Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Τίτλος Μαθήματος

Εφαρμοσμένη Υδρογεωλογία (7.3.13.9)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης Γεωτεχνολογίας: 9ου Εξαμήνου

Ωριαίο Πρόγραμμα

Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Ασκήσεων
Εργαστηριακές Φροντιστηριακές
2 1 -

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Παράδοση:
Τρίτη, 11.45 - 13.30, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, αίθουσα 2.04

Ασκήσεις:
Τρίτη, 13.45 - 14.30, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, αίθουσα 2.04

Διδάσκοντες

Θεοδώρα Ροντογιάννη - Τσιαμπάου , Καθηγήτρια
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Γεωλογικών Επιστημών
1 Όροφος , Γραφείο 1.26
Τηλ. +30 210 772 3970
e-mail: rondoATcentral.ntua.gr
ώρες επικοινωνίας: 10.00 - 14.00

Ανδρέας Καλλιώρας , Επίκουρος Καθηγητής
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Γεωλογικών Επιστημών
1 Όροφος , Γραφείο 1.30
Τηλ. +30 210 772 2098 , +30 210 772 2117 (FAX)
e-mail: kalliorasATmetal.ntua.gr

Βιβλία Διδασκαλίας

Διανομή Εύδοξος

 • Βουδούρης Κ. (2009). Υδρογεωλογία Περιβάλλοντος. Υπόγεια Νερά και Περιβάλλον, Εκδόσεις Τζιόλα, 460 σελ.
 • Σούλιος Γ. (2004). Γενική Υδρογεωλογία - Τόμος Γ΄ - Αποθέματα και διαχείριση του υπόγειου νερού, Εκδόσεις Αφοι Κυριακίδη, 250 σελ.

Σημειώσεις

 • Κουμαντάκης I. (1984). Kεφάλαια Υδρογεωλογίας - Σημειώσεις 
 • Καλλιώρας Α. (2013). Θαλάσσια Διείσδυση σε Παράκτιους Υδροφορείς - Σημειώσεις

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

Ελληνική Βιβλιογραφία

 • Καλλέργης Γ. (1999). Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία, Έκδοση Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Δεύτερη Έκδοση, Τόμος Α, σελ. 331, Αθήνα. 
 • Καλλέργης Γ. (2000). Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία, Έκδοση Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Δεύτερη Έκδοση, Τόμος Β, σελ. 345, Αθήνα. 
 • Καλλέργης Γ. (2001). Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία, Έκδοση Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Δεύτερη Έκδοση, Τόμος Γ, σελ. 432, Αθήνα. 
 • Σούλιος Γ. (2010). Γενική Υδρογεωλογία - Τόμος Α΄ - Επιφανειακή υδρολογία, Αποθήκευση και κατανομή του υπόγειου νερού, Οι ροές του υπόγειου νερού (Β΄ έκδ.), University Studio Press, 374 σελ. 
 • Σούλιος Γ. (2008). Γενική Υδρογεωλογία - Τόμος Β΄ (Β΄ έκδ.) - Ροή του υπόγειου νερού προς τα υδρομαστευτικά έργα, Κατασκευή υδρομαστευτικών έργων, University Studio Press, 350 σελ. 
 • Σούλιος Γ. (2006). Γενική Υδρογεωλογία - Τόμος Δ΄ - Ποιότητα υπόγειου νερού, Ρύπανση-μόλυνση υπόγειου νερού, University Studio Press, 238 σελ. 
 • Σούλιος Γ. (2011). Γενική Υδρογεωλογία - Τόμος Ε΄ - Καρστική υδρογεωλογία, Ισοτοπική υδρολογία - ιχνηθετήσεις, Γεωφυσικές διασκοπήσεις - τηλεπισκόπηση, Υδρογεωλογικά μοντέλα, Η υδρογεωλογία στα φράγματα, University Studio Press, 340 σελ.

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία

 • Appelo C. A. J. and Postma A. (1993). Geochemistry, groundwater and pollution, A. A. Balkema, Rotterdam, pp. 535. 
 • Bear J. (1979). Hydraulics of Groundwater, McGraw-Hill Book Company, New York. 
 • Bear, J., A.H.-D. Cheng, S. Sorek, D. Ouazar and I. Herrera (Eds.) (1999). Seawater intrusion in coastal aquifers - Concepts, Methods and Practices. Kluwer Academic Publishers, 625 p.
 • Domenico P. A., Schwarz F. W. (1990). Physical and Chemical Hydrogeology, John Willey & Sons Inc., p. 506. 
 • Driscoll F. G. (1986). Groundwater and Wells, 2nd Edition, St. Paul, Johnson Division. 
 • Fetter C. W. (2001). Applied Hydrogeology, Fourth Edition, Prentice-Hall, Inc., New Jersey, p. 598. 
 • Richter B. C., Kreitler C. W. (1993). Geochemical techniques for identifying sources of ground-water salinization, Library of Congress, Cataliging-in-Publication data, CRC Press, Inc., pp. 257.  Todd David Keith (1980). Groundwater Hydrology, Second Edition, John Wiley & Sons, pp. 535. 
 • Todd, D. K. and Mays, L. W. (2005). Groundwater Hydrology, John Wiley & Sons, 3rd Edition, 656 pages.

Σύντομη περιγραφή της ύλης

Υδραυλική των υπόγειων νερών, Ροη των Υ.Ν. προς τα Υδρομαστευτικά Έργα, Υδρολογία Ακόρεστης ζώνης – Τεχνολογίες αιχμής, Διαχείριση Παράκτιων υδροφορέων (θαλάσσια διείσδυση, Αλμυρή σφήνα, Διεπιφάνεια -δομή, άνοδος-, Ενεργητική/παθητική θαλάσσια διείσδυση -παράγοντες που την καθορίζουν-, Σχέση Ghyben – Herzberg, Αιτίες θαλάσσιας διείσδυσης, Διαχείριση παράκτιων υδροφόρων, Βασικές τεχνικές αντιμετώπισης θαλάσσιας διείσδυσης, Βασικά είδη υδραυλικών φραγμών-Κριτήρια επιλογής μεθόδου αντιμετώπισης), Διαχείριση εμπλουτισμού των υδροφορέων (Βασικά πλεονεκτήματα & μειονεκτηματα υπόγειων και επιφανειακών τεμιευτήρων, Γενικές μέθοδοι τεχνητού εμπλουτισμού -Τ.Ε.-, Εφαρμογές Τ.Ε., Επιλογή μεθόδου Τ.Ε., Μέθοδοι απευθείας στην επιφάνεια -πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα-, Μέθοδοι απευθείας στο υπέδαφος -πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα-, Τεχνητός εμπλουτισμός με επεξεργασμένα αστικά υγρά απόβλητα, Συστήματα Εδάφους-Υδροφορέα -Soil-Aquifer-Treatment, SAT-), Προσομοίωση Ροής Υ.Ν., Εργασίες – Έρευνα Υπαίθρου, Διαχείριση Υπόγειων Υδατικών Πόρων Διακρατικών Υδροφορέων, Ελληνική & Ευρωπαϊκή Υδατικών Πόρων.

Βαθμολογία

Τελικές Εξετάσεις: 100%

Πρόγραμμα Παραδόσεων

-

Λεπτομερές Πρόγραμμα Παραδόσεων

-