Κορμός
Κατεύθυνση
Δεξαμενή
Πρακτική Άσκηση I
Πρακτική Άσκηση ΙΙ
Διπλωματική
Βαθμολογία
Ωρολόγιο Πρόγραμμα
Πρόγραμμα Εξετάσεων
Erasmus+
Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Βαθμολογία

Η βαθμολογία σε όλα τα μαθήματα εκφράζεται με την κλίμακα 0-10, χωρίς τη χρήση κλασματικού μέρους και με βάση επιτυχίας το βαθμό 5. Εξαίρεση αποτελεί η Διπλωματική Εργασία, όπου επιτρέπεται η χρήση μισού βαθμού (0.5), και η βάση επιτυχίας είναι ο βαθμός 5.5. Ο βαθμός διπλώματος των σπουδαστών προκύπτει από το άθροισμα:

  • του μέσου όρου των βαθμών όλων των μαθημάτων που έλαβε ο σπουδαστής κατά τη διάρκεια των σπουδών του, με συντελεστή τέσσερα πέμπτα (4/5), και
  • του βαθμού της Διπλωματικής Εργασίας, με συντελεστή ένα πέμπτο (1/5).

Η συνολική επίδοση των σπουδαστών χαρακτηρίζεται με την ακόλουθη κλίμακα:

 

Άριστα 9 έως 10
Λίαν Καλώς 7 έως 8,99
Καλώς 5,5 έως 6,99
Μετρίως 5 έως 5,49
Κακώς κάτω του 5