Λογισμικό
Εξοπλισμός
Πρόγραμμα
Ανακοινώσεις
Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Λογισμικό

Το PCLabτων Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών διαθέτει το εξής λογισμικό:

  • Ms Office
  • MS Project
  • MINITAB
  • AquaChem
  • FactSage
  • Autocad
  • RocScience
  • Surfer
  • MathCad
  • Visual Studio

Μαθήματα ή άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες των οποίων η διεξαγωγή απαιτεί χρήση λογισμικού που δεν έχει αποκτηθεί και εγκατασταθεί επισήμως, γίνονται με την αποκλειστική ευθύνη των διδασκόντων και μόνο από φορητά μέσα αποθήκευσης, απαγορευομένης της μόνιμης εγκατάστασης του στους σκληρούς δίσκους των συστημάτων. Οι χρήστες θα έχουν πρόσβαση μόνο στο λογισμικό που καλύπτει τις ανάγκες του μαθήματος (ή των μαθημάτων) στο οποίο έχουν εγγραφεί, όπως και σε γενικής φύσεως προγράμματα.

Η μόνιμη εγκατάσταση λογισμικού που έχει δηλωθεί ως ελεύθερο, γίνεται μετά από έγκριση του Διευθυντή του ΕΠΥ και με φροντίδα του διαχειριστή.
 
Η υποστήριξη του λογισμικού για την διδασκαλία γίνεται με ευθύνη του μέλους ΔΕΠ που έχει αναλάβει το μάθημα, στο οποίο χρησιμοποιείται το λογισμικό.
 
Η έννοια της ασφάλειας των εγκαταστάσεων του ΕΠΥ, δεν περιορίζεται μόνο στον μηχανογραφικό εξοπλισμό αλλά επεκτείνεται και στο λογισμικό (προγράμματα, δεδομένα, κ.λ.π)
 
Δεν επιτρέπεται, για κανένα λόγο και με κανένα τρόπο, η επέμβαση ή αλλαγή στο επισήμως εγκατεστημένο λογισμικό και ιδίως στο λειτουργικό σύστημα και τα άλλα βασικά αρχεία των υπολογιστών.
 
Η εγγραφή αρχείων δεδομένων και αποτελεσμάτων και η προσωρινή εγκατάσταση προγραμμάτων που έχουν εκπονηθεί από τους χρήστες στο πλαίσιο των μαθημάτων ή ασκήσεων είναι ελεύθερη. Η μέριμνα, όμως, για την ασφάλεια των αρχείων αυτών ανήκει αποκλειστικά στους χρήστες, στους οποίους συνίστανται να κρατούν αντίγραφα των εργασιών τους σε φορητά μέσα αποθήκευσης.