Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο
Μαθήματα
Παρακολούθηση & Εξέταση
Διδακτορική Διατριβή
Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Μαθήματα στο Π.Π.Μ.Σ της Σχολής

Προδιδακτορικά μαθημάτα που προσφέρονται από τη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών:

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Κατεύθυνση 1 Κατεύθυνση 2
 Γ ν ω σ τ ι κ ά   Π ε δ ί α
Α. Γεωλογία
 • Στρωματογραφία
 • Τεκτονική - Γεωδυναμική
 • Γεωμορφολογία
Β. Εφαρμοσμένη Γεωλογία
 • Υδρογεωλογία
 • Τεχνική Γεωλογία
 • Περιβαλλοντική Γεωλογία
 • Ορυκτολογία
 • Πετρολογία
 • Κοιτασματολογία
 • Γεωχημεία
 • Εφαρμοσμένη Ορυκτολογία
Μαθήματα εμβάθυνσης
 • Γεωλογικές Χαρτογραφήσεις
 • Ιζηματολογία.
 • Kεφάλαια Περιβαλλοντικής Γεωλογίας
Στον πίνακα μαθημάτων της 1ης κατεύθυνσης περιλαμβάνονται και τα εξής μαθήματα που διδάσκονται σε Διατμηματικά Π.Μ.Σ.:
 • Προχωρημένη Υδρογεωλογία.
 • Υδρολογία Υπόγειων Νερών και
  Μεταφορά Ρύπων.
 • Διαχείριση Υδατικών Πόρων..
 • Συστήματα Γεωγραφικών
  Πληροφοριών στους Υδατικούς Πόρους.
 • Τεχνική Γεωλογία Υπόγειων Εργων.
 • Μηχανική των Πετρωμάτων.
 • Ειδικά θέματα Εδαφομηχανικής.
 • Υπόγεια Νερά και Αντιμετώπισή τους.
 • Αξιοποίηση, Διαχείριση και
  Προστασία Υπόγειων Υδροφορέων.
 • Παράκτιο Περιβάλλον
 • Θαλάσσια Γεωλογία
 • Οπτικές Μέθοδοι Μελέτης Ορυκτών και Πετρωμάτων.
 • Φυσικοχημικές Μέθοδοι Ανάλυσης
 • Αργιλικές Πρώτες Ύλες &Κεραμικά Προϊόντα
 • Πετρολογία Μεταμορφωμένων Πετρωμάτων
 • Εμβάθυνση στην Ανθρακοπετρογραφία
 • Εμβάθυνση στη Μικροσκοπία Μεταλλευμάτων, Βιομηχανικών Ορυκτών & Πετρωμάτων
 • Στερεές Ορυκτές Καύσιμες Ύλες
 • Γεωχημεία
Σημείωση: Όλα τα μαθήματα θα διδάσκονται
τρεις (3) ώρες εβδομαδιαίως (θεωρία και ασκήσεις).

 

ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ
1.   ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ
1.1. θεωρία και Τεχνολογία Σκωριών
1.2. Χημεία Υψηλών Θερμοκρασιών
1.3. Στατιστικός Σχεδιασμός και Ανάλυση Πειραμάτων
1.4. Ανάπτυξη Μαθηματικών Μοντέλων και Προσομοίωση Διεργασιών
1.5. Τεχνική Μεταλλουργικών και Χημικών Διεργασιών
1.6. Προχωρημένη Χημική Κινητική στις Μεταλλουργικές         Διεργασίες
2.   ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
2.1. Σχεδιασμός Τεχνικών Βιοχημικών Διεργασιών στην Περιβαλλοντική Μηχανική
2.2. Σχεδιασμός Τεχνικών Φυσικοχημικών Διεργασιών στην Περιβαλλοντική Μηχανική
2.3. Οικονομία Περιβάλλοντος
2.4. Απορρύπανση Εδαφών
2.5. Χημεία Ατμόσφαιρας και Ατμοσφαιρική Ρύπανση
2.6. Προχωρημένη Περιβαλλοντική Υδατική Χημεία
3.   ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
3.1. Σχεδίαση Δομής και Ιδιοτήτων στα Μεταλλικά Υλικά
3.2. Τριβολογία
3.3. Υπολογιστική Ρεολογία και Μορφοποίηση Πολυμερών
3.4.Προηγμένη Χημική Θερμοδυναμική
3.5. Προηγμένη Κεραμική
3.6 Κατεργασίες Αφαίρεσης Υλικού – Ειδικά Κεφάλαια
3.7. Μαγνητικά Υλικά
4.   ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ
4.1. Εμβάθυνση στη Φυσικοχημεία Επιφανειών και Κολλοειδών
4.2. Φυσικοχημεία της Επίπλευση
4.3.Προχωρημένα Μαθήματα Μηχανικής Προπαρασκευής Μεταλλευμάτων και Βιομηχανικών Ορυκτών

 

ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ
 1. Ειδικά Θέματα Σχεδιασμού Γεωτρήσεων
 1. Θερμοδυναμική Συμπεριφορά Ρευστών Υδρογονανθράκων
 1. Σχεδιασμός και Ανάλυση Μεταλλευτικών Συστημάτων
 1. Περιβάλλον και Μεταλλευτική Δραστηριότητα-Ειδικά Θέματα
 1. Οικονομία των Βιομηχανικών Ορυκτών
 1. Μέθοδοι Υπογείου Εκμεταλλεύσεως Κοιτασμάτων
 2. Τάση στα Πετρώματα και η Μέτρησή της
 1. Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής