Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο
Μαθήματα
Παρακολούθηση & Εξέταση
Διδακτορική Διατριβή
Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Η Διδακτορική Διατριβή

Για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος του ΕΜΠ απαιτείται κατ’ αρχήν η αίτηση του υποψηφίου στη Σχολή, η επιλογή του από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης και η εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής. Ειδικότερα:

1. Για κάθε Υποψήφιο Διδάκτορα ορίζεται τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή, από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης της Σχολής, μετά από εισήγηση του Τομέα. Ο επιβλέπων τη διατριβή (μέλος της παραπάνω τριμελούς επιτροπής) είναι μέλος ΔΕΠ του Τομέα και ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή της Σχολής. Από τα άλλα δύο μέλη το ένα μπορεί να είναι Λέκτορας της οικείας Σχολής, εφόσον είναι μόνιμος ή έχει συμπληρώσει τουλάχιστον τριετή θητεία, ή ερευνητής αναγνωρισμένου Ερευνητικού Κέντρου ή Ιδρύματος, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος και με επαρκή επιστημονική ή ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα.

2.  Ένα μέλος ΔΕΠ δεν μπορεί να επιβλέπει περισσότερους από έξι (6) Υποψήφιο Διδάκτορα Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης της Σχολής μπορεί να εγκρίνει την υπέρβαση του ορίου αυτού κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του Τομέα.

3. Το θέμα της διατριβής ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης, μετά από εισήγηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής σε συνεργασία με τον Υποψήφιο Διδάκτορα και κοινοποιείται στον Τομέα. Κατά τη διαδικασία ορισμού του θέματος συνιστάται, ο Υποψήφιος Διδάκτορας να υποβάλει στη Συμβουλευτική Επιτροπή πρόταση η οποία να περιλαμβάνει και τα παρακάτω:

  • Σύντομη ανασκόπηση της πιο πρόσφατης βιβλιογραφίας από την οποία να αναδεικνύεται η ανάγκη πρόσθετης έρευνας στην προτεινόμενη θεματική περιοχή.
  • Τη στενότερη επιστημονική περιοχή στην οποία θα στοχεύει η διατριβή και το θέμα της.
  • Τις μεθόδους ανάλυσης, έρευνας που κατ΄ αρχήν κρίνονται δόκιμες και επαρκείς.
  • Ένα χρονοδιάγραμμα εργασίας.

4. Η συνολική διάρκεια από την εγγραφή του Υποψήφιο Διδάκτορα μέχρι και την εκπόνηση, συγγραφή και χορήγηση του Διδακτορικού Διπλώματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία πλήρη ακαδημαϊκά έτη (έξι ακαδημαϊκά εξάμηνα), εκ των οποίων δυο τουλάχιστον έτη διατίθενται υποχρεωτικά για την κυρίως Διδακτορική Διατριβή μετά την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων του Π.Π.Μ.Σ.

5. Μετά την ανάθεση της Διδακτορικής Διατριβής και τον καθορισμό του θέματος, ο Υποψήφιος Διδάκτορας έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί, σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα, την υλικοτεχνική υποδομή του Τομέα, στα όρια των υφισταμένων δυνατοτήτων και κανόνων που έχει καθιερώσει ο Τομέας και η πρακτική.

6. Η Συμβουλευτική Επιτροπή κάθε Υποψήφιου Διδάκτορα με πρωτοβουλία και ευθύνη του επιβλέποντα, συνεδριάζει με συμμετοχή του Υποψήφιου Διδάκτορα, που υποβάλλει έγκαιρα και σχετικό υπόμνημα, τουλάχιστον μία φορά ανά εξάμηνο, με σκοπό την ενημέρωσή της, τον έλεγχο και το συντονισμό της εργασίας. Στηριζόμενη στις παραπάνω συνεδριάσεις, η Συμβουλευτική Επιτροπή υποβάλλει σχετική έκθεση προόδου στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης της Σχολής και κοινοποίηση στον Τομέα, στο τέλος κάθε έτους και τελική έκθεση, με σαφή τεκμηρίωση των πρωτότυπων σημείων που προάγουν την επιστήμη, μετά την υποβολή του τελικού κειμένου της Διδακτορικής Διατριβής από τον Υποψήφιο Διδάκτορα

7. Η τελική κρίση της διατριβής γίνεται από επταμελή Εξεταστική Επιτροπή που απαρτίζεται από τα τρία μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής (εφόσον είναι όλα μέλη ΔΕΠ) και άλλα μέλη ΔΕΠ που έχουν συγγενή προς το αντικείμενο της διατριβής επιστημονική ειδικότητα και μπορούν ορισμένα να ανήκουν σε άλλη Σχολή του Ε.Μ.Π. ή σε άλλο ΑΕΙ. Τουλάχιστον τρία από τα μέλη της επιτροπής ανήκουν στη βαθμίδα του Καθηγητή. Η συγκρότηση της εξεταστικής επιτροπής γίνεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης της Σχολής, μετά από πρόταση της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Προϋπόθεση για τον ορισμό της εξεταστικής επιτροπής αποτελεί η αποδοχή μιας τουλάχιστον δημοσίευσης, από τη διατριβή, σε έγκριτο διεθνές επιστημονικό περιοδικό με κριτές.

8. Η προφορική ανάπτυξη και υποστήριξη της διατριβής από τον υποψήφιο γίνεται δημόσια, ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής. Ο επιβλέπων τη διατριβή είναι υπεύθυνος για την έγκαιρη γνωστοποίηση στον Τομέα και τη Σχολή του τόπου και χρόνου υποστήριξης της διατριβής.

9. Μετά την έγκριση της Διδακτορικής Διατριβής ο υποψήφιος υποβάλλει στη Γραμματεία της Σχολής αίτηση για αναγόρευση, καταθέτοντας δώδεκα (12) αντίγραφα και εβδομήντα πέντε (75) περιλήψεις (στα Ελληνικά και Αγγλικά). Μαζί με την αίτηση υποβάλλει και τα παρακάτω δικαιολογητικά:
- Βιογραφικό σημείωμα.
- Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος.
- Έντυπο “Στοιχείων Διδάκτορα και Διδακτορικού” (για το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών).