Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Τίτλος Μαθήματος

Τεχνική Γεωλογία ΙΙ (7.3.09.8)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης Γεωτεχνολογίας:8ου Εξαμήνου

Ωριαίο Πρόγραμμα

Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Ασκήσεων
Εργαστηριακές Φροντιστηριακές
3 1 -

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Παράδοση: Πέμπτη 8:45 – 11:30, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, αίθουσα 204

Ασκήσεις: Πέμπτη 11:45 – 12:30, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, αίθουσα 204

Διδάσκοντες

Κωνσταντίνος Λουπασάκης , Επίκουρος Καθηγητής
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Γεωλογικών Επιστημών
1 Όροφος , Γραφείο 1.21
Τηλ. +30 210 772 2087 , +30 210 772 2144 (FAX)
e-mail: cloupasakisATmetal.ntua.gr

Βιβλία Διδασκαλίας

 • Λουπασάκης Κ., (2016), Τεχνική Γεωλογία ΙΙ, Σημειώσεις του μαθήματος Τεχνική Γεωλογία ΙΙ του 8ου εξαμήνου του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλουργών Ε.Μ.Π., Πανεπιστημιακό Τυπογραφείο Ε.Μ.Π., Αθήνα, σελ. 193.
 • Γεωλογία Τεχνικών Έργων, Κούκης Γ., Σαμπατακάκης Ν., 2007, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 9709, Έκδοση: 2η έκδ./2007, ISBN: 978-960-7530-95-0, Τύπος: Σύγγραμμα, Διαθέτης (Εκδότης): Α. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ.
 • Τεχνική Γεωλογία, Στουρνάρας Γ., Σταυροπούλου Μ., 2010, Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 18549027

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

Ελληνική Βιβλιογραφία

 • Μαρίνος Π., Κεφάλαια Γεωλογίας Μηχανικού, (1990). Εκδόσεις: Ε.Μ.Π., Αθήνα, Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π.
 • Πρακτικά Ημερίδας, Γεωλογία σηράγγων και υπόγειων έργων - Εμπειρίες από τον Ελληνικό χώρο, (1994). Εκδόσεις: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα, Βιβλιοθήκη Τομέα Γεωλογικών Επιστημών.
 • Τεχνική Γεωλογία, Κούκης Γ.,Σαμπατακάκης Ν., 2002, Εκδόσεις Α. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ. ISBN: 978-960-7530-09-7, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 9727.
 • Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία

 • Anderson G. and B. Roskrow, (1994). Tunneling - The Channel tunnel story, Εκδόσεις: Chapman & Hall, Βιβλιοθήκη Δ.Π.Μ.Σ. ΆΣχεδιασμός και κατασκευή Υπόγειων ΈργωνΆ.
 • Arsenio Negro Jr and A.A. Ferreira, Tunnels and Metropolises, (1998). Volume 1 & 2, Εκδόσεις: A.A. Balkema Publishers, ISBN: 905410936X, Βιβλιοθήκη Δ.Π.Μ.Σ. ΆΣχεδιασμός και κατασκευή Υπόγειων ΈργωνΆ.
 • West T.R., McConnin R.A., Geology Applied to Engineering, (1994). Εκδόσεις: Prentice-Hall Inc., ISBN: 0024258814, Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π.
 • Σύντομη περιγραφή της ύλης

  Το μάθημα αποτελεί κατ' επιλογή υποχρεωτικό μάθημα της κατεύθυνσης Γεωτεχνολογίας του 8ου Εξαμήνου και αποσκοπεί στην εκπαίδευση των φοιτητών της Σχολής Μ.Μ.Μ. του Ε.Μ.Π. στο γνωστικό αντικείμενο της Τεχνικής Γεωλογίας. Περιληπτικά η ύλη του μαθήματος καλύπτει τα εξής:

  Τεχνικογεωλογικές μελέτες (στάδια, φάσεις, τεχνικογεωλογικοί χάρτες – τομές), Συμπεριφορά των υγειών, αποσαθρωμένων και διερρηγμένων πετρωμάτων (τεχνικογεωλογική περιγραφή, ιδιότητες ασυνεχειών, μικροτεκτονική ανάλυση, δίκτυο Schmidt, δυνητικές αστοχίες). Ταξινόμηση βραχομάζας. Χρήσεις των βραχωδών σχηματισμών σαν αδρανή υλικά. Περιβαλλοντική ένταξη τεχνικών έργων. Τεχνική Γεωλογία φραγμάτων και λιμνοδεξαμενών (τύποι ταμιευτήρων, ορολογία, κατανομή δυνάμεων, τεχνικογεωλογική και υδρογεωλογική συμπεριφορά σχηματισμών θεμελίωσης). Τεχνικογεωλογικές έρευνες γραμμικών έργων (δρόμων, σιδηροδρομικών γραμμών, αγωγών, κλπ). Τεχνικογεωλογικές έρευνες στον αστικό και περιφερειακό σχεδιασμό.

  Το θεωρητικό μέρος του μαθήματος χωρίζεται στο τμήμα της παράδοσης που αφορά αμιγώς στη θεωρία του μαθήματος και στο τμήμα που πραγματοποιούνται σειρά ασκήσεων που βασίζονται σε διάφορες περιπτώσεις μελέτης (case studies) οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στη διδαχθείσα θεωρητική ύλη.

  Ηλεκτρονικά βιβλία-πληροφοριακό υλικό:

  • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ – ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ - Ο ιστότοπος του εργαστηρίου Τεχνικής Γεωλογίας – Υδρογεωλογίας.
  • ROCKSCIENCE - Δικτυακός τόπος στον οποίον μεταξύ άλλων, υπολογιστικά γεωτεχνικά προγράμματα, μπορεί να βρει κανείς ηλεκτρονικές σημειώσεις του καθηγητή Dr. Evert Ηoek σχετικές με τα τεχνικά έργα και την συμπεριφορά της βραχόμαζας.
  • ENCYCLOPADIA OF NATURAL HAZARDS

  Εργαστήρια, Ινστιτούτα, Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Επιστημονικές Εταιρείες, Επιτροπές :

  Περιοδικά:

  Βαθμολογία

  Τελικές Εξετάσεις: 100%

  Πρόγραμμα Παραδόσεων

  Παραδόσεις Θεωρίας:

  Σειρά διαλέξεων στα ακόλουθα θέματα:
 • Στάδια και φάσεις τεχνικογεωλογικών και γεωτεχνικών μελετών.
 • Συμπεριφορά των υγιών, αποσαθρωμένων και διερρηγμένων πετρωμάτων.
 • Συστήματα ταξινόμησης βραχόμαζας.
 • Αδρανή υλικά.
 • Στοιχεία περιβαλλοντικής ένταξης τεχνικών έργων.
 • Ταμιευτήρες νερού
 • Παραδόσεις Ασκήσεων:

  Σειρά ασκήσεων στα ακόλουθα θέματα:

 • Χρήση των τοπογραφικών χαρτών στις τεχνικογεωλογικές - γεωτεχνικές έρευνες πεδίου.
 • Χρήση των αεροφωτογραφιών στις τεχνικογεωλογικές - γεωτεχνικές έρευνες πεδίου.
 • ¶σκηση Υπαίθρου 1: Τεχνικογεωλογική χαρτογράφηση μεγάλης κλίμακας (π.χ.1:5000).
 • ¶σκηση Υπαίθρου 2: Ασυνέχειες βραχωδών σχηματισμών υπαίθριες μετρήσεις των γεωμετρικών και λοιπών χαρακτηριστικών τους.
 • Προβολή ασυνεχειών σε δίκτυο Schmidt με τη χρήση του προγράμματος DIPS και ανάλυση ευστάθειας πρανών έναντι ολισθήσεων και ανατροπών.
 • Χρήση συστήματος ταξινόμησης βραχόμαζας (κατα Bieniawski (RMR), κατα Barton (Q-system) και κατα GSI.
 •