Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Τεχνολογία Γεωτρήσεων - Λεπτομερές Πρόγραμμα Παραδόσεων


1η Εβδομάδα

Κεφάλαιο 1: ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Εισαγωγή στην περιστροφική διάτρηση.
- Τύποι περιστροφικών γεωτρυπάνων (χερσαία, θαλάσσια γεωτρύπανα).
- Μηχανολογικός εξοπλισμός περιστροφικού γεωτρυπάνου: σύστημα ανάρτησης, καθέλκυσης και ανέλκυσης της διατρητικής
   στήλης, σύστημα περιστροφής, αντλίες & σύστημα κυκλοφορίας ρευστών διάτρησης, μηχανισμός ασφάλειας, υποθαλάσσιος
   εξοπλισμός.

Προβολή VIDEO & διαφανειών (SLIDES).

    Χρήσιμες συνδέσεις:
 • Σημειώσεις Κεφαλαίου 1
  (Μέγεθος αρχείου: 1.18 ΜΒ)

Kef_1_2003.pdfKef_1_2003.pdf Kef_1_2003.pdf

 • Παρουσίαση Κεφαλαίου 1
  (Μέγεθος αρχείου: 3.29 ΜΒ)

Kef_1_new.ppsKef_1_new.pps Kef_1_new.pps


2η Εβδομάδα

Κεφάλαιο 2: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

- Κριτήρια ασφαλούς και αποτελεσματικού σχεδιασμού.
- Αλληλουχία εργασιών σχεδιασμού (διάγραμμα ροής).
- Επιλογή γεωμετρίας & εξοπλισμού.

    Χρήσιμες συνδέσεις:
 • Σημειώσεις Κεφαλαίου 2
  (Μέγεθος αρχείου: 0.23 ΜΒ)

Kef_2_2003.pdfKef_2_2003.pdf Kef_2_2003.pdf

 • Παρουσίαση Κεφαλαίου 2
  (Μέγεθος αρχείου: 0.30 ΜΒ)

Kef_2_new.ppsKef_2_new.pps Kef_2_new.pps

Κεφάλαιο 3: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

- Γεωπιέσεις και προέλευσή τους.
- Μέθοδοι πρόβλεψης και εκτίμησης γεωπιέσεων:
   Α. Ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων διαγραφιών (loggings) (ΕΦΑΡΜΟΓΗ).
   Β. Ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων διάτρησης (ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ).

Ασκήσεις προς παράδοση.

    Χρήσιμες συνδέσεις:
 • Σημειώσεις Κεφαλαίου 3
  (Μέγεθος αρχείου: 0.61 ΜΒ)

Kef_3_2003.pdfKef_3_2003.pdf Kef_3_2003.pdf

 • Παρουσίαση Κεφαλαίου 3
  (Μέγεθος αρχείου: 1.08 ΜΒ)

Kef_3_new.ppsKef_3_new.pps Kef_3_new.pps

 • Ασκήσεις εκτίμησης γεωπιέσεων προς παράδοση


3η Εβδομάδα

Κεφάλαιο 3: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

- Ρωγμάτωση σχηματισμών.
- Μέθοδοι εκτίμησης (έμμεσες και άμεσες) (ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ).


4η Εβδομάδα

Κεφάλαιο 4: ΡΕΥΣΤΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ

- Λειτουργίες και χαρακτηριστικά των ρευστών διάτρησης.
- Τύποι ρευστών διάτρησης.
- Μηχανική επεξεργασία (καθαρισμός) επιστρεφόμενων ρευστών.

Παράδοση ασκήσεων εκτίμησης γεωπιέσεων (κεφαλαίου 3) / Συζήτηση.

    Χρήσιμες συνδέσεις:
 • Σημειώσεις Κεφαλαίου 4
  (Μέγεθος αρχείου: 0.91 ΜΒ)

Kef_4_2003.pdfKef_4_2003.pdf Kef_4_2003.pdf

 • Παρουσίαση Κεφαλαίου 4
  (Μέγεθος αρχείου: 1.50 ΜΒ)

Kef_4_new.ppsKef_4_new.pps Kef_4_new.pps


5η Εβδομάδα

Κεφάλαιο 5: ΚΟΠΤΙΚΑ ΑΚΡΑ

- Εισαγωγή στη λειτουργία και τους τύπους των κοπτικών άκρων.
- Κοπτικά με ελάσματα (drag bits).
- Κοπτικά με περιστρεφόμενους κώνους (roller cone bits).
- Ειδική αναφορά στο τρίκωνο κοπτικό:
   Α. Παράμετροι σχεδιασμού τρίκωνων κοπτικών.
   Β. Υδραυλική συμπεριφορά τρίκωνων κοπτικών.
   Γ. Ταξινόμηση τρίκωνων κοπτικών.
- Αδαμαντοκορώνες ή αδαμαντοκοπτικά (diamond bits):
   Α. Αδαμαντοκορώνες με φυσικά ή συνθετικά διαμάντια.
   Β. Πολυκρυσταλλικά συμπαγή αδαμαντοκοπτικά (PDC bits).
   Γ. Θερμικά σταθερά πολυκρυσταλλικά αδαμαντοκοπτικά (TSP bits).
- Μηχανισμός αποσύνθεσης του πετρώματος, ανάλογα με τον τύπο του κοπτικού.
- Παράμετροι λειτουργίας κοπτικών άκρων υπό χρήση (ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ).

    Χρήσιμες συνδέσεις:
 • Σημειώσεις Κεφαλαίου 5
  (Μέγεθος αρχείου: 2.82 ΜΒ)

Kef_5_2003.pdfKef_5_2003.pdf Kef_5_2003.pdf

 • Παρουσίαση Κεφαλαίου 5
  (Μέγεθος αρχείου: 3.04 ΜΒ)

Kef_5_new.ppsKef_5_new.pps Kef_5_new.pps


6η Εβδομάδα

Κεφάλαιο 6: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

- Συνδεσμολογία διατρητικής στήλης: τετραγωνικό ή εξαγωνικό στέλεχος (kelly), διατρητικά στελέχη (drill pipes), σύνδεσμοι (tool
   joints), κατώτερη συνδεσμολογία (bottom hole assembly - BHA), βαριά διατρητικά στελέχη (heavy weight drill pipes - HWDP),
   αντίβαρα (drill collars), βοηθητικός εξοπλισμός.
- Παράμετροι και κριτήρια σχεδιασμού διατρητικής στήλης (ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ).
- Σχεδιασμός κατώτερης συνδεσμολογίας.

Ασκήσεις προς παράδοση.

    Χρήσιμες συνδέσεις:
 • Σημειώσεις Κεφαλαίου 6
  (Μέγεθος αρχείου: 1.29 ΜΒ)

Kef_6_2003.pdfKef_6_2003.pdf Kef_6_2003.pdf

 • Παρουσίαση Κεφαλαίου 6
  (Μέγεθος αρχείου: 0.94 ΜΒ)

Kef_6_new.ppsKef_6_new.pps Kef_6_new.pps


7η Εβδομάδα

Κεφάλαιο 6: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

- ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.

    Χρήσιμες συνδέσεις:
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Πίνακες διατρητικών στελεχών & συνδέσμων
  (Μέγεθος αρχείου: 0.76 ΜΒ)

Parartima_1_2003.pdfParartima_1_2003.pdf Parartima_1_2003.pdf

 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Τυπολόγιο σχεδιασμού διατρητικής στήλης
  (Μέγεθος αρχείου: 0.54 ΜΒ)

Parartima_2_2003.pdfParartima_2_2003.pdf Parartima_2_2003.pdf


8η Εβδομάδα

Κεφάλαιο 7: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ

- Λειτουργίες και τύποι σωλήνωσης.
- Εργασίες σωλήνωσης και εξοπλισμός.
- Σχεδιασμός της σωλήνωσης:
   Α. Γενικές αρχές σχεδιασμού σωλήνωσης.
   Β. Εκτίμηση βάθους έδρασης.
   Γ. Επιλογή γεωμετρίας και μηχανικών χαρακτηριστικών (ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ).

Παράδοση ασκήσεων σχεδιασμού διατρητικής στήλης (κεφαλαίου 6) / Συζήτηση.

    Χρήσιμες συνδέσεις:
 • Σημειώσεις Κεφαλαίου 7
  (Μέγεθος αρχείου: 0.88 ΜΒ)

Kef_7_2003.pdfKef_7_2003.pdf Kef_7_2003.pdf

 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: Πίνακες και διαγράμματα σχεδιασμού σωλήνωσης
  (Μέγεθος αρχείου: 0.88 ΜΒ)

Parartima_3_2003.pdfParartima_3_2003.pdf Parartima_3_2003.pdf

 • Παρουσίαση Κεφαλαίου 7
  (Μέγεθος αρχείου: 0.76 ΜΒ)

Kef_7_new.ppsKef_7_new.pps Kef_7_new.pps


9η Εβδομάδα

Κεφάλαιο 8: ΤΣΙΜΕΝΤΩΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

- Λειτουργίες και τύποι τσιμέντωσης:
   Α. Βασική τσιμέντωση.
   Β. Τσιμέντωση τελικής σωλήνωσης (liner).
- Προπαρασκευή και χαρακτηριστικά πολφού τσιμέντωσης (ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ).

    Χρήσιμες συνδέσεις:
 • Σημειώσεις Κεφαλαίου 8
  (Μέγεθος αρχείου: 2.44 ΜΒ)

Kef_8_2003.pdfKef_8_2003.pdf Kef_8_2003.pdf

 • Παρουσίαση Κεφαλαίου 8
  (Μέγεθος αρχείου: 3.42 ΜΒ)

Kef_8_new.ppsKef_8_new.pps Kef_8_new.pps


10η Εβδομάδα

Κεφάλαιο 9: ΚΕΚΛΙΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ

- Εισαγωγή στις κεκλιμένες και οριζόντιες γεωτρήσεις:
   Α. Ορισμοί.
   Β. Γεωμετρικές παράμετροι τροχιάς.
   Γ. Βασικοί τύποι τροχιάς.
- Εφαρμογές των κεκλιμένων και οριζόντιων γεωτρήσεων.
- Μηχανολογικός εξοπλισμός και σύστημα γεωπροσανατολισμού.
- Σχεδιασμός κεκλιμένων και οριζόντιων γεωτρήσεων.
- Μέθοδοι υπολογισμού τροχιάς (ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ).

Ασκήσεις προς παράδοση.

    Χρήσιμες συνδέσεις:
 • Σημειώσεις Κεφαλαίου 9
  (Μέγεθος αρχείου: 1.84 ΜΒ)

Kef_9_2003.pdfKef_9_2003.pdf Kef_9_2003.pdf

 • Παρουσίαση Κεφαλαίου 9 - Μέρος 1ο
  (Μέγεθος αρχείου: 4.41 ΜΒ)

Kef_9_part_1_new.ppsKef_9_part_1_new.pps Kef_9_part_1_new.pps

 • Παρουσίαση Κεφαλαίου 9 - Μέρος 2ο
  (Μέγεθος αρχείου: 5.18 ΜΒ)

Kef_9_part_2_new.ppsKef_9_part_2_new.pps Kef_9_part_2_new.pps

 • Παρουσίαση Κεφαλαίου 9 - Μέρος 3ο
  (Μέγεθος αρχείου: 1.38 ΜΒ)

Kef_9_part_3_new.ppsKef_9_part_3_new.pps Kef_9_part_3_new.pps

 • Παρουσίαση Κεφαλαίου 9 - Μέρος 4ο
  (Μέγεθος αρχείου: 0.44 ΜΒ)

Kef_9_part_4_new.ppsKef_9_part_4_new.pps Kef_9_part_4_new.pps

 • Ασκήσεις σχεδιασμού κεκλιμένων και οριζόντιων γεωτρήσεων προς παράδοση


11η Εβδομάδα

Κεφάλαιο 9: ΚΕΚΛΙΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 

- ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.

    Χρήσιμες συνδέσεις:
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: Τυπολόγιο σχεδιασμού κεκλιμένων γεωτρήσεων
  (Μέγεθος αρχείου: 0.30 ΜΒ)

Parartima_4_2003.pdfParartima_4_2003.pdf Parartima_4_2003.pdf

Κεφάλαιο 10: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

- Ολοκλήρωση σωληνωμένων γεωτρήσεων.
- Ολοκλήρωση μη σωληνωμένων γεωτρήσεων.
- Χρήση διάτρητου liner.
- 'Ελεγχος εισόδου άμμου (sand control).
- Αύξηση της διαπερατότητας με υδραυλική ρωγμάτωση ή χρήση οξέων.
- Ολοκλήρωση επιφανειακών εγκαταστάσεων (Christmas tree).

Προβολή VIDEO.

    Χρήσιμες συνδέσεις:
 • Σημειώσεις Κεφαλαίου 10
  (Μέγεθος αρχείου: 0.49 ΜΒ)

Kef_10_2003.pdfKef_10_2003.pdf Kef_10_2003.pdf

 • Παρουσίαση Κεφαλαίου 10
  (Μέγεθος αρχείου: 0.88 ΜΒ)

Kef_10_new.ppsKef_10_new.pps Kef_10_new.pps


12η Εβδομάδα

Κεφάλαιο 11: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ

- Προσδιορισμός χρόνου εκτέλεσης του έργου.
- Κατηγορίες κόστους.
- Προσδιορισμός κόστους διάτρησης (ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ).

Ασκήσεις προς τους φοιτητές.

Παράδοση ασκήσεων σχεδιασμού κεκλιμένων και οριζόντιων γεωτρήσεων (κεφαλαίου 9) / Συζήτηση.

    Χρήσιμες συνδέσεις:
 • Σημειώσεις Κεφαλαίου 11
  (Μέγεθος αρχείου: 0.43 ΜΒ)

Kef_11_2003.pdfKef_11_2003.pdf Kef_11_2003.pdf

 • Παρουσίαση Κεφαλαίου 11
  (Μέγεθος αρχείου: 0.32 ΜΒ)

Kef_11_new.ppsKef_11_new.pps Kef_11_new.pps

 • Ασκήσεις εκτίμησης κόστους διάτρησης προς παράδοση


13η Εβδομάδα

Κεφάλαιο 12: ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

- Τεχνική υπο-σταθμισμένης διάτρησης (underbalanced drilling).
- Τεχνική όρυξης γεωτρήσεων μικρής διαμέτρου (slim hole drilling).
- Τεχνική όρυξης με σύστημα περιελιγμένου σωλήνα (coiled tubing drilling).

Παράδοση ασκήσεων υπολογισμού κόστους διάτρησης (κεφαλαίου 11) / Συζήτηση.

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΥΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ.

    Χρήσιμες συνδέσεις:
 • Σημειώσεις Κεφαλαίου 12
  (Μέγεθος αρχείου: 0.81 ΜΒ)

Kef_12_2003.pdfKef_12_2003.pdf Kef_12_2003.pdf

 • Παρουσίαση Κεφαλαίου 12
  (Μέγεθος αρχείου: 9.97 ΜΒ)

Kef_12_new.ppsKef_12_new.pps Kef_12_new.pps