Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Διερχόμενης Δέσμης Ηλεκτρονίων - ΤEM
Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης - SEM
Περιθλασίμετρο Ακτίνων Χ
Μηχανή Κόπωσης
Φασματόμετρο Raman
Ημερολόγιο Κρατήσεων
Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Πρόσβαση Μελών

Χρήστης
Κωδικός