Προϋποθέσεις
Προδιδακτορικά
Διατμηματικά
Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών
Ηλεκτρονική Κατάθεση
Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Προϋποθέσεις για Μεταπτυχιακές Σπουδές

Χώρος Προέλευσης Σπουδαστών

Στη Σχολή γίνονται κατ' αρχήν δεκτοί από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης, μετά από ανοικτή προκήρυξη Διδακτορικών Διατριβών:

 • Aπόφοιτοι του Ε.Μ.Π. και των άλλων Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας
 • Aπόφοιτοι λοιπών Α.Ε.Ι. της χώρας, θετικής κυρίως, κατεύθυνσης και γενικότερα κατεύθυνσης συμβατής με το ευρύτερο περιεχόμενο του προγράμματος
 • Οι κάτοχοι Μ.Δ.Ε., MSc, DEA, ή άλλου ισοδύναμου τίτλου, νόμιμα αναγνωρισμένων, τα οποία είναι συναφή με τις Επιστημονικές Περιοχές, τις Κατευθύνσεις και Υποκατευθύνσεις του Π.Π.Μ.Σ. της Σχολής, με την προϋπόθεση κατοχής πρώτου Διπλώματος του Ε.Μ.Π. ή Πτυχίου άλλων Α.Ε.Ι. ελληνικών ή ξένων νόμιμα αναγνωρισμένου
 • Διπλωματούχοι και πτυχιούχοι που έχουν αποδεδειγμένα 5ετή τουλάχιστον εμπειρία στο γνωστικό πεδίο κάποιας διδακτορικής διατριβής απ’ αυτές που θα έχουν προκηρυχθεί από τη Σχολή
 • τελειόφοιτοι του Ε.Μ.Π. ή ΑΕΙ των παραπάνω κατηγοριών, εφόσον καταθέσουν αποδεικτικά στοιχεία ότι η απόκτηση του πτυχίου τους θα προηγηθεί της έναρξης του Π.Π.Μ.Σ. Μέχρις ότου αρθεί η εκκρεμότητα αυτή δεν θα εκδίδεται κανένα πιστοποιητικό στον ενδιαφερόμενο.

Όμοια, σε όλα τα Διεπιστημονικά - Διατμηματικά Π.Μ.Σ του Ε.Μ.Π. γίνονται κατ' αρχήν δεκτοί από τις αντίστοιχες Ειδικές Διατμηματικές Επιτροπές, μετά από ανοικτή προκήρυξη για Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης:

 • Απόφοιτοι του Ε.Μ.Π. και των άλλων Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας
 • Απόφοιτοι λοιπών Α.Ε.Ι. της χώρας, θετικής κυρίως, κατεύθυνσης.
 • Απόφοιτοι Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, θετικής κυρίως κατεύθυνσης, με σπουδές νόμιμα αναγνωρισμένες ως ισότιμες των ελληνικών Α.Ε.Ι., με πτυχίο επιπέδου M.Sc. ή M. Eng. ή άλλου ισοδύναμου τίτλου
 • Τελειόφοιτοι του Ε.Μ.Π. ή ΑΕΙ των παραπάνω κατηγοριών, εφόσον καταθέσουν αποδεικτικά στοιχεία ότι η απόκτηση του πτυχίου τους θα προηγηθεί της έναρξης του Δ.Π.Μ.Σ. Μέχρις ότου αρθεί η εκκρεμότητα αυτή δεν θα εκδίδεται κανένα πιστοποιητικό στον ενδιαφερόμενο
 • Απόφοιτοι άλλων Τμημάτων / Σχολών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις

 Προϋποθέσεις, κριτήρια επιλογής και εγγραφής

Γενική προϋπόθεση επιλογής και εγγραφής των Υποψηφίων Διδακτόρων ή Μεταπτυχιακών Φοιτητών για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος ή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης αντίστοιχα, είναι η κατοχή γνώσης ενός ελάχιστου επιστημονικού υπόβαθρου. Το υπόβαθρο αυτό περιέχει ένα σύνολο προαπαιτούμενων  προπτυχιακών μαθημάτων της Σχολής ή άλλων Σχολών του Ιδρύματος ή και άλλων Α.Ε.Ι., τα οποία καλύπτουν τις θεμελιώδεις γνώσεις, στο ευρύτερο διεπιστημονικό αντικείμενο της Σχολής ή των Σχολών που χορηγούν το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, για την περίπτωση των Δ.Π.Μ.Σ.
Τα αποδεικτικά γνώσης του παραπάνω υποβάθρου καλύπτονται είτε με τα αναλυτικά περιεχόμενα των προηγούμενων σπουδών και υπόμνημα σταδιοδρομίας του ενδιαφερόμενου, είτε με την προεγγραφή του για παρακολούθηση και την επιτυχή εξέταση στα προπτυχιακά μαθήματα που καθορίζουν η Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής, ή η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή στην περίπτωση των Δ.Π.Μ.Σ. Ειδικότερα για τα Δ.Π.Μ.Σ., εφόσον τα προαπαιτούμενα προπτυχιακά μαθήματα είναι λιγότερα των τριών, η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή αποφασίζει για την ενδεχόμενη παράλληλη παρακολούθησή τους από τον μεταπτυχιακό φοιτητή, υπό την προϋπόθεση ότι η επιτυχής εξέταση σε αυτά θα γίνει πριν από την έναρξη των μεταπτυχιακών μαθημάτων για τα οποία είναι προαπαιτούμενα.

Τέλος ως συμπληρωματικά κριτήρια λαμβάνονται υπόψη και τα παρακάτω:

 • Η σειρά του βαθμού του διπλώματος / πτυχίου σε σχέση με τους βαθμούς των υπολοίπων αποφοίτων στο ίδιο Τμήμα / Σχολή και Ακαδημαϊκό έτος
 • Η ερευνητική ή και τεχνολογική δραστηριότητα του υποψηφίου
 • Οι γνώσεις πληροφορικής
 • Η γνώση ξένης γλώσσας
 • Οι συστατικές επιστολές
 • Εφόσον ο υποψήφιος είναι υπάλληλος, οι ανάγκες και προοπτικές του φορέα από τον οποίο προέρχεται