Δ.Ε.Π.
Ε.ΔΙ.Π
Ε.Τ.Ε.Π
Ι.Δ.Α.Χ
Διοικητικό Προσωπικό
Ερευνητές
Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Προσωπικά Στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: Αλέξανδρος Σοφιανός
Ιδιότητα: Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Βαθμίδα: Καθηγητής
Τομέας: Μεταλλευτικής
Προσωπική Ιστοσελίδα: http://old-2017.metal.ntua.gr/index.pl/sofianos
Εργαστήριο: Τεχνολογίας Διάνοιξης Σηράγγων

Σύντομο Μήνυμα:

Γνωστικό Αντικείμενο: "Υποστήριξη Υπογείων Έργων"

• Σύντομο Βιογραφικό (στα Ελληνικά)  - 365KB

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Όροφος: 2
Γραφείο: 2.34
Τηλέφωνο: +30 210 772 2200
Fax: +30 210 772 2160
email: sofianosATmetal.ntua.gr (*)
Ώρες Επικοινωνίας:
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αλέξανδρος Σοφιανός,
Σχολή Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργών,
Τομέας Μεταλλευτικής,
Ηρώων Πολυτεχνείου 9,
157 80 Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου,
Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ

(*) Αντικαταστήστε το "ΑΤ" με "@"