Δ.Ε.Π.
Ε.ΔΙ.Π
Ε.Τ.Ε.Π
Ι.Δ.Α.Χ
Διοικητικό Προσωπικό
Ερευνητές
Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Προσωπικά Στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: Δημήτριος Πάνιας
Ιδιότητα: Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Βαθμίδα: Καθηγητής
Τομέας: Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών
Προσωπική Ιστοσελίδα: http://old-2017.metal.ntua.gr/index.pl/panias
Εργαστήριο: Μεταλλουργίας

Σύντομο Μήνυμα:

Γνωστικό Αντικείμενο: "Μεταλλουργικές Διεργασίες"

• Σύντομο Βιογραφικό (στα Ελληνικά)  - 958KB
• Σύντομο Βιογραφικό (στα Αγγλικά)  - 885KB

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Όροφος: 2
Γραφείο: 2.43
Τηλέφωνο: +30 210 772 2276
Fax: +30 210 772 2168
email: paniasATmetal.ntua.gr (*)
Ώρες Επικοινωνίας:
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Δημήτριος Πάνιας ,
Σχολή Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών,
Τομέας Μεταλλουργίας & Τεχνολογίας Υλικών,
Ηρώων Πολυτεχνείου 9,
157 80 Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου,
Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ

(*) Αντικαταστήστε το "ΑΤ" με "@"