Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Τίτλος Μαθήματος

Βελτίωση Γεωτεχνικής Συμπεριφοράς Γεωλογικών Σχηματισμών (7.3.14.9)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης Γεωτεχνολογίας: 9ου Εξαμήνου

Ωριαίο Πρόγραμμα

Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Ασκήσεων
Εργαστηριακές Φροντιστηριακές
3 1 -

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Παράδοση: Τετάρτη, 08.45 – 10.30, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών, αίθουσα 203

Ασκήσεις: Τετάρτη, 10:45 – 11:30 κτήριο Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών, αίθουσα 203

Διδάσκοντες

Κωνσταντίνος Λουπασάκης , Επίκουρος Καθηγητής
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Γεωλογικών Επιστημών
1 Όροφος , Γραφείο 1.21
Τηλ. +30 210 772 2087 , +30 210 772 2144 (FAX)
e-mail: cloupasakisATmetal.ntua.gr

Βιβλία Διδασκαλίας

 • Λουπασάκης Κ., (2015), Βελτίωση Γεωτεχνικής Συμπεριφοράς Γεωλογικών Σχηματισμών, Σημειώσεις του μαθήματος Βελτίωση Γεωτεχνικής Συμπεριφοράς Γεωλογικών Σχηματισμών του 9ου εξαμήνου του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλουργών Ε.Μ.Π., Πανεπιστημιακό Τυπογραφείο Ε.Μ.Π., Αθήνα, σελ. 221.
 • Εδαφομηχανική. Ασκήσεις και Προβλήματα, Γραμματικόπουλος Ν., Μάνου-Ανδρεάδου Ν., Χατζηγώγος Θ., 2007, Εκδόσεις ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ Α.Ε., Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 50662641.

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

Ελληνική Βιβλιογραφία

 1. Γραμματικόπουλος Γ., Μάνου – Ανδρεάδου Ν., Χατζηγώγος Θ. (1998), Εδαφομηχανική - ασκήσεις και προβλήματα, Εκδόσεις Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη.
 2. Καββαδάς Μ., (2000), Στοιχεία Εδαφομηχανικής, Σημειώσεις ΕΜΠ.
 3. Παπαχαρίσης Ν., Μάνου-Ανδρεάδη Ν., Γραμματικόπουλος Ι., (1999) Γεωτεχνική Μηχανική, Εκδόσεις Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία

 1. Hoek E., Bray J. (1981) Rock Slope Engineering, Taylor & Francis Group
 2. Tomlinson M., Woodward J. (2008) Pile design and construction practice, Taylor & Francis.
 3. Wyllie D., Mah C. (2004) Rock Slope Engineering - Civil and mining, Taylor & Francis Group
 4. Xanthakos P.P., Abramson L.W., Bruce D.A. (1994) Ground Control and Improvement. John Wiley & Sons Inc., New York, 945pp.

Σύντομη περιγραφή της ύλης

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η παρουσίαση των μεθόδων με τις οποίες επιτυγχάνεται:

 • η παροδική ή μόνιμη βελτίωση της γεωτεχνικής συμπεριφοράς των γεωλογικών σχηματισμών ή/και
 • η αποτροπή ή εξάλειψη του κινδύνου αστοχιών προκειμένου να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις σχεδιασμού και ασφαλείας των υφιστάμενων ή των κατασκευαζόμενων τεχνικών έργων.

Η ύλη του μαθήματος καλύπτει τα εξής θέματα:

 • Τεχνικές υποβιβασμού και στράγγισης των υπόγειων υδροφόρων. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζονται: α) οι τεχνικές απομάκρυνσης των υπόγειων υδάτων από το χώρο των εργασιών, β) οι τεχνικές εκτόνωσης της πίεσης των υπό πίεση υδροφόρων οριζόντων και γ) οι τεχνικές απομόνωσης του χώρου εκτέλεσης των εργασιών από τους περιβάλλοντες υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες.
 • Τεχνικές ηλεκτροκινητικής σταθεροποίησης. Παρουσιάζονται οι τεχνικές οι οποίες αξιοποιώντας τα ηλεκτροκινητικά φαινόμενα (Ηλεκτρώσμωση, ιοντική αντικατάσταση κ.α.) βρίσκουν πεδίο εφαρμογής στη σταθεροποίηση λεπτόκοκκων εδαφικών σχηματισμών.
 • Τεχνικές θερμικής σταθεροποίησης. Παρουσιάζονται οι τεχνικές οι οποίες αξιοποιώντας την απόκριση των γεωλογικών σχηματισμών στη θέρμανση ή την ψύξη επιτυγχάνουν την παροδική ή και μόνιμη βελτίωση της γεωτεχνικής συμπεριφοράς τους.
 • Τεχνικές στερεοποίησης και συμπύκνωσης. Παρουσίαση των τεχνικών που επιδιώκουν τη βελτίωση της γεωτεχνικής συμπεριφοράς εδαφικών σχηματισμών με την αύξηση της πυκνότητάς τους, όπως προφορτίσεις με και χωρίς χαλικοπάσσαλους, Δυναμική Συμπύκνωση, Deep Dynamic Compaction, Rapid Impact Compaction, Vibro Rod, Vibroflotation, Vibro Replacement κ.α..
 • Τεχνικές Ενεμάτωσης. Παρουσίαση των τεχνικών ενεμάτωσης που βελτιώνουν τη γεωτεχνική συμπεριφορά των γεωλογικών σχηματισμών μεταβάλλοντας τα μηχανικά ή και τα υδραυλικά χαρακτηριστικά τους, όπως ενεματώσεις ρωγμών και πόρων, ενεματώσεις συμπύκνωσης, ενεματώσεις εκτόπισης, Jet Grouting, Wet Soil Mixing.
 • Τεχνικές χημικής σταθεροποίησης. Παρουσίαση των τεχνικών που επιτυγχάνουν τη βελτίωση της γεωτεχνικής συμπεριφοράς των εδαφικών υλικών μέσω της ανάμιξής τους με διάφορα χημικά πρόσθετα.
 • Τεχνικές βελτίωσης με τη χρήση γεωσυνθετικών υλικών. Παρουσίαση των επιμέρους κατηγοριών γεωσυνθετικών υλικών, καθώς και των εφαρμογών τους στη βελτίωση της γεωτεχνικής συμπεριφοράς γεωυλικών και γεωλογικών σχηματισμών. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζονται τα γεωυφάσματα, γεωπλέγματα, γεωμεμβράνες, γεωσυνθετικές αργιλικές μεμβράνες, γεωδικτυωτά , γεωτάπητες, γεωκυψέλες, γεωαφροί, γεωσύνθετα καθώς και τα ηλεκτροκινητικά γεωσυνθετικά υλικά.
 • Τεχνικές αντιστήριξης εδαφικών πρανών - τοίχοι αντιστήριξης. Εισαγωγή στον υπολογισμό ωθήσεων γαιών. Παρουσίαση των επιμέρους κατηγοριών τοίχων αντιστήριξης όπως οι τοίχοι βαρύτητας, τοίχοι πρόβολοι, αντηριδωτοί τοίχοι, διαφραγματικοί τοίχοι, πασσαλότοιχοι.
 • Τεχνικές σταθεροποίησης και προστασίας από καταπτώσεις βραχωδών πρανών. Στην περίπτωση των τεχνικών σταθεροποίησης γίνεται αναφορά στα ενεργητικά μέσα ανάσχεσης των καταπτώσεων (αγκύρια βράχου & ήλοι, τοίχοι αντιστήριξης, εκτοξευόμενο σκυρόδεμα κ.α.) και στην περίπτωση των τεχνικών προστασίας από καταπτώσεις στα παθητικά μέτρα (τάφροι, αναχώματα, φράχτες ανάσχεσης καταπτώσεων, Πλέγματα Παγίδευσης κ.α.).

Επίσης στο πλαίσιο του μαθήματος πραγματοποιούνται επισκέψεις σε εργοτάξια και ολοκληρωμένα έργα όπου οι φοιτητές μπορούν να δουν τον τρόπο εγκατάστασης ή λειτουργίας των έργων βελτίωσης (π.χ. Κατολίσθηση Μαλακάσας, Αντιπλημμυρικό φράγμα Ραπεντόσας, εργοτάξια κατασκευής στεγανολεκανών, θέσεις στις οποίες έχουν εγκατασταθεί πλέγματα και φράχτες ανάσχεσης καταπτώσεων κ.α.).

Βαθμολογία

Τελικές Εξετάσεις: 100%

Πρόγραμμα Παραδόσεων

Παραδόσεις Θεωρίας:

Σειρά διαλέξεων στα ακόλουθα θέματα:

 • Τεχνικές υποβιβασμού και στράγγισης των υπόγειων υδροφόρων.
 • Τεχνικές ηλεκτροκινητικής σταθεροποίησης.
 • Τεχνικές θερμικής σταθεροποίησης.
 • Τεχνικές στερεοποίησης και συμπύκνωσης.
 • Τεχνικές Ενεμάτωσης.
 • Τεχνικές χημικής σταθεροποίησης.
 • Τεχνικές βελτίωσης με τη χρήση γεωσυνθετικών υλικών.
 • Τεχνικές αντιστήριξης εδαφικών πρανών - τοίχοι αντιστήριξης.
 • Τεχνικές σταθεροποίησης και προστασίας από καταπτώσεις βραχωδών πρανών.

Λεπτομερές Πρόγραμμα Παραδόσεων

-