Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο
Μαθήματα
Παρακολούθηση & Εξέταση
Διδακτορική Διατριβή
Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Παρακολούθηση - Εξέταση - Βαθμολογία Μαθημάτων Π.Π.Μ.Σ

Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν επιτυχώς έξι (6) μαθήματα, εκ των οποίων το ανώτερο δύο (2) Προπτυχιακά, ανάλογα με την ειδικότητα και τις ανάγκες τους.

Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες Διπλωματούχοι Μηχανικοί άλλων Σχολών και Α.Ε.Ι., καθώς και οι Υποψήφιοι Διδάκτορες με 4ετείς προπτυχιακές σπουδές ανάλογα με το είδος των σπουδών αυτών και το γνωστικό αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής που θα εκπονήσουν, επιλέγουν μέχρι τρία (3) επιπλέον μαθήματα, με την υπόδειξη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, από τον κατάλογο των Μεταπτυχιακών ή των Προπτυχιακών μαθημάτων, τα οποία παρακολουθούν και εξετάζονται πριν την τελική αποδοχής τους ως Υποψήφιοι Διδάκτορες.

Οι κάτοχοι Μ.Δ.Ε., MSc, DEA ή άλλου ισοδύναμου τίτλου, ανάλογα με τα μεταπτυχιακά μαθήματα που έχουν παρακολουθήσει και εξετασθεί, απαλλάσσονται των υποχρεώσεων των Προδιδακτορικών Μαθημάτων της Σχολής ή χρεώνονται έως τρία (3) μαθήματα, με εισήγηση της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και έγκριση της Συντονιστικής Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί και οι Πτυχιούχοι Θετικών Επιστημών με 5ετή τουλάχιστον πείρα σε αντικείμενα της γνωστικής περιοχής για την οποία εκδηλώνουν ενδιαφέρον, απαλλάσσονται από μέρος ή από το σύνολο των προδιδακτορικών μεταπτυχιακών μαθημάτων, κατόπιν εισήγησης των τριμελών Συμβουλευτικών Επιτροπών και την έγκριση της Συντονιστικής Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών. Ανάλογα με την περίπτωση μπορούν να χρεωθούν έως τρία (3) μαθήματα.

Υπό ομαλή ροή σπουδών τα μαθήματα μπορούν να ολοκληρωθούν σε δύο τετράμηνα. Σε περίπτωση που χρεώνονται μαθήματα προκειμένου να καλυφθεί η ελάχιστη προαπαιτούμενη γνώση μπορεί να απαιτηθεί και 3ο τετράμηνο.

Η επίδοση των Υποψήφιοι Διδάκτορες στα μαθήματα απαιτεί ελάχιστο βαθμό επιτυχίας 6. Εάν ένας Μ.Φ. έχει βαθμό 5 σε ένα μόνο μάθημα και ο μέσος όρος των μαθημάτων είναι μεγαλύτερος του 6 θα προάγεται. 

Σε περίπτωση αποτυχίας σε ένα ή περισσότερα μαθήματα ή μη επίτευξη του μέσου όρου, παρέχεται η ευχέρεια μιας μόνον δεύτερης εξέτασης.

Η Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών μετά από εισήγηση της 3μελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, μπορεί να επιτρέψει αλλαγή εγγραφής το μέγιστο σε δύο (2) μαθήματα των Υποψήφιοι Διδάκτορες αν δεν επιτευχθούν τα προαναφερθέντα.

Οι υποχρεώσεις των Υποψήφιοι Διδάκτορες ως ανωτέρω πρέπει να ολοκληρώνονται το αργότερο σε 4 τετράμηνα.

Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης των υποχρεώσεων του Υποψήφιοι Διδάκτορες, με εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης της Σχολής, διακόπτονται οι μεταπτυχιακές σπουδές του και του χορηγείται βεβαίωση στην οποία φαίνονται τα μαθήματα που παρακολούθησε επιτυχώς.

Μετά την επιτυχή κάλυψη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Μαθημάτων, ο Υποψήφιοι Διδάκτορες ακολουθεί το συνήθη ερευνητικό κύκλο, ελάχιστης συνολικής διάρκειας (από την εγγραφή του) τριών (3) πλήρων ακαδημαϊκών ετών.