Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Τίτλος Μαθήματος

Περιβαλλοντική Γεωχημεία (7.3.08.8)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης Περιβαλλοντικής Μηχανικής και Γεωπεριβάλλοντος: 8ου Εξαμήνου

Ωριαίο Πρόγραμμα

Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Ασκήσεων
Εργαστηριακές Φροντιστηριακές
2 1 -

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

-

Διδάσκοντες

Σταύρος Τριανταφυλλίδης , Λέκτορας
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Γεωλογικών Επιστημών
1 Όροφος , Γραφείο 1.22
Τηλ. +30 210 7724468
e-mail: striantafyllidisATmetal.ntua.gr
ώρες επικοινωνίας:09.00 - 17.00

Βιβλία Διδασκαλίας

 • Περιβαλλοντική Γεωχημεία, Ν.Κονισπολιάτης

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

 1. Applied Environmental Geochemistry
  Iain Thornton
  Academic Press 1988
 2. Principles of Environmental Geochemistry
  G.Nelson Eby
  Academic Press  2003
 3. Principles and applications of inorganic Geochemistry
  Gunter Fance
  Maxwell Macmillan inter. Ed.1992
 4. Geoenvironment: An Introduction
  U. Aswathanarayana
  Balkema Ed.1995

Σύντομη περιγραφή της ύλης

Εισαγωγή. Γεωχημεία περιβαλλόντων. Απελευθέρωση χημικών στοιχείων στο περιβάλλον. Γεωχημεία της αποσάθρωσης. Ανθρωπογενής ρύπανση και βαρέα μέταλλα. Τα ιζήματα ως τελικός αποδέκτης των ρύπων. Έδαφος και βιολογικά συστήματα. Βιογεωχημικές διεργασίες. Ραδιενέργεια περιβάλλοντος. Γεωχημικοί κύκλοι στοιχείων. Περιβαλλοντική γεωχημεία και άνθρωπος.

Βαθμολογία

Τελικές Εξετάσεις 100%

Πρόγραμμα Παραδόσεων

Εβδομάδα Κεφάλαιο Σελίδες
1η,2η 1ο 1-15
3η,4η 2ο 16-33
5η 3ο 34-44
6η 4ο 45-60
7η 5ο 61-71
8η,9η 6ο 72-87
10η 7ο 88-98
11η,12η 8ο 99-115
13η 9o 116-122

Λεπτομερές Πρόγραμμα Παραδόσεων

Κεφάλαιο

 1. Το περιβάλλον της επιφάνειας της γης. Χημική σύσταση του φλοιού της γης και της υδρόσφαιρας. Διεργασίες προσθήκης - αφαίρεσης και χρόνοι παραμονής χημικών στοιχείων στο θαλασσινό νερό. Αλληλεπίδραση ατμόσφαιρας-ωκεανών. Σελ. 1-15
 2. Απελευθέρωση χημικών στοιχείων στο περιβάλλον. Γεωχημεία της αποσάθρωσης. Σελ. 16-33
 3. Ανθρωπογενής ρύπανση και βαρέα μέταλλα. Δείκτες γεωσυσσώρευσης. Σελ. 34-44
 4. Γεωχημική διασπορά των στοιχείων στο περιβάλλον. Απόθεση - ιζηματογένεση - διαγένεση. Σελ. 45-60
 5. Τα ιζήματα ως τελικός αποδέκτης των ρύπων. Τρόποι ενσωμάτωσης των ιχνοστοιχείων στα ιζήματα. Γεωχημικές ανωμαλίες. Σελ. 61-71
 6. Σχέση εδάφους - βιολογικών συστημάτων. Βιογεωχημικές διεργασίες. Σελ. 72-87
 7. Γεωχημικοί κύκλοι στοιχείων. Σελ. 88-98
 8. Περιβαλλοντική γεωχημεία και άνθρωπος. Ασθένειες και γεωχημικό περιβάλλον. Σελ. 99-115
 9. Ραδιενέργεια περιβάλλοντος. Φυσικές πηγές ραδιενέργειας. Πυρηνικά ατυχήματα. Σελ. 116-122