομαστευτικά έργα, Κατασκευή υδρομαστευτικών έργων, UniversityStudioPress, 350 σελ.
 • Σούλιος Γ. (2004). Γενική Υδρογεωλογία – Τόμος Γ΄ - Αποθέματα και διαχείριση του υπόγειου νερού, Εκδόσεις Αφοι Κυριακίδη, 250 σελ.
 • Σούλιος Γ. (2011). Γενική Υδρογεωλογία - Τόμος Ε΄ - Καρστική υδρογεωλογία, Ισοτοπική υδρολογία - ιχνηθετήσεις, Γεωφυσικές διασκοπήσεις - τηλεπισκόπηση, Υδρογεωλογικά μοντέλα, Η υδρογεωλογία στα φράγματα, UniversityStudioPress, 340 σελ.

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία

 • Appelo C. A. J. and Postma A. (1993). Geochemistry, groundwater and pollution, A. A. Balkema, Rotterdam, pp. 535.
 • Bear J. (1979). Hydraulics of Groundwater, McGraw-Hill Book Company, New York.
 • Bear, J., A.H.-D. Cheng, S. Sorek, D. Ouazar and I. Herrera (Eds.) (1999). Seawater intrusion in coastal aquifers – Concepts, Methods and Practices. Kluwer Academic Publishers, 625 p.
 • Domenico P. A., Schwarz F. W. (1990). Physical and Chemical Hydrogeology, John Willey & Sons Inc., p. 506.
 • Driscoll F. G. (1986). Groundwater and Wells, 2nd Edition, St. Paul, Johnson Division. 
 • Fetter C. W. (2001). Applied Hydrogeology, Fourth Edition, Prentice-Hall, Inc., New Jersey, p. 598.
 • Richter B. C., Kreitler C. W. (1993). Geochemical techniques for identifying sources of ground-water salinization, Library of Congress, Cataliging-in-Publication data, CRC Press, Inc., pp. 257.
 • Todd David Keith (1980). Groundwater Hydrology, Second Edition, John Wiley & Sons, pp. 535.
 • Todd, D. K. and Mays, L. W. (2005). Groundwater Hydrology, John Wiley & Sons, 3rd Edition, 656 pages.

Σύντομη περιγραφή της ύλης

Ποιοτικά χαρακτηριστικά υπόγειων και επιφανειακών νερών, φυσικοχημικές, χημικές, βιολογικές παράμετροι ποιότητας νερών & καταλληλότητα των νερών για διάφορες χρήσεις. Υδροχημικά Διαγράμματα. (Ερμηνεία-Συμπεράσματα), κύριες πηγές υποβάθμισης των υπόγειων υδροφόρων και υπόγειων νερών. Διάδοση των ρύπων, ρυπαντική επιδεκτικότητα και τρωτότητα των υδροφόρων οριζόντων. Μοντέλα τρώτοτητας και ρυπαντικής επιδεκτικότητας υπόγειων υδροφορέων προστασία υδροφόρων, πηγών και υδροληπτικών έργων έναντι μόλυνσης, ρύπανσης και εξάντλησης, ρύπανση υπόγειων υδατικών πόρων σε παράκτια υδροφόρα πεδία, ειδικά υδρογεωλογικά θέματα συνδεόμενα με τη διαχείριση των αποβλήτων και την προστασία των υπόγειων νερών, αποκατάσταση υδροφόρων (ποιοτική και ποσοτική): αφαίρεση ρύπων με αντλήσεις, αποκλεισμός-εγκλωβισμός, υδραυλική παγίδα, έκπλυση, χημικές μέθοδοι, τεχνητός εμπλουτισμός κ.α.

Βαθμολογία

Τελικές Εξετάσεις: 100%

Πρόγραμμα Παραδόσεων

-

Λεπτομερές Πρόγραμμα Παραδόσεων

-