Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο Σάρωσης - SEM (Jeol6380LV)

Το σύστημα αναλυτικού ηλεκτρονικού μικροσκοπίου τύπου JEOL6380LV καλύπτει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών και περιλαμβάνει:

  • Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (SEM, Scanning Electron Microscopy) με δυνατότητα ονομαστικής μεγέθυνσης από 10 μέχρι 300.000 φορές, για μορφολογική παρατήρηση γεωλογικών, μεταλλουργικών, πολυμερών κλπ δειγμάτων και λήψη εικόνων μεγάλης ευκρίνειας δευτερογενών (Secondary Electron Images) και πισωσκεδαζομένων (Backscattered Electron Images) ηλεκτρονίων, και

  • Σύστημα για στοιχειακή μικροανάλυση με φασματόμετρο ακτίνων Χ διασπαρμένης ενέργειας (EDS, Energy Dispersive System), για ποιοτική και ποσοτική μικροανάλυση και χαρτογράφηση κατανομής στοιχείων (element mapping).

Χώρος

1.16, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών, 1ος όροφος


Ανθρώπινο Δυναμικό

Επιστημονικός Υπεύθυνος (ΕΥ): Δρ. Γ. Φούρλαρης, Καθηγητής
Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος (ΑΕΥ): Δρ. Μ. Περράκη, Λέκτορας
Ειδικά Εκπαιδευμένο Επιστημονικό Προσωπικό (ΕΕΕΠ): Δρ. Η. Χατζηθεοδωρίδης, Επίκουρος Καθηγητής
Δρ. Α. Πέππας, ΙΔΑΧ
Δρ. Π. Τσακιρίδης, ΙΔΑΧ


Χρεώσεις για πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης (SEM) και Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο διερχόμενης Δέσμης (ΤΕΜ) - (Απόφαση ΔΣ Σχολής ΜΜΜ (4/05/2012)

  1. Πρόσβαση Μελών ΔΕΠ Σχολής ΜΜΜ, για υποστήριξη μή χρηματοδοτούμενων από άλλες πηγές διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών και για προσωπική Έρευνα Μελών ΔΕΠ Σχολής ΜΜΜ μή χρηματοδοτούμενη από άλλες πηγές,  0 ευρώ/ώρα.
  2. Πρόσβαση Μελών ΔΕΠ Σχολής ΜΜΜ, για υποστήριξη χρηματοδοτούμενων από άλλες πηγές διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών, 10 ευρώ/ώρα.
  3. Πρόσβαση Μελών ΔΕΠ Σχολής ΜΜΜ, για υποστήριξη  ερευνητικών προγραμμάτων Σχολής ΜΜΜ, 20 ευρώ/ώρα.
  4. Πραγματογνωμοσύνες Μελών ΔΕΠ Σχολής ΜΜΜ, 50 ευρώ/ώρα.
  5. Πρόσβαση Μελών ΔΕΠ άλλων Σχολών ΕΜΠ, 25 ευρώ/ώρα.
  6. Πρόσβαση Μελών ΔΕΠ άλλων Πανεπιστημίων, 35 ευρώ/ώρα.
  7. Πρόσβαση Βιομηχανίας, 50 ευρώ/ώρα.

Περισσότερες Πληροφορίες στον ΕΥ των οργάνων,  Καθηγητής Γ. Φούρλαρης, email:mmgf@mail.ntua.gr


Σχετικοί Σύνδεσμοι

Jeol6380LV-Publication_Record-March_2012.pdfJeol6380LV-Publication_Record-March_2012.pdf Jeol6380LV-Publication_Record-March_2012.pdf