Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Τίτλος Μαθήματος

Εφαρμογές Η/Υ στη Γεωλογία (7.3.15.9)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Κατ' επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Δεξαμενής: 9ου Εξαμήνου

Ωριαίο Πρόγραμμα

Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Ασκήσεων
Εργαστηριακές Φροντιστηριακές
1 2 -

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Παραδόση:
Παρασκευή, 15.00 - 16.00, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, αίθουσα 2.01 (PCLab)

Ασκήσεις:
Τρίτη 10.45 - 12.30, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, αίθουσα 2.01 (PCLab)

Διδάσκοντες

Θεοδώρα Ροντογιάννη - Τσιαμπάου , Καθηγήτρια
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Γεωλογικών Επιστημών
1 Όροφος , Γραφείο 1.26
Τηλ. +30 210 772 3970
e-mail: rondoATcentral.ntua.gr
ώρες επικοινωνίας: 10.00 - 14.00

Ανδρέας Καλλιώρας , Επίκουρος Καθηγητής
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Γεωλογικών Επιστημών
1 Όροφος , Γραφείο 1.30
Τηλ. +30 210 772 2098 , +30 210 772 2117 (FAX)
e-mail: kalliorasATmetal.ntua.gr

Βιβλία Διδασκαλίας

Σημειώσεις
Καλλιώρας Α. (2012). Ειδικά κεφάλαια: Εφαρμογές Η-Υ για τη διαχείριση των Υ.Ν

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

-

Σύντομη περιγραφή της ύλης

Το μάθημα αποσκοπεί στην εκπαίδευση των φοιτητών της Σχολής Μ.Μ.Μ. του Ε.Μ.Π. στο γνωστικό αντικείμενο της Εφαρμογής των Η/Υ με έμφαση στη διαχείριση των υπόγειων υδροφορέων. Περιλαμβάνει εφαρμογές σε διάφορα υδρογεωλογικά θέματα με στόχο την επιστημονική κατάρτιση των φοιτητών με βάσει το επίπεδο της τρέχουσας γνώσης (state-of-the-science). Το μάθημα των Εφαρμογών Η/Υ αναφέρεται στις εφαρμογές διαφόρων λογισμικών που διατίθενται στο εμπόριο και χρησιμοποιούνται ως εργαλεία για το σχεδιασμό, ανάλυση και ερμηνεία διαφόρων υδρογεωλογικών δεδομένων υπαίθρου. Αφορά σε εφαρμογές λογισμικού για τη δημιουργία χαρτών κατανομής ρύπων ή υδραυλικού φορτίου, γεωστατιστική επεξεργασία δεδομένων υπαίθρου, ανάλυση και ερμηνεία αποτελεσμάτων χημικών αναλύσεων δειγμάτων επιφανειακών και υπόγειων νερών καθώς επίσης και στην ανάλυση της τρωτότητα των υδροφόρων με τη χρήση διαφορετικών δεικτών.

Βαθμολογία

Τελικές Εξετάσεις: 100%

Πρόγραμμα Παραδόσεων

-

Λεπτομερές Πρόγραμμα Παραδόσεων

-