Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Διαδραστικό υλικό εργαστηρίου

Παράδειγμα διαδραστικού υλικού για την κατανόηση του εργαστηρίου.

Διαδραστικό υλικό

Οπτικές Ιδιότητες - optical_properties_3.ppt - 9.909 kb
Οπτικές Ιδιότητες των κυριοτέρων πετρογενετικών ορυκτών - front_pagecontents.pdf - 180 kb (εξώφυλλο και περιεχόμενα)
Γρανάτης - garnet.pdf - 153 kb
Ολιβίνης - olivine.pdf - 160 kb
Τιτανίτης - titanite.pdf - 216 kb
Ζοϊσίτης-Κλινοζοϊσίτης - zoisite-clinozoisite.pdf - 1.427 kb
Επίδοτο-Πιστακίτης - epidote.pdf - 155 kb
Κυανίτης - kyanite.pdf - 151 kb
Σιλλιμανίτης - sillimanite.pdf - 140 kb
Ανδαλουσίτης - andalusite.pdf - 145 kb
Σταυρόλιθος - staurolite.pdf - 155 kb
Ενστατίτης - enstatite.pdf - 145 kb
Αυγίτης - augite.pdf - 243 kb
Διοψίδιος - diopside.pdf - 176 kb
Τρεμολίτης-Ακτινόλιθος - tremolite-actinolite.pdf - 299 kb
Κεροστίλβη - hornblende.pdf - 232 kb
Βιοτίτης - biotite.pdf - 142 kb
Μοσχοβίτης - muscovite.pdf - 145 kb
Χλωρίτης - chlorites.pdf - 164 kb
Τάλκης - talc.pdf - 95 kb
Σερπεντίνης - serpentine.pdf - 188 kb
Χαλαζίας - quartz.pdf - 133 kb
Καλιο-νατριούχοι Άστριοι - K-Nafeldspars.pdf - 288 kb
Πλαγιόκλαστα - plagioclase.pdf - 238 kb
Ασβεστίτης - calcite.pdf - 144 kb
Δολομίτης - dolomite.pdf - 95 kb
Χρωμίτης - chromite.pdf - 86 kb
Κορούνδιο - corunde.pdf - 94 kb

Εργαστηριακές Ασκήσεις 3-8

Μαγματικά Πετρώματα

Μαγματικά πετρώματα είναι εκείνα, τα οποία προέρχονται από τη στερεοποίηση του μάγματος, δηλαδή ενός φυσικού τηγμένου υλικού πετρωμάτων, που περιέχει αιωρούμενους κρυστάλλους ή θραύσματα πετρωμάτων, καθώς και διαλυμένα ή απομιγμένα αέρια.

 

 

 

 

  

 

 (animation από http://www.fi.edu/fellows/payton/rocks/create/igneous.htm)

Ταξινόμηση Μαγματικών Πετρωμάτων - igneous_rocks_classification.ppt - 1.097 kb
Μικροσκοπία Μαγματικών Πετρωμάτων - igneous_rocks_microscopic_features.ppt - 7.296 Kb
Μακροσκοπική Μελέτη Μαγματικών Πετρωμάτων - igneous_rocks_table_of_handspeciments.pdf - Πίνακας Εργαστηριακών Δειγμάτων 98 kb
Μακροσκοπική Μελέτη Μαγματικών Πετρωμάτων - igneous_rocks_macroscopic_features.ppt - Μακροσκοπική Περιγραφή 23.708 kb

Εργαστηριακές Ασκήσεις 9-10

Ιζηματογενή Πετρώματα

 

Τα ιζηματογενή πετρώματα σχηματίζονται από υλικό που προκύπτει από την καταστροφή άλλων πετρωμάτων (μαγματικών, ιζηματογενών, μεταμορφωμένων), στην επιφάνεια της γης.

 

 

 

 

 

 

(animation από http://www.fi.edu/fellows/payton/rocks/create/sediment.htm)

Σχηματισμός - Ταξινόμηση Ιζηματογενών Πετρωμάτων - sedimentary_rocks__formation_classification.ppt - 477 kb
Μικροσκοπία Ιζηματογενών Πετρωμάτων - sedimentary_rocks_microscopic_features.ppt - 1.155 kb
Μακροσκοπική Μελέτη Ιζηματογενών Πετρωμάτων - sedimentary_rocks_table_of_handspeciments.pdf - Πίνακας Εργαστηριακών Δειγμάτων 87 kb
Μακροσκοπική Μελέτη Ιζηματογενών Πετρωμάτων - sedimentary_rocks_macroscopic_features_.ppt - Μακροσκοπική Περιγραφή 507 kb

Εργαστηριακές Ασκήσεις 11-12

Μεταμορφωμένα Πετρώματα

 

Μεταμορφωμένα πετρώματα είναι εκείνα τα οποία σχηματίστηκαν στο εσωτερικό της γης, από άλλα προϋπάρχοντα πετρώματα, τα οποία τροποποιήθηκαν ιστολογικά, ορυκτολογικά ή και χημικά, ενώ παρέμεναν σε στερεή κατάσταση, λόγω μεταβολής των συνθηκών Πίεσης και Θερμοκρασίας.

 

 

 

 

(animation από http://www.fi.edu/fellows/payton/rocks/create/metamorph.htm)

Ταξινόμηση Μεταμορφωμένων Πετρωμάτων
Μεταμορφωμένα Πετρώματα - metamorphic_rocks.pdf - Μελέτη Εργαστηριακών Δειγμάτων 107 kb

Εργαστηριακή Άσκηση 13

Επανάληψη

Επανάληψη - Epanalipsi_3.pdf - Γενικά 94 kb
Ορυκτά τα οποία μελετήθηκαν στα πλαίσια του Εργαστηρίου της Πετρολογίας - Epanalipsi_1.pdf - 143kb
Ιδιότητες Ορυκτών τα οποία μελετήθηκαν στα πλαίσια του Εργαστηρίου της Πετρολογίας - Epanalipsi_2.pdf - 148kb
Επανάληψη - Epanalipsi_4.pdf - Μικροσκόπιο-Πίνακας 115 kb