Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Διερχόμενης Δέσμης Ηλεκτρονίων - ΤEM
Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης - SEM
Περιθλασίμετρο Ακτίνων Χ
Μηχανή Κόπωσης
Φασματόμετρο Raman
Ημερολόγιο Κρατήσεων
Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Ημερολόγιο Κρατήσεων για τα Όργανα

  • Ο πρώτος πίνακας αφορά στο Ημερολόγιο κρατήσεων για το Ηλεκτρονικό Mικροσκόπιο Σάρωσης - Jeol6380LV
  • Ο Δεύτερος Πίνακας αφορά στο Ημερολόγιο κρατήσεων για το Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Διερχόμενης Δέσμης Ηελεκτρονίων- Jeol 2100 HR, 200kV TEM
  • Ο τρίτος πίνακας αφορά στο Ημερολόγιο κρατήσεων για το Περιθλασίμετρο Ακτίνων Χ - Bruker D8 Focus
  • Ο τέταρτος πίνακας αφορά στο Ημερολόγιο κρατήσεων για τη Μηχανή Κόπωσης Instron 8800
  • Ο πέμπτος πίνακας αφορά στο Ημερολόγιο κρατήσεων για το Φασματόμετρο Raman

>> Προβολή Ημερολογίου σε Νέα Σελίδα