Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο
Μαθήματα
Παρακολούθηση & Εξέταση
Διδακτορική Διατριβή
Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Π.Π.Μ.Σ

Διάρκεια και αντικείμενο των τετραμήνων:

1ο τετράμηνο, Οκτωβρίου - Ιανουαρίου: 12 διδακτικές εβδομάδες, διακοπές Χριστουγέννων δύο εβδομάδες και περίοδος ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και εξετάσεων δύο εβδομάδες.

2ο τετράμηνο, Φεβρουαρίου - Μαϊου: 12 διδακτικές εβδομάδες, δύο εβδομάδες ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και εξετάσεων και δύο εβδομάδες διακοπών Πάσχα.

3ο τετράμηνο, Ιουνίου - Σεπτεμβρίου: Έγκριση θέματος Διδακτορικής Διατριβής από Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής και έναρξη εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής. Δυνητικά, η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης της Σχολής μπορεί να αποφασίζει να γίνεται αυτή η διαδικασία έγκρισης του θέματος της Διδακτορικής Διατριβής με την έναρξη των μαθημάτων του 1ου τετραμήνου.

Όλα τα τετράμηνα έχουν δεκαήμερη ανοχή στην ολοκλήρωση του εξεταστικού αντικειμένου τους π.χ. οι εξετάσεις πρώτου τετραμήνου μπορεί να διεξάγονται το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου ή του Οκτωβρίου, αντίστοιχα.

Εγγραφή των επιτυχόντων υποψηφίων ως Υποψηφίων Διδακτόρων στο Π.Π.Μ.Σ., αμέσως μετά την επιλογή τους εντός του μηνός Οκτωβρίου.

Εγγραφή των Υποψηφίων Διδακτόρων σε μαθήματα των τετραμήνων και σε προαπαιτούμενα προπτυχιακά μαθήματα (σε ιδιαίτερο κατάλογο): Μία εβδομάδα πριν από την πρώτη εβδομάδα διεξαγωγής των μαθημάτων.

Μέχρι τέλους της πρώτης εβδομάδας των μαθημάτων είναι δυνατή η αλλαγή ενός το πολύ μαθήματος επιλογής ή και η παραίτηση από μάθημα.

Εντός της 2ης εβδομάδας από την έναρξη των μαθημάτων κάθε τετραμήνου, η Γραμματεία εκδίδει κατάλογο εγγεγραμμένων σε κάθε μάθημα και τον αποστέλλει στους αντίστοιχους διδάσκοντες και στην Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης της Σχολής. Εκδίδει επίσης χωριστό κατάλογο με τα προαπαιτούμενα μαθήματα των Υποψηφίων Διδακτόρων και τον διαβιβάζει στις αντίστοιχες Γραμματείες των Σχολών.