Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Τίτλος Μαθήματος

Μαθηματικά Ι (9.2.11.1)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Υποχρεωτικό Μάθημα Κορμού: 1ου Εξαμήνου

Ωριαίο Πρόγραμμα

Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Ασκήσεων
Εργαστηριακές Φροντιστηριακές
4 - 2

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Παράδοση:
Τρίτη, 8.45 – 10.30, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, αμφιθέατρο 01

Ασκήσεις:
Τετάρτη, 8.45 – 10.30, κτήριο Χημικών Μηχανικών, αίθουσα 21
Παρασκευή, 10.45 – 12.30, κτήριο Γενικών Εδρών, αμφιθέατρο 303

Διδάσκοντες

Αρβανιτάκης Αλέξανδρος, ΔΕΠ - Επ.Καθηγητής
Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών
Τομ. Μαθηματικών
+30 210 772 1742 - κτ. Γεν.Εδ. Ε (Ζ), Γραφείο

Α. Καραμολέγκος, Επιστ. Συνεργάτης

Βιβλία Διδασκαλίας

-

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

-

Σύντομη περιγραφή της ύλης

Τεχνικές επίλυσης διαφορικών εξισώσεων α΄ και β΄ τάξης με σταθερούς συντελεστές. Ακολουθίες και σειρές. Διαφορικός λογισμός (διαφορικό, ανάπτυγμα Taylor, προσεγγίσεις). Ολοκληρωτικός λογισμός (αόριστο, ορισμένο και γενικευμένο ολοκλήρωμα, εφαρμογές). Εργαστηριακές υπολογιστικές ασκήσεις στον διαφορικό, ολοκληρωτικό λογισμό και στην Αναλυτική Γεωμετρία. Διανυσματικός λογισμός, ευθείες, επίπεδα, καμπύλες και επιφάνειες στον χώρο. Πίνακες, διανυσματικοί χώροι, ορίζουσες, γραμμικά συστήματα.

Βαθμολογία

-

Πρόγραμμα Παραδόσεων

-

Λεπτομερές Πρόγραμμα Παραδόσεων

-